Nettoomsättning, resultat och finansiell ställning

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 18 procent till 5 200 MSEK (4 418). För jämförbara enheter var tillväxten 7 procent och den förvärvade tillväxten var 12 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 47 MSEK och rörelseresultatet påverkades negativt med 1 procent, motsvarande 4 MSEK under året.

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 24 procent till 470 MSEK (380) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (8,6).

Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 10,1 procent (9,6).

Finansnettot var -23 MSEK (-16) och resultatet efter finansiella poster ökade med 23 procent till 447 MSEK (364).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 23 procent till 327 MSEK (265) och vinsten per aktie ökade till 14,65 SEK (11,80). Effektiv skattesats uppgick till 27 procent (27).

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 34 procent (31) och avkastningen på sysselsatt kapital till 32 procent (33).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (50). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål är att R/RK ska överstiga 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick till 890 MSEK (753).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 37 procent (40). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 46,20 SEK (40,80). Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 534 MSEK (358) inkluderande pensionsskuld om 195 MSEK (186). Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet med återlagda avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (0,8). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (0,4).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 717 MSEK (655) per 31 mars 2012. Under det fjärde kvartalet utökade koncernen tillgängliga kreditfaciliteter med 220 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 415 MSEK (300). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 38 MSEK (41) och företagsförvärv inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv till 260 MSEK (273). Avyttring av verksamhet uppgick till 0 MSEK (11) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 MSEK (1). Årets utdelning uppgick till 156 MSEK (111) och återköp av egna aktier till 71 MSEK (3).