Förslag till vinstdisposition

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (7,00). Utdelningen motsvarar totalt 174 MSEK (156). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 55 procent (59).

Förslag till vinstdisposition

Ladda ned Excel

Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står:
Balanserad vinst 743 MSEK
Årets vinst 148 MSEK
891 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 8,00 SEK per aktie 1) 174 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 717 MSEK
891 MSEK
 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2012. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 3 september 2012.
Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital ingår på balansdagen 0 MSEK (-1) utgörande effekten av att finansiella tillgångar och skulder värderats till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagens 4 kap. 14§ avsnitt a.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.

Stockholm den 20 juni 2012

Anders Börjesson
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Tom Hedelius
STYRELSENS VICE ORDFÖRANDE
Eva Elmstedt
STYRELSELEDAMOT
Lars Spongberg
STYRELSELEDAMOT
Johan Sjö
STYRELSELEDAMOT OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 juni 2012

KPMG AB

Joakim Thilstedt
AUKTORISERAD REVISOR