VD har ordet

Entreprenörskap handlar om att vilja. Att ha den envishet och den drivkraft som krävs för att ta idéer från start till mål. Addtech har 130 bolag som alla drivs av entreprenörer och som tillsammans skapar vår tillväxt och lönsamhet. Som koncern har vi lyckats kombinera en bra utveckling av bolagen med en expansion genom förvärv av nya bolag. Det är entreprenörskapet inom hela koncernen som ligger till grund för den starka utveckling Addtech haft sedan börsnoteringen 2001.

Johan

Citat VD-ordVårt resultat och aktieägarvärde skapas i våra bolag. Det är där försäljningen sker och våra lösningar blir en del av kundernas produkter eller produktionsprocesser. Vi ser löpande nya affärsmöjligheter och har, tack vare nära relationer till kunder och leverantörer, en god marknadskännedom. Våra bolag känner därför snabbt av nya behov och förändringar och kan effektivt vidareutveckla sina affärer och affärsidéer. Som ägare arbetar vi aktivt för att öka bolagens lönsamhet och se till att de kan dra nytta av koncernens resurser och stora nätverk. Ägarrollen utövas dock varsamt för att bolagen ska kunna behålla sin personlighet, effektivitet och flexibilitet. Det är en del av vårt framgångsrecept.

Stabilare marknadsförutsättningar ger tillväxtmöjligheter

Addtech driver en verksamhet som spänner över många produktnischer, kundsegment och länder. Det betyder att marknaden ser olika ut för våra bolag. Flera har gjort bra ifrån sig i år även om deras marknadsförutsättningar varit tuffa. Det speglar vår inställning om att det finns möjligheter i alla konjunkturer - det gäller bara att ta dem.

Sett till helheten har den totala efterfrågan under året förbättrats något och affärsläget har varit mer positivt än föregående år. På den svenska marknaden har efterfrågan successivt stabiliserats, och våra danska bolag, som länge brottats med landets lågkonjunktur, har börjat känna av ett positivare marknadsklimat. På den norska marknaden har kundsegmenten olja och gas utmärkt sig och ligger fortsatt på en mycket bra nivå, medan det varit tuffare i Finland, särskilt för våra bolag som säljer insatskomponenter till tillverkningsindustrin. För våra bolag verksamma utanför Norden har efterfrågan totalt sett varit starkare, men även här varierar det mellan produktnischer, kundsegment och länder.

Med förhoppning om bättre marknadsförutsättningar fokuserar vi nu på att ytterligare förbättra tillväxten inom koncernen. Det handlar om att höja ribban och bli ännu bättre på att utveckla det som är bra idag. Ett exempel är marknaden för bygg och installation, en expanderande marknad där flera av våra bolag inom affärsområdena Components och Energy kan bidra med mer av sina expertkunskaper och ta marknadsandelar.

Våra förvärv ska alltid komplettera verksamheten

Förvärv av nya bolag är en del av Addtechs affärsmodell och gör att vi skapar långsiktig vinsttillväxt och därmed aktieägarvärde. Förvärven gör att vi fortsätter utvecklas och vi letar ständigt förvärvsmöjligheter för att strategiskt stärka våra befintliga bolag, affärsenheter och affärsområden. Under året har vi genomfört fem förvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 300 miljoner kronor.  

Det finns gott om välskötta bolag inom intressanta marknadsnischer och vi kommer fortsätta göra förvärv som passar in i vår strategi och kompletterar verksamheten på ett bra sätt. En gemensam framgångsfaktor i samtliga förvärv vi gör är att bolagen använder en liknande affärsmodell, delar vår syn på entreprenörskap samt har drivet och viljan att fortsätta utvecklas.

Framåt på en marknad i ständig utveckling

Vår gemensamma vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara bäst på det vi väljer att göra. För våra ledare handlar det om att ständigt utveckla sin verksamhet för att identifiera fler affärsmöjligheter. Det handlar också om att våra ledare ska organisera verksamheten så att dess medarbetare är redo och har de resurser som krävs för att ta tillvara på möjligheterna och nå en långsiktigt lönsam tillväxt.

Vi utvecklar vår verksamhet genom att analysera vad vi gör bra och mindre bra och agerar utifrån det. På så sätt tar vi också vara på framgångsrecept och för dem vidare inom organisationen. Till vår hjälp har vi utvecklat en uppsättning praktiska verktyg. Grundverktyget för vår verksamhetsanalys styrs av fyra frågor; Vad håller vi på med? Vad är bra eller dåligt? Varför är det bra eller dåligt? Vad gör vi åt det som är bra eller dåligt? Frågorna kan verka enkla, men de hjälper till att ge en struktur när vi analyserar och utvecklar affärsverksamheterna för ökad lönsamhet och organisk tillväxt.

Citat2Företagskulturen inom Addtechkoncernen är stark och fem kärnvärden genomsyrar det dagliga arbetet. Dessa är enkelhet, effektivitet, förändring, frihet och ansvar. Alla kärnvärden är starkt knutna till, och en förutsättning för, vår entreprenörsanda. Naturligtvis är det viktigt att nyförvärvade bolag tar del av och får en god förståelse för Addtechs kultur, affärsfilosofi och lönsamhetstänkande. Det sker bland annat genom kunskapsutbyte mellan medarbetare från Addtech och det nya bolaget samt genom Addtechs Affärsskola.

Med facit i hand och framtid i sikte

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech haft en god utveckling både sett till resultat och aktieägarvärde. Det bekräftar att vi har en bärkraftig affärsmodell, strategi och organisation. När vi nu lägger än mer energi på tillväxt är det för att bli starkare inom våra marknadsområden och bibehålla vår goda lönsamhet även i framtiden. Det här kombineras givetvis även i fortsättningen med ett aktivt ägande och kompletterande förvärv.

Går det bra för våra bolag så går det bra för Addtech. Tillsammans kommer vi under året att göra allt vi kan för att möta våra högt ställda förväntningar på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling. Vi vet att grundförutsättningen för att detta ska ske är att vi fortsätter vårda och utveckla entreprenörskapet hos alla medarbetare inom koncernen.

Avslutningsvis vill jag givetvis tacka alla medarbetare för året som gått. Ert engagemang är avgörande för att bolagen, och därmed koncernen, fortsätter att utvecklas. Jag vill också tacka våra bolags kunder och leverantörer. Vi ska fortsätta tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde till era verksamheter så att vi gemensamt skapar en långsiktig positiv utveckling.


Stockholm i juni 2014

Johan Sjö, VD och koncernchef, Addtech AB