Förvaltningsberättelse

1 april 2011 - 31 mars 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB (publ.), orgnr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011/2012.

Verksamheten

Årets fina utveckling av både omsättning och resultat är en kombination av en god organisk tillväxt och genomförda förvärv vilka har utvecklats väl i koncernen.

Under första halvåret var efterfrågan överlag bra för våra verksamheter. Den organiska tillväxten var även god under det andra halvåret trots att flera kunder uppvisade större försiktighet i sina beställningsprognoser. Efterfrågan inom våra produkt- och marknadsområden har därmed haft en fortsatt positiv utveckling.

Marknadsbilden är mer splittrad än tidigare och vi ser stora skillnader mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Efterfrågan från nordisk sjukvård har varit stabil och legat på en hög nivå under hela verksamhetsåret. På marknaden för insatskomponenter till nordiska tillverkningsföretag är det framförallt koncernens verksamheter i Sverige och Danmark som känt av en viss återhållsamhet mot slutet av året. Däremot har koncernens bolag i Norge och Finland samt på marknader utanför Norden fortsatt att utvecklas väl.

Omorganisation

Verksamheten har utvecklats mycket under senare år bland annat eftersom kontakterna och samarbetet mellan koncernens dotterbolag ökar. Parallellt har det tillkommit ett stort antal nyförvärvade bolag som också bidragit till att förändra verksamheten och erbjudandet. Sammantaget har utvecklingen lett till att vi har gjort en mindre omorganisation i koncernen, som trädde i kraft den 1 april 2012. Omorganisationen bestod i att vi flyttade ett antal bolag mellan våra fyra affärsområden och skapade två nya affärsenheter. Affärsområdet Life Science har inte påverkats av omorganisationen. Se vidare Not 5 Segmentrapportering. Från och med det första kvartalet 2012/2013 kommer koncernen att redovisas enligt den nya strukturen.

Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Räkenskapsåret inleddes med en allt starkare efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag medan affärsläget inom nordisk sjukvård var stabil. Omsättningen i kvartalet ökade med 22 procent. Sett till olika geografiska marknader kom försäljningen för de svenska verksamheterna att plana ut på en bra nivå. De finska och norska verksamheterna mötte en allt starkare efterfrågan medan försäljningen i Danmark inte förbättrades i samma takt som övriga marknader. På marknader utanför Norden fortsatte koncernens bolag att prestera väl.
    Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag var god, vilket framförallt gynnade våra mer industriinriktade affärsområden Components och Industrial Solutions. Inom det energirelaterade marknadssegmentet var bilden mer splittrad under det första kvartalet. Affärsområdet Life Science hade ett fortsatt stabilt marknadsläge men med något lägre volymer än tidigare.
  • Andra kvartalet. Under det andra kvartalet fortsatte efterfrågan att stiga och omsättningsökningen blev detta kvartal 20 procent. Ökningen var till hälften förvärvad. Efterfrågan avseende kraftöverföringsprodukter till energisektorn var hög och affärsläget för industriella batterilösningar var positivt. Affärsområdet Energy & Equipment slog rekord och redovisade sin högsta omsättning och resultat någonsin. Affärsområdet Industrial Solutions mötte även de en stark efterfrågan både på insatsprodukter och automationslösningar. Mot slutet av det andra kvartalet märktes dock en ökad oro för marknadsläget hos flera kunder inom nordisk industri. För affärsområdet Components ledde detta till en något dämpad efterfrågan och vissa kunder senarelade en del leveransplaner. För affärsområdet Life Science fortsatte efterfrågan att vara god både för diagnostikutrustning, laboratorieutrustning och mät- och analysinstrument.
  • Tredje kvartalet. Den positiva tillväxten fortsatte och omsättningen ökade 15 procent under det tredje kvartalet. Oron för marknadsläget inom nordisk tillverkningsindustri höll i sig och efterfrågan fortsatte att vara något dämpad. Det svagare marknadsläget påverkade framförallt verksamheterna inom Components och då främst i Sverige och Danmark, medan verksamheterna i Norge och Finland fortsatte att utvecklas väl. Även för Industrial Solutions märktes det att affärsläget på framförallt den svenska marknaden var något avvaktande. På marknaderna utanför Norden var utvecklingen däremot fortsatt positiv.
    Energy & Equipment hade ett starkt kvartal och ökade omsättningen med 35 procent, vilket kan hänföras både till organisk och förvärvad tillväxt. Efterfrågan var fortsatt god på nischade produkter inom elkraftsdistribution och på elsäkerhetsprodukter samt elinstallationsmaterial. För Life Science var marknadsläget fortsatt stabilt för diagnostik- och laboratorieutrustningar medan efterfrågan på mät- och analysinstrument till processindustri förbättrades ytterligare.
  • Fjärde kvartalet. Året avslutades med ett fjärde kvartal där omsättningen ökade med 15 procent. För Components var efterfrågan totalt sett stabil under det fjärde kvartalet trots att osäkerheten höll i sig från tidigare kvartal, framförallt på de svenska och danska marknaderna. Energy & Equipment hade ännu ett starkt kvartal med en omsättningstillväxt om 32 procent, till stor del drivet av förvärv inom affärsområdet. Även Energy & Equipment upplevde en något mer avvaktande marknad och tillväxten i efterfrågan dämpades jämfört med tidigare under året. Sett till enskilda segment så fortsatte nischade produkter inom elkraftdistribution och på elsäkerhetsprodukter samt elinstallationsmaterial att utvecklas positivt på en hög nivå. Affärsområdet Industrial Solutions behöll sin stabila utveckling även under årets sista kvartal och detta inom samtliga geografiska marknader. Framförallt har kundsegmenten fordonsindustri och medicinteknik samt automationslösningar och maskinkomponenter utvecklats väl.
    För Life Science var marknadsläget oförändrat positivt från tidigare kvartal avseende diagnostik och laboratorieutrustningar. Affärsläget för mät- och analysinstrument till nordisk processindustri som hade stärkts tidigare under året uppvisade en viss avvaktan inom vissa kundsegment.

Viktiga händelser under året

Sammanfattningsvis blev verksamhetsåret 2011/2012 ett positivt år, både vad gäller omsättnings- och resultattillväxt. Året kännetecknas av både god organisk tillväxt och flera lyckade förvärv som har utvecklats väl i koncernen. Samtliga affärsområden stärkte sina positioner inom olika marknader och uppvisade en positiv resultatutveckling, men marknadsbilden är mer splittrad än tidigare.

Finansiellt har koncernens läge varit starkt under året, med en fortsatt hög soliditet och en låg nettoskuldsättningsgrad. Vi har överträffat, och även ökat, vårt lönsamhetsmål avseende R/RK. Detta har resulterat i att koncernen genererat ett starkt kassaflöde från verksamheten under året, vilket använts för investeringar både i befintlig verksamhet och till förvärv av nya bolag. Koncernen är därigenom mycket väl rustad för fortsatt expansion av verksamheten.

Fokus under året har inom flera områden varit att genomföra förvärv och investera i befintlig verksamhet för att utveckla marknadspositionen inom valda segment och nischer. Koncernen är mycket väl rustad för fortsatt expansion av verksamheten.