Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB (publ.) omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 35 MSEK (32) och resultatet efter finansiella poster till 233 MSEK (177). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 227 MSEK (163). Netto­investeringar i anläggningstillgångar gjordes med 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 69 MSEK (30).