Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2011-04-01 51 18 969 1 038
Årets resultat 148 148
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 148 148
Utdelning -156 -156
Utfärdade köpoptioner 1 1
Återköp av egna aktier -71 -71
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2012-03-31 51 18 891 960
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2010-04-01 51 18 972 1 041
Årets resultat 108 108
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 108 108
Utdelning -111 -111
Utfärdade köpoptioner 3 3
Återköp av egna aktier -3 -3
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2011-03-31 51 18 969 1 038
Kommentarer till eget kapital se not 20.