Förvärv och avyttringar

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes sex förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes 12 förvärv, vilket delvis berodde på att endast ett förvärv genomfördes året dessförinnan. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Bakgrunden till våra förvärv är framför allt tre;

  • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att förstärka befintliga verksamheter inom sin nisch.
  • Affärsenheterna kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment.
  • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört fler än 60 företagsförvärv. Under räkenskapsåret har följande förvärv genomförts;

  • Elteco. Den 1 april förvärvades Elteco AS till affärsområdet Addtech Energy & Equipment. Elteco AS är ett teknikhandelsbolag med produkter inom eldistribution och automation. Elteco har 19 anställda och omsätter cirka 80 MNOK.
  • Trinergi. Den 1 april förvärvades Trinergi AB till affärsområdet Addtech Energy & Equipment. Trinergi är ett teknikhandelsbolag med produkter för elkraftsmätning och termografi. Trinergi omsätter cirka 20 MSEK och har sju anställda.
  • Maxeta. Den 1 juli förvärvades Maxeta AS till affärsområdet Addtech Energy & Equipment. Maxeta är ett teknikhandelsbolag verksamt inom två huvudområden, produkter för eldistribution samt elinstallationsmaterial. Maxeta har 50 anställda och omsätter cirka 80 MNOK.
  • Ramström Transmission. Den 1 oktober förvärvades Ramström Transmission AB till affärsområdet Addtech Industrial Solutions. Ramström Transmission är ett teknikhandelsbolag verksamt inom området transmissionskomponenter. Bolaget ingår i affärsenheten Motion Technology där produkterna utgör ett bra komplement till befintlig försäljning av mekaniska transmissionskomponenter på de nordiska marknaderna. Ramström Transmission har 19 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.
  • Rollco Holding. Den 2 januari förvärvades Rollco Holding AB till affärsområdet Addtech Components. Rollco Holding AB är moderbolag i Rollco-koncernen som har verksamhet i Norden samt Taiwan. Rollco är en ledande leverantör av komponenter och lösningar för linjär förflyttning samt automationslösningar till tillverkningsindustrin på den svenska och danska marknaden. Rollco-koncernen har 38 anställda och omsätter ca 100 MSEK.
  • BioNordika Holding. Den 26 januari förvärvades BioNordika Holding AB till affärsområdet Addtech Life Science. BioNordika Holding AB är moderbolag i BioNordika-koncernen med dotterbolag i de nordiska länderna och Estland. Koncernen säljer reagenser och instrument för biomedicinsk forskning huvudsakligen till läkemedelsindustrin och offentliga institutioner. BioNordika-koncernen har 24 anställda och omsätter ca 80 MSEK.

Den sammanlagda köpeskillingen för periodens sex förvärv uppgår till 301 MSEK. Därutöver har de återstående 20 procenten i Egil Eng AS förvärvats för 2 MSEK.

Förvärven har tillsammans påverkat Addtech-koncernens nettoomsättning med 264 MSEK, rörelseresultatet med 22 MSEK och periodens resultat efter skatt med 15 MSEK. Om förvärven hade genomförts 1 april 2011 skulle de ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 453 MSEK, rörelseresultatet med cirka 41 MSEK samt periodens resultat efter skatt med cirka 28 MSEK.  Förvärven har genomförts till en genomsnittlig EV/EBIT multipel på cirka 5. Totalt sett har 157 anställda kommit till Addtech via förvärv under året.

Den 30 januari avyttrades Electra-Box Pharma AB, ett dotterbolag till Electra-Box Diagnostica AB, som ingår i affärsområdet Addtech Life Science. Bolaget har en årsomsättning om ca 4 MSEK och 2 anställda.