Addtech Life Science

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 1 002 MSEK (884), vilket är en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK (90). Affärsområdet har under verksamhetsåret haft en stabil utveckling, vilket kombinerat med genomfört förvärv gett en ökning av både omsättning och resultat. Efterfrågan från den nordiska sjukvårdssektorn avseende diagnostikutrustningar och reagenser har varit god under hela året. Marknadsläget för utrustningar till nordiska vård- och forskningslaboratorier har fortsatt utvecklats positivt under hela året. Med en ökad systemförsäljning har affärsläget för mät- och analysinstrument till nordisk processindustri stärkts under året. Efterfrågan har dock varit mer avvaktande inom vissa kundsegment under det fjärde kvartalet jämfört med tidigare under verksamhetsåret.

Affärsområdet har under året gjort ett förvärv, BioNordika Holding AB.

Ladda ned Excel

Life Science
2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning, MSEK 1 002 884
Rörelseresultat, MSEK 98 90
Rörelsemarginal, % 9,8 10,2
Rörelsekapital, MSEK 121 116
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 81 78
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 14 14
Medelantal anställda 299 280