Medarbetare, miljö och utveckling

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 700, vilket kan jämföras med 1 512 vid räkenskapsårets ingång. Under året genomförda förvärv och avyttringar ökade antalet medarbetare med 155 (163). Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 612 (1 445). Ökningen av antalet medarbetare under året är ett resultat av att ett flertal dotterbolag såg ett behov av att stärka upp organisationerna för att skapa ökad tillväxt i de olika nischer som bolagen agerar i.

Läs mer om medarbetare på bolagets hemsida www.addtech.se/medarbetarna

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011 2009/2010
Medelantal anställda 1 612 1 445 1 335
andel män 72 % 72 % 70 %
andel kvinnor 28 % 28 % 30 %
Åldersfördelning
upp till 29 år 7 % 8 % 9 %
30–49 år 60 % 60 % 61 %
50 år och upp 33 % 32 % 30 %
Genomsnittsålder 45 år 44 år 44 år
Personalomsättning (justerad till följd av åtgärdsprogram och avyttring) 10 % 13 % 12 %
Genomsnittlig anställningstid cirka 11 år cirka 11 år cirka 11 år

Miljö och hållbar utveckling

Inom koncernen bedrivs ett aktivt miljöarbete i syfte att minska koncernens miljöpåverkan. Då koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel är vår egen verksamhets miljömässiga fotavtryck begränsat. Den sammanlagda miljöpåverkan från de produkter våra bolag tillhandahåller inkluderar även produktionen hos våra leverantörer, transporter av varor, samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna.  Vi tar därför hela livscykeln av vår verksamhet i beaktning i det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i koncernen. Arbetet bedrivs lokalt av varje bolag med utgångspunkt i förutsättningarna för respektive bolag.

Inom koncernen är 41 bolag (36) certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i fem dotterbolag och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tre dotterbolag. Sammantaget svarar dessa verksamheter för cirka nio (9) procent av koncernens nettoomsättning.

Inget av våra bolag har utdömts böter för miljöbrott eller är involverade i några miljörelaterade tvister.

Under verksamhetsåret har koncernen fortsatt med ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Arbetet påbörjades 2010/2011 och vi redovisar för andra gången en hållbarhetsredovisning. Redovisningen följer Global Reporting Initiatives (GRI) tillämpningsnivå C. Föregående räkenskapsår uppdaterade vi även vår koncerngemensamma Code of Conduct som inkluderar alla väsentliga punkter inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Koden bygger på FN:s "Global Compact", ILOs kärnkonventioner, samt på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och riktar sig till både vår egen och våra leverantörers verksamhet.

Läs vidare om Addtechs hållbarhetsarbete under avsnittet "Verksamheten/Addtechs CSR-arbete".

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Koncernens affärsmodell innebär en kontinuerlig dialog och återkoppling till koncernens leverantörer, vilka svarar för huvuddelen av den forskning och utveckling som påverkar koncernens produktutbud.