Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012-03-31 2011-03-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 1 1
Materiella anläggningstillgångar 15 0 1
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 1 151 1 181
Fordringar på koncernföretag 17 1 000 674
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 151 1 855
Summa anläggningstillgångar 2 152 1 857
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Skattefordran 1
Fordringar på koncernföretag 279 256
Övriga fordringar 1 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 3
Summa kortfristiga fordringar 284 261
Kassa och bank 0 1
Summa omsättningstillgångar 284 262
SUMMA TILLGÅNGAR 2 436 2 119
Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 743 861
Årets resultat 148 108
SUMMA EGET KAPTIAL 960 1 038
OBESKATTADE RESERVER 21 302 265
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 18 17
SKULDER
Skulder till koncernföretag 24 428 310
Summa långfristiga skulder 428 310
Skulder till kreditinstitut 25 284 135
Leverantörsskulder 2 2
Skulder till koncernföretag 409 340
Skatteskulder 20
Övriga skulder 2 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 11 10
Summa kortfristiga skulder 728 489
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 436 2 119
Ställda säkerheter 27
Ansvarsförbindelser 27 147 139