Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012-03-31 2011-03-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 1 012 793
Materiella anläggningstillgångar 15 156 162
Finansiella tillgångar 17 11 11
Långfristiga fordringar 17 3 2
Uppskjutna skattefordringar 13 0 0
Summa anläggningstillgångar 1 182 968
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 18 650 556
Skattefordringar 0 1
Kundfordringar 3 760 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 49 41
Övriga fordringar 41 36
Likvida medel 50 50
Summa omsättningstillgångar 1 550 1 341
SUMMA TILLGÅNGAR 2 732 2 309
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 20
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver -20 -20
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 629 532
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 004 907
Innehav utan bestämmande inflytande 13 15
Summa eget kapital 1 017 922
SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder 24 27 49
Avsättningar till pensioner 22 195 186
Uppskjutna skatteskulder 13 193 163
Summa långfristiga skulder 415 398
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande skulder 25 362 173
Leverantörsskulder 489 405
Skatteskulder 42 26
Övriga skulder 141 148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 253 222
Avsättningar 23 13 15
Summa kortfristiga skulder 1 300 989
Summa skulder 1 715 1 387
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 732 2 309