Addtech Energy & Equipment

Addtech Energy & Equipments nettoomsättning uppgick till 1 133 MSEK (851), vilket är en ökning med 33 procent. Rörelseresultatet uppgick till 128 MSEK (91). Affärsområdet har under verksamhetsåret mött en god efterfrågan, vilket kombinerat med genomförda förvärv gett en betydande ökning av både omsättning och resultat. Under det fjärde kvartalet har marknaden generellt varit något mer avvaktande och tillväxten i efterfrågan har dämpats något jämfört med tidigare under året. Affärsläget för industriella batterilösningar har varit stabilt under året. För nischade produkter inom elkraftdistribution och på elsäkerhetsprodukter samt elinstallationsmaterial har efterfrågan fortsatt varit bra på en hög nivå under hela året. Efterfrågan på utrustning och förnödenheter till tillverkningsindustrin har varit god under större delen av året men en viss avmattning har upplevts under det sista kvartalet.

Under året har affärsområdet genomfört tre förvärv, Elteco AS, Trinergi AB och Maxeta AS.

Ladda ned Excel

Addtech Energy & Equipment
2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning, MSEK 1 133 851
Rörelseresultat, MSEK 128 91
Rörelsemarginal, % 11,3 10,7
Rörelsekapital, MSEK 178 134
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 72 68
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 5 2
Medelantal anställda 334 273