Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning ökade med 17 procent till 1 830 MSEK (1 567). Rörelseresultatet ökade till 163 MSEK (128). För hela verksamhetsåret uppvisade efterfrågan från tillverkande företag en positiv utveckling, speciellt under det första halvåret. Under det andra halvåret var efterfrågan sammantaget stabil trots att ett flertal kunder i Sverige var mer avvaktande. Generellt har marknaderna utanför Norden fortsatt haft en positiv utveckling. Utvecklingen har varit god inom kundsegmenten fordonsindustri och medicinteknik samt för automationslösningar och maskinkomponenter. Efterfrågan på elmotorlösningar var stark under årets inledning för att sedan mattas av något under de sista två kvartalen. Affärsläget inom telekomsegmentet och trävaru- och pappersindustrin har varit mer dämpat.

Försäljningen av produkter i polymera material på den danska marknaden låg på samma nivå som under föregående år, medan efterfrågan på eftermarknadsprodukter till energisegmentet har utvecklats väl under hela verksamhetsåret.

Under året har ett förvärv gjorts inom affärsområdet, Ramström Transmission AB.

Ladda ned Excel

Addtech Industrial Solutions
2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning, MSEK 1 830 1 567
Rörelseresultat, MSEK 163 128
Rörelsemarginal, % 8,9 8,2
Rörelsekapital, MSEK 366 305
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 44 42
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 8 11
Medelantal anställda 630 575