Addtechaktien

Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med mitten av juni 2012 uppgått till 19 procent per år.

Kursutveckling och omsättning

Högsta betalkurs under året var 206,00 SEK och noterades den 25 maj 2011. Den lägsta noteringen var 123,25 SEK den 5 oktober 2011. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 182,00 SEK den 30 mars 2012. Addtechaktien minskade under räkenskapsåret i värde med 4 procent (ökade 55). Stockholmsbörsens index OMX Stockholm minskade under motsvarande period med 8 procent (ökade 9).

Under perioden från 1 april 2011 till 31 mars 2012 omsattes 3,7 miljoner aktier (3,8 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 613 MSEK (584). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 17 procent (17). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 15 000 Addtechaktier (15 000) till ett genomsnittligt värde av cirka 2 400 KSEK (2 300).

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Addtech uppgår till 51 148 872 kronor och antalet aktier till 22 732 832 fördelat på 1 090 848 A-aktier och 21 641 984 B-aktier. Kvotvärdet är 2,25 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. Endast B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Återköp av egna aktier

Årsstämman i augusti 2011 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2012 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Den 24 augusti återköptes 500 000 aktier till kurs 142,50 SEK. Addtechs innehav av egna aktier uppgår till 986 800 med ett genomsnittligt anskaffningspris om 124 SEK. Aktierna utgör 4,3 procent av de utgivna aktierna med 3,0 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 657 700 aktier åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 788 713 (479 951).

Incitamentsprogram

Addtech har tre utestående incitamentsprogram:

Ladda ned Excel

År Antal optioner Andel av totalt antal aktier, % Lösenkurs, SEK
2011 200 000 0,9 179,40
2010 221 700 1,0 164,70
2009 236 000 1,1 127,70
657 700 3,0

Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet har 221 700 köpoptioner tecknats. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2009 riktades ett erbjudande till 22 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 236 000 motsvarande 1,1 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 127,70 SEK med lösenperioden 3 september 2012 till och med 14 juni 2013. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2012 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009, 2010 och 2011.

Utdelningspolicy

Styrelsens ambition är en utdelningsandel överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en kon­junkturcykel. Sedan börsnoteringen har den genomsnittliga utdelningsandelen, inklusive årets föreslagna utdelning, uppgått till ca 60 procent.

Förslag till årsstämman

  • Utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (7,00), vilket innebär en utdelningsandel om 55 procent (59). Utdelningen motsvarar totalt 174 MSEK (156).
  • Incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (Bolagets) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna. Förslaget innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna.
  • Förlängning av återköpsmandat. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Ytterligare information

Addtechs hemsida www.addtech.com uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.