Utveckling och resultat i affärsområden

Nedanstående redogörelse följer den organisationsstruktur som gällde under verksamhetsåret 2011/2012.

Addtech Components

Addtech Components nettoomsättning ökade med 10 procent till 1 243 MSEK (1 128). Rörelseresultatet ökade till 97 MSEK (82).

Sammantaget har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit god under verksamhetsåret. Under det andra halvåret upplevdes en ökad oro över marknadsläget hos våra kunder i samtliga nordiska länder. De kundsegment som utvecklats bäst under året är maskinbyggare och mobilhydraulik. Affärsläget har varit stabilt inom telekom medan det har varit svagare efterfrågan inom segmenten elektronikindustri och medicinteknik. På den svenska marknaden var affärsläget bra under de första två kvartalen för att därefter påverkas av ökad oro och försiktighet. Efterfrågan på den finska marknaden låg på en bra nivå under hela verksamhetsåret medan den danska marknaden generellt varit svag. Den norska marknaden uppvisar fortsatt en splittrad bild, där den norska verkstadsindustrin går relativt sämre medan efterfrågan från olje- och gasindustrin var bättre.

Under året har ett förvärv gjorts till affärsområdet, Rollco Holding AB.

Ladda ned Excel

Addtech Components
2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 128
Rörelseresultat, MSEK 97 82
Rörelsemarginal, % 7,8 7,3
Rörelsekapital, MSEK 229 202
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 43 41
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 4 8
Medelantal anställda 308 280