Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter

Verksamhetsåret har visat på bra efterfrågan inom våra produkt- och marknadsområden. Under det andra halvåret ökade oron generellt på marknaden och ett flertal kunder uppvisade större försiktighet i sina beställningsprognoser. Marknadsbilden är mer splittrad än tidigare och det skiljer mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Vi förväntar oss en mer modest tillväxttakt på den nordiska marknaden under kommande år. På våra övriga marknader är läget delvis annorlunda och vi ser där flera möjligheter till bra tillväxt framöver.

Addtech har en fortsatt stark finansiell ställning, vilket ger goda möjligheter till framtida utveckling både organiskt och via förvärv. Koncernens målsättning är en resultattillväxt över en konjunkturcykel om minst 15 procent per år i kombination med lönsamhet.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter räkenskapsårets utgång har två företagsförvärv genomförts.

Den 23 maj 2012 tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i Staubo Elektro Maskin AS till affärsområdet Energy. Staubo Elektro Maskin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller helhetslösningar inom batteri- och strömförsörjning, elmotorer samt signalsystem. Bolaget kommer att ingå i affärsenheten Energy Storage som utvecklar och säljer batterilösningar och strömförsörjning. Staubo Elektro Maskin har femton anställda och omsätter cirka 65 MNOK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2012 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats.

Den 31 maj 2012 tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i ASI Automatikk AS till affärsområdet Components. ASI Automatikk är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller elektriska och mekaniska komponenter för automatisering/robotisering. ASI Automatikk kommer att ingå i affärsenheten Components Norway. ASI Automatikk har sju anställda och omsätter cirka 40 MNOK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2012 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats.

Förslag till vinstdisposition

Se vidare under avsnittet "Räkenskaper".