Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2011-04-01 51 344 -20 532 907 15 922
Årets resultat 322 322 5 327
Kassaflödessäkringar 1 1 1
Periodens omräkningsdifferenser -1 -1 0 -1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0
Övrigt totalresultat 0 0 0 0
Årets totalresultat 0 322 322 5 327
Utfärdade köpoptioner 1 1 1
Återköp av egna aktier -71 -71 -71
Utdelning -156 -156 -3 -159
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 1 1 -4 -3
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2012-03-31 51 344 -20 629 1 004 13 1 017
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2010-04-01 51 344 28 380 803 11 814
Årets resultat 264 264 1 265
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Periodens omräkningsdifferenser -48 -48 0 -48
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0
Övrigt totalresultat -48 -48 -48
Årets totalresultat -48 264 216 1 217
Utfärdade köpoptioner 2 2 2
Återköp av egna aktier -3 -3 -3
Utdelning -111 -111 -2 -113
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 5 5
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2011-03-31 51 344 -20 532 907 15 922
Kommentarer till eget kapital, se not 20.
SEK 2011/2012 2010/2011
Utdelning per aktie 8,00 1) 7,00
 1) Enligt styrelsens förslag