Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning 35 32
Administrationskostnader -41 -39
Rörelseresultat -6 -7
Resultat från andelar i koncernföretag 11 227 163
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 34 27
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 8
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -25 -14
Resultat efter finansiella poster 233 177
Bokslutsdispositioner 12 -37 -30
Resultat före skatt 196 147
Skatt 13 -48 -39
Årets resultat 148 108
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 148 108