Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2012 till 51  148 872 SEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 2,25 kronor per aktie.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A 10 röster 1 090 848 10 908 480 4,8 33,5
B 1 röst 21 641 984 21 641 984 95,2 66,5
Totalt 22 732 832 32 550 464 100,0 100,0

A-aktier ska på begäran av A-aktieägare kunna omvandlas till B-aktier.

Den 31 mars 2012 var antalet aktieägare 3 715 (3 832). Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Anders Börjesson (med familj) med ett aktieinnehav motsvarande 15,4 procent av rösterna och Tom Hedelius (med familj) med ett ägande om 14,8 procent av rösterna. 

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. Några sådana förhållanden råder inte i Addtech AB.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2011 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2012 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Den 24 augusti återköptes 500 000 aktier till kurs 142,50 SEK. Addtechs innehav av egna aktier uppgår till 986 800 med ett genomsnittligt anskaffningspris om 124 SEK. Aktierna utgör 4,3 procent av de utgivna aktierna med 3,0 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 657 700 aktier åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 788 713 (479 951).

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2012 om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet tecknades 221 700 köpoptioner. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2009 riktades ett erbjudande till 22 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 236 000 motsvarande 1,1 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 127,70 SEK med lösenperioden 3 september 2012 till och med 14 juni 2013. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2012 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009, 2010 och 2011.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (7,00). Utdelningen motsvarar totalt 174 MSEK (156). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 55 procent (59).