Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2014/2015 2013/2014 2012/2013* 2011/2012* 2010/2011
Nettoomsättning 6 776 6 089 5 403 5 200 4 418
Rörelseresultat 536 501 437 470 380
Finansiella intäkter och kostnader -23 -26 -29 -23 -16
Resultat efter finansiella poster 513 475 408 447 364
Årets resultat 400 369 323 327 265
Immateriella anläggningstillgångar 1 543 1 343 1 192 1 012 793
Materiella anläggningstillgångar 198 187 166 156 162
Finansiella anläggningstillgångar 24 20 14 14 13
Varulager 849 709 675 650 556
Kortfristiga fordringar 1 156 1 137 943 850 735
Likvida medel 83 69 72 50 50
Summa tillgångar 3 853 3 465 3 062 2 732 2 309
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 504 1 330 1 097 971 907
Innehav utan bestämmande inflytande 35 19 16 13 15
Räntebärande skulder och avsättningar 911 846 835 633 408
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 403 1 270 1 114 1 115 979
Summa eget kapital och skulder 3 853 3 465 3 062 2 732 2 309
Sysselsatt kapital 2 450 2 195 1 948 1 617 1 330
Rörelsekapital, årssnitt 1 211 1 075 969 890 753
Finansiell nettoskuld 828 776 763 584 358
Nettoskuld exkl. pensioner 510 524 523 339 172
Rörelsemarginal, % 7,9 8,2 8,1 9,0 8,6
Vinstmarginal, % 7,6 7,8 7,6 8,6 8,2
Avkastning eget kapital, % 28 30 31 34 31
Avkastning sysselsatt kapital, % 23 24 25 32 33
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 44 47 45 53 50
Soliditet, % 40 39 36 36 40
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 21,9 17,5 14,2 15,8 19,5
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,2 1,4 1,0 0,8
Vinst per aktie, SEK 5,90 5,50 4,85 4,90 3,95
Vinst per aktie efter utspädningseffekt, SEK 5,90 5,45 4,85 4,85 3,90
Kassaflöde per aktie, SEK 8,40 7,25 5,20 6,30 4,50
Eget kapital per aktie, SEK 22,60 20,10 16,70 14,90 13,60
Utdelning per aktie, SEK 3,25 1) 3,00 2,67 2,67 2,33
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66 288 66 003 65 394 65 832 66 759
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 66 615 66 457 65 533 66 000 66 878
Börskurs per 31 mars, SEK 115,75 101,75 72,33 60,67 63,00
Aktiens omsättningshastighet, % 24 13 12 17 17
Kassaflöde från den löpande verksamheten 557 479 339 415 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten -323 -259 -351 -296 -302
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -231 -229 45 -119 5
Årets kassaflöde 3 -9 33 0 3
Medelantal anställda 2 224 2 100 1 815 1 612 1 445
Antal anställda vid årets slut 2 286 2 150 2 011 1 700 1 512
 1) Enligt styrelsens förslag.        
* Jämförelsetalen för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 har räknats om på grund av ändringen av IAS 19.
           
Senast uppdaterad: 2015-06-09 10:56:56 av oscar.holmer@nordicstation.com