Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning 5 200 4 418
Kostnad för sålda varor -3 495 -2 990
Bruttoresultat 1 705 1 428
Försäljningskostnader -921 -780
Administrationskostnader -316 -281
Övriga rörelseintäkter 9 13 22
Övriga rörelsekostnader 9 -11 -9
Rörelseresultat 470 380
Finansiella intäkter 11 7 5
Finansiella kostnader 11 -30 -21
Finansnetto -23 -16
Resultat före skatt 447 364
Skatt 13 -120 -99
ÅRETS RESULTAT 327 265
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 322 262
Innehav utan bestämmande inflytande 5 3
Vinst per aktie (SEK) 30 14,65 11,80
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 30 14,60 11,75
Medelantal aktier efter återköp (’000) 21 944 22 253
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 21 746 22 246

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2011/2012 2010/2011
Årets resultat 327 265
Kassaflödessäkringar 1 0
Periodens omräkningsdifferenser -1 -48
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0
Övrigt totalresultat 0 -48
Årets totalresultat 327 217
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 322 216
Innehav utan bestämmande inflytande 5 1