Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2011/2012 2010/2011
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 3,0 2,0
Utdelningar 0,1 0,1
Valutakursförändringar, netto 0,0
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto 0,3 0,5
Andra finansiella intäkter 3,3 2,0
Finansiella intäkter 6,7 4,6
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -13,2 -5,0
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -3,3 -1,4
Räntekostnader på pensionsskuld -9,7 -9,5
Valutakursförändringar, netto -1,2
Andra finansiella kostnader -4,0 -3,7
Finansiella kostnader -30,2 -20,8
Finansnetto -23,5 -16,2
Moderbolaget 2011/2012 2010/2011
Erhållen utdelning 16,5 3,5
Koncernbidrag 210,0 160,0
Resultat från andelar i koncernföretag 226,5 163,5
Ränteintäkter:
Koncernföretag 34,4 27,5
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 34,4 27,5
Ränteintäkter m.m.:
Koncernföretag 2,1 2,2
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 1,4 5,5
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,5 7,7
Räntekostnader m.m.:
Koncernföretag -10,8 -3,1
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat och bankkostnader -14,6 -11,3
Räntekostnader och liknande resultatposter -25,4 -14,4
Finansiella intäkter och kostnader 239,0 184,3