Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2011/2012 2010/2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 233 177
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 -208 -160
Betald inkomstskatt -27 -54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 -37
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -1 0
Förändring av rörelseskulder 1 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 -36
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -71 -3
Utfärdade köpoptioner 1 3
Förändring av lån 149 114
Förändring av fordringar på och skulder till koncernföretag -82 -113
Utbetald utdelning -156 -111
Erhållna koncernbidrag 160 114
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 4
Årets kassaflöde -1 -32
Likvida medel vid årets början 1 33
Likvida medel vid årets slut 0 1