Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2011/2012 2010/2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 447 364
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 102 83
Betald inkomstskatt -112 -113
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 437 334
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -26 -31
Förändring av rörelsefordringar -51 -88
Förändring av rörelseskulder 55 85
Kassaflöde från den löpande verksamheten 415 300
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -32 -37
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 1
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 -4
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -260 -273
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 0 11
Kassaflöde från investeringsverksamheten -296 -302
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -71 -3
Utfärdade köpoptioner 1 2
Upptagande av lån 396 145
Amortering av lån -284 -28
Övrig finansiering -2 2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -156 -111
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -3 -2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -119 5
Årets kassaflöde 0 3
Likvida medel vid årets början 50 50
Valutakursdifferens i likvida medel 0 -3
Likvida medel vid årets slut 50 50