Bolagsstyrning

Principer för bolagsstyrning

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Avvikelser från Koden och motiveringar härtill redovisas löpande i texten. Bolaget avviker på tre punkter, varav två återfinns i avsnittet om Valberedning, och en i avsnittet om Kvartalsvis revisorsgranskning. Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Adressen till bolagets hemsida är www.addtech.com.

Ansvarsfördelning

Syftet med bolagsstyrningen är att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning. Bolagsstyrningen inom Addtech baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt interna riktlinjer och regler.

 

Bolagsorganen 

System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för ledning och intern kontroll. I detta ansvar ingår att årligen utvärdera den finansiella rapportering som styrelsen erhåller och ställa krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Detta krav innebär att den finansiella rapporteringen ska vara ändamålsenlig med tillämpning av gällande redovisningsregler och övriga krav på noterade bolag. Årligen sker avrapportering av ekonomidirektören till styrelsen över koncernens arbete med internkontroll.

Kontrollmiljö

Addtech bygger och organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. Basen för intern kontroll i en decentraliserad verksamhet utgörs av en väl förankrad process som syftar till att definiera mål och strategier för respektive verksamhet. Definierade beslutsvägar, befogenheter och ansvar kommuniceras genom interna instruktioner och av styrelsen fastställda policys. Koncernens viktigaste finansiella styrdokument omfattar finans- och valutapolicy, rapporteringsmanual, manual för koncernens internbank och instruktioner inför varje bokslut. För koncernens bokslutsprocess används ett koncerngemensamt rapporteringssystem med tillhörande analysverktyg. På ett mer övergripande plan ska all verksamhet inom Addtechkoncernen bedrivas i enlighet med koncernens Code of Conduct.

Riskbedömning

Addtech har etablerat rutiner för att hantera risker som styrelse och bolagsledning bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Koncernens exponering mot ett flertal olika marknads- och kundsegment samt att verksamheten bedrivs i ett drygt 100-tal bolag medför en betydande riskspridning. Riskbedömningen görs med utgångspunkt i koncernens resultaträkning och balansräkning för att identifiera risken för väsentliga fel. För Addtechkoncernen som helhet är de största riskerna kopplade till varulager och det redovisade värdet av immateriella anläggningstillgångar relaterade till företagsförvärv samt intäktsredovisning.

Kontrollaktiviteter

Exempel på kontrollaktiviteter är transaktionsrelaterade kontroller så som regelverk kring attest och investeringar samt tydliga utbetalningsrutiner, men även analytiska kontroller som utförs av koncernens controllers och centrala ekonomifunktion. Controllers och ekonomichefer på samtliga nivåer inom koncernen har en nyckelroll vad gäller integritet, kompetens och förmåga att skapa den miljö som krävs för att uppnå transparent och rättvisande finansiell rapportering.

För att säkerställa ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ekonomifunktionerna genomförs regelbundna ekonomikonferenser där aktuella ämnen avhandlas. En viktig övergripande kontrollaktivitet är vidare den månatliga resultatuppföljning som genomförs via det interna rapporteringssystemet och som analyseras och kommenteras i det interna styrelsearbetet. Resultatuppföljningen omfattar avstämning mot satta mål, tidigare uppnått utfall samt uppföljning av ett antal centrala nyckeltal.

Årligen sker "självutvärdering" av koncernens samtliga bolag med avseende på frågor rörande intern kontroll. Bolagen kommenterar där hur väsentliga frågeställningar hanterats, exempelvis affärsvillkor i kundkontrakt, kreditprövning av kunder, värdering och inventering av varulager, utbetalningsrutiner, dokumentation och analys av bokslut samt efterlevnad av interna policys och rutiner. För kritiska frågor och processer har en accepterad miniminivå fastställts, vilken samtliga bolag förväntas uppfylla. Respektive bolags svar valideras och kommenteras av respektive bolags externa revisor i samband med den ordinarie revisionen. Svaren sammanställs därefter och analyseras, varefter de presenteras för affärsområdes- och koncernledning. Resultatet av arbetet med självutvärdering beaktas då kommande års självutvärdering och externa revisionsinsats planeras.

Utöver arbetet med "självutvärdering" sker även en fördjupad analys av internkontrollen av ungefär 20 operativa bolag per år. Arbetet benämns "intern revision" och utförs på bolagen av affärsområdescontrollers och medarbetare från moderbolagets centrala ekonomifunktion. För bolagen centrala processer och kontrollpunkter i dessa kartläggs och testas. De externa revisorerna tar del av protokollen från internrevisionerna i samband med sin revision av bolagen. Processen ger en god grund för att kartlägga och bedöma den interna kontrollen inom koncernen.  Årligen gör även KPMG en genomgång och bedömning av koncernens process för intern kontroll.

Uppföljning, information och kommunikation

Styrelsen erhåller månadsvis kommentar från verkställande direktören över affärsläget och verksamhetens utveckling. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Årligen uppdateras styrelsen om arbetet med intern kontroll samt utfallet av denna. Styrelsen tar också del av den bedömning som KPMG gör av de processer koncernen har för intern kontroll.

Utfallet av intern kontroll gås årligen igenom av koncernens ekonomidirektör tillsammans med koncerncontroller och affärsområdescontrollers. En bedömning görs över vilka förbättringsåtgärder som ska drivas i de olika bolagen. Styrelserna i de olika koncernbolagen informeras om utfallet av intern kontroll i respektive bolag och vilka förbättringsåtgärder som bör genomföras. Affärsområdescontrollers tillsammans med bolagsstyrelserna följer sedan upp arbetet löpande under kommande år.

På koncernens intranät publiceras samtliga styrande riktlinjer, policys och instruktioner. Dessa uppdateras löpande vid behov. Förändringar kommuniceras separat via e-post och på möten för controllers och ekonomiansvariga.

Tillgängligheten till dokumenten för intern information på intranätet är styrt via behörigheter. Koncernens medarbetare är indelade i olika grupperingar och de olika grupperingarna har olika tillgång till information. Samtliga finansiella riktlinjer, policys och instruktioner finns tillgängliga för respektive bolags VD och ekonomiansvarig, affärsenhetschefer, affärsområdeschefer, affärsområdescontrollers samt central ekonomistab. Även vad gäller finansiell data för koncernen är detta centralt styrt via behörigheter.

Intern revision

Mot bakgrund av ovan beskrivna riskbedömning och utformning av kontrollaktiviteter, innehållande bland annat momentet självutvärdering samt fördjupad analys av internkontrollen, har styrelsen valt att inte ha en särskild funktion för intern revision.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor.

Bolagets revisor arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och till Addtech AB:s styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisor deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen, i vilken anges inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till Addtech. Revisorerna har under det senaste året haft rådgivningsuppdrag avseende främst redovisnings- och skattefrågor. Det sammanlagda arvodet för KPMGs tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2011/2012 till 0,9 MSEK och under föregående år till 1,0 MSEK.

KPMG valdes till bolagets revisor vid årsstämman 2009 för tiden intill utgången av årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor är Joakim Thilstedt. KPMG genomför revisionen i Addtech AB samt i nästan samtliga dotterbolag.

Kvartalsvis revisionsgranskning

Addtechs halvårs- eller niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2011/2012 inte granskats av bolagets externa revisorer, vilket är en avvikelse från Kodens regler. Styrelsen har, bland annat efter avstämning med bolagets externa revisorer, hittills gjort bedömningen att merkostnaden för bolaget för en utökad kvartalsvis revisorsgranskning inte kan motiveras.

Aktieägande och aktieinnehav

Addtech är ett publikt bolag och noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 3 september 2001. Bolaget var tidigare en del av den noterade Bergman & Beving-koncernen. Uppgifter om ägare och aktieinnehav återfinns i årsredovisningen under avsnittet om Aktien. Anders Börjesson med familj och Tom Hedelius med familj är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Rösträttsbegränsningar

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma Addtech Aktiebolag. Bolaget är publikt. Aktiekapitalet uppgår till 51 148 872 kronor och antalet aktier till 22 732 832 fördelat på 1 090 848 A-aktier, med vardera 10 röster, och 21 641 984 B-aktier, med vardera en röst.

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 april - 31 mars och bolagsstämman ska hållas i Stockholm.

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

För bolagsordningen i sin helhet, som i sin nuvarande form antogs vid årsstämman den 24 augusti 2009, se bolagets hemsida, avsnittet Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ytterligare information om årsstämman samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida.

Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Årsstämma 2011

Vid årsstämman den 23 augusti 2011 deltog aktieägare som representerade 52,5 procent av aktiekapitalet och 64,2 procent av rösterna. Anders Börjesson valdes till ordförande för årsstämman. Stämman beslutade bl.a. om utdelning av 7,00 kronor per aktie och ett aktiebaserat incitamentsprogram. Bolagets verkställande direktör och koncernchef Johan Sjö kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2010/2011, utvecklingen under det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sin kommentar till koncernens förutsättningar inför framtiden.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Johan Sjö och Lars Spongberg. Anders Börjesson valdes till styrelsens ordförande. Tom Hedelius utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fortsatt till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2009, 2010 samt 2011. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 23 augusti 2011 att återköpa aktier i bolaget.

Årsstämman 2011 avhölls på svenska och mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning ansågs inte simultantolkning till annat språk nödvändig. Allt material inför stämman fanns tillgängligt på såväl svenska som engelska. Protokoll från årsstämman finns mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning endast tillgängligt på svenska.

Information om årsstämman 2012 finns i årsredovisningen under avsnittet "Ägarinformation" samt på bolagets hemsida.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

Sedan årsstämman 2009 utgörs styrelsen av de stämmovalda ledamöterna Anders Börjesson (ordförande), Eva Elmstedt, Tom Hedelius (vice ordförande), Johan Sjö och Lars Spongberg. Presentation av styrelsens ledamöter finns i årsredovisningen under avsnittet Styrelse och Ledning och på bolagets hemsida. Samtliga styrelseledamöter, förutom bolagets verkställande direktör Johan Sjö som är anställd i bolaget, är oberoende i förhållande till bolaget. Av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget är Eva Elmstedt och Lars Spongberg även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen uppfyller således kravet på att minst två av de styrelse­ledamöter som är oberoende av bolaget även ska vara oberoende av större aktieägare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Enligt årsstämmans beslut uppgår arvodet till var och en av de stämmovalda externa styrelseledamöterna till 225 000 SEK. Till ordföranden utgår 450 000 SEK och till vice ordföranden 350 000 SEK. Det sammanlagda arvodet uppgår enligt årsstämmans beslut till 1 250 000 SEK.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att se till att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, tillse att styrelsen håller sammanträde när så erfordras och erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. Ordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policyer för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Investeringspolicy och Addtechs Code of Conduct.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen sker under styrelseordförandens ledning utvärdering av styrelsearbetet och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar. Styrelsen utvärderar och tar även ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget, i det fall sådana skulle förekomma.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda i anslutning till att delårsrapport avlämnas, vid ett årligt strategimöte och vid ett konstituerande sammanträde per år samt därutöver när situationen så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick under räkenskapsåret till nio, varav fyra före årsstämman 2011 och fem efter årsstämman. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell:

 
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under tiden 1 april 2011 - 31 mars 2012

Ladda ned Excel

Ledamot Invald Styrelse Ersättnings-utskottet Revisions-utskottet Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare
Antal möten 9 1 1
Anders Börjesson (styrelsens ordförande) 2001 9 1 1 Ja Nej
Eva Elmstedt 2005 9 1 Ja Ja
Tom Hedelius (styrelsens vice ordförande) 2001 9 1 1 Ja Nej
Johan Sjö 2008 9 Nej Ja
Lars Spongberg 2001 9 1 Ja Ja

Bolagets ekonomidirektör är styrelsens sekreterare och tillika sekreterare i valberedningen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. Styrelsearbetet har under året omfattat bland annat frågor avseende koncernens strategiska utveckling, den löpande affärsverksamheten, resultat- och lönsamhetsutvecklingen, företagsförvärv, organisation och koncernens finansiella ställning.

Ersättningsutskott

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet utgörs av styrelsens ordförande Anders Börjesson och vice ordförande Tom Hedelius med Johan Sjö som föredragande. Ersättningsutskottet utarbetar "Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare". Förslaget behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören föredrar inte sin egen ersättning och deltar inte heller i styrelsebeslutet. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättnings­utskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet sammanträdde under räkenskapsåret vid ett tillfälle.

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som utgörs av de styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, d.v.s. Anders Börjesson, Tom Hedelius, Eva Elmstedt och Lars Spongberg. Utskottets arbete har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten, varför styrelsens ordförande även har fungerat som revisions­utskottets ordförande. Ordföranden i kommittén har redovisnings- och revisionskompetens.

Eva Elmstedt och Lars Spongberg är oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare samt har redovisningskompetens.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2010/2011 vid styrelsemötet i maj 2011 haft genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen. Motsvarande möte har hållits i maj 2012 avseende räkenskapsåret 2011/2012. 

Verkställande direktören

Verkställande direktör är Johan Sjö. Presentation av honom finns under avsnittet "Styrelse och Ledning" och på bolagets hemsida.

Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna består av, förutom Johan Sjö,
Artur Aira, Anders Claeson, Åke Darfeldt, Håkan Franzén och Kristina Willgård. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. En närmare presentation av koncernledningen finns i årsredovisningen under avsnittet "Styrelse och Ledning" samt på bolagets hemsida.

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete är organiserat i de fyra affärsområdena Addtech Components, Addtech Energy & Equipment, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Polen, Estland, Litauen, Japan, Kina och Taiwan. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområde eller affärsenhet finns representerade. Inom respektive affärsområde är bolagen grupperade i affärsenheter formade runt produkt- eller marknadskoncept. Varje bolags VD rapporterar till en affärsenhetschef, som i sin tur rapporterar till affärsområdeschefen. Respektive affärsområdeschef rapporterar till verkställande direktören för Addtech AB. Affärsområdena och affärsenheterna har interna styrelsemöten där verkställande direktören för Addtech AB respektive affärsområdescheferna fungerar som ordförande.

Förvärv av bolag

Förvärv är en viktig del av koncernens tillväxtstrategi och sedan noteringen 2001 har Addtech genomfört ett 60-tal företagsförvärv. Ur ett styrningsperspektiv är det viktigt att i direkt anslutning till förvärvstillfället integrera det förvärvade företaget i vissa för koncernen viktiga frågor. Detta arbete börjar redan före tillträdesdagen under tiden då förhandlingar och analys genomförs. Omedelbart efter tillträdet utbildas bolagets personal i exempelvis koncernens finansiella rapportering, vilket möjliggör konsolidering i koncernens räkenskaper redan från förvärvstillfället. Andra områden kan vara att etablera administrativa rutiner i enlighet med koncernens etablerade arbetssätt och integration i koncernens försäkringsprogram eller att genomföra utbildning under rubriken "Vision och företagsfilosofi" där all personal ges möjlighet att lära känna koncernens kärnvärden.

Valberedning

Vid årsstämman i augusti 2010 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2010 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2011. I enlighet härmed utsågs följande personer till ledamöter av valberedningen: Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur, Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder, Per Trygg, utsedd av SEB fonder, samt Tom Hedelius och Anders Börjesson, styrelsens ordförande. Till årsstämman i augusti 2011 tog valberedningen fram förslag på ordförande vid stämman, förslag på antal styrelseledamöter, förslag på arvode till styrelseledamöterna och revisor, förslag på styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur valberedning ska utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag.

Inför årsstämman 2011 hade valberedningen tre protokollförda möten. Genom Addtechs styrelseordförande erhöll valberedningen information om styrelsens egen utvärdering. Valberedningen fann i sin utvärdering att styrelsen är väl fungerande och att den kompetens som erfordras finns representerad i styrelsen, varför valberedningens förslag innebar omval av samtliga ledamöter.

Bolaget svarar för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget har under året inte betalat några kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Inför årsstämman i augusti 2012 har urvalskriterier till och process för att utse valberedningen varit desamma som under föregående år. Valberedningen utgörs av Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur, Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, Johan Strandberg, utsedd av SEB fonder, samt Tom Hedelius och Anders Börjesson, styrelsens ordförande. Av valberedningens ledamöter är två styrelseledamöter och tillika beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, vilket är en avvikelse från Kodens regler om valberedningen sammansättning. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningens sammansättning följer av de principer som fastställts av årsstämman. Valberedningens ordförande är Anders Börjesson, tillika styrelsens ordförande, vilket är en avvikelse från Kodens regler om att valberedningens ordförande inte utan förklaring får vara styrelseledamot i bolaget. Ordföranden känner dock både bolaget och övriga aktieägare väl. Valberedningen har också i samband med sitt första möte bedömt det som lämpligt att ordförande i valberedningen är den ledamot som företräder största gruppen av aktieägare. Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapport den 9 februari 2012.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur valberedning ska utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Överträdelser

Bolaget har inte begått några överträdelser av regelverket vid den börs bolagets aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden.