Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008
Nettoomsättning 5 200 4 418 3 680 4 445 4 198
Rörelseresultat 1) 470 380 216 376 415
Finansiella intäkter och kostnader -23 -16 -14 -10 -17
Resultat efter finansiella poster 447 364 202 366 398
Årets resultat 327 265 150 271 287
 1) För jämförelseändamål lämnas upplysningar om följande poster som ingår i rörelseresultatet ovan:
Försäljning av verksamheter 0 10 0 1
Försäljning av fastigheter 0 24 0
Omställningskostnader -8 -35
Summa 0 2 0 -10 0
Immateriella anläggningstillgångar 1 012 793 554 606 521
Materiella anläggningstillgångar 156 162 141 170 180
Finansiella anläggningstillgångar 14 13 8 8 12
Varulager 650 556 465 589 527
Kortfristiga fordringar 850 735 584 663 691
Likvida medel 50 50 50 84 78
Summa tillgångar 2 732 2 309 1 802 2 120 2 009
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 004 907 803 822 664
Innehav utan bestämmande inflytande 13 15 11 11 12
Räntebärande skulder och avsättningar 584 408 218 406 434
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 131 979 770 881 899
Summa eget kapital och skulder 2 732 2 309 1 802 2 120 2 009
Sysselsatt kapital 1 601 1 330 1 032 1 239 1 110
Rörelsekapital, årssnitt 890 753 732 838 729
Finansiell nettoskuld 534 358 168 322 356
Rörelsemarginal, % 9,0 8,6 5,9 8,5 9,9
Vinstmarginal, % 8,6 8,2 5,5 8,2 9,5
Avkastning eget kapital, % 34 31 18 36 48
Avkastning sysselsatt kapital, % 32 33 19 33 42
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 53 50 30 45 57
Soliditet, % 37 40 45 39 34
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 15,8 19,5 12,4 14,7 18,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8
Vinst per aktie, SEK 14,65 11,80 6,60 12,05 12,70
Vinst per aktie efter utspädningseffekt, SEK 14,60 11,75 6,60 11,95 12,50
Kassaflöde per aktie, SEK 18,90 13,50 13,20 13,90 14,45
Eget kapital per aktie, SEK 46,20 40,80 36,10 37,20 29,90
Utdelning per aktie, SEK 8,00 2) 7,00 5,00 5,00 7,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 21 944 22 253 22 204 22 112 22 385
Medelantal aktier justerat för utspädning, ’000 22 000 22 293 22 249 22 276 22 678
Börskurs per 31 mars, SEK 182,00 189,00 121,75 74,75 128,50
Aktiens omsättningshastighet, % 17 17 21 18 20
Kassaflöde från den löpande verksamheten 415 300 293 307 324
Kassaflöde från investeringsverksamheten -296 -302 -43 -85 -196
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -119 5 -284 -217 -123
Årets kassaflöde 0 3 -34 5 5
Medelantal anställda 1 612 1 445 1 335 1 532 1 368
Antal anställda vid årets slut 1 700 1 512 1 323 1 426 1 537
 2) Enligt styrelsens förslag.

Pro forma enligt ny organisation per 2012-04-01

Ladda ned Excel

Kvartalsdata, Pro forma 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning per affärsområde Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 425 394 365 384 371 380 327 328
Energy 351 380 347 314 278 288 258 245
Industrial Solutions 313 336 294 302 285 297 262 222
Life Science 277 274 214 237 250 237 174 223
Moderbolag och koncernposter -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2
Addtechkoncernen 1 364 1 383 1 218 1 235 1 183 1 200 1 019 1 016
Kvartalsdata, Pro forma 2011/2012 2010/2011
Rörelseresultat per affärsområde Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 32 30 32 31 27 25 22 31
Energy 34 45 38 34 33 34 26 25
Industrial Solutions 30 26 29 27 22 21 22 14
Life Science 25 29 19 25 26 26 15 23
Moderbolag och koncernposter -4 -3 -4 -5 -2 -4 -2 -4
Rörelseresultat 117 127 114 112 106 102 83 89

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde, Pro forma
MSEK 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Components 1 568 1 406 1 153
Energy 1 392 1 069 880
Industrial Solutions 1 245 1 066 799
Life Science 1 002 884 855
Moderbolag och koncernposter -7 -7 -7
Addtechkoncernen 5 200 4 418 3 680
Rörelseresultat per affärsområde, Pro forma 2011/2012 2010/2011 2009/2010
MSEK % MSEK % MSEK %
Components 125 8,0 105 7,5 49 4,2
Energy 151 10,8 118 11,0 92 10,5
Industrial Solutions 112 9,0 79 7,4 17 2,1
Life Science 98 9,8 90 10,2 71 8,3
Moderbolag och koncernposter -16 -12 -13
Addtechkoncernen 470 9,0 380 8,6 216 5,9