Marknadens drivkrafter

Addtech verkar på den internationella teknikhandelsmarknaden där aktörerna köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Koncernen fokuserar på väl valda nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Addtechs dotterbolag är viktiga samarbets­partner till såväl industriföretag som teknikintensiva tjänsteverksamheter inom privat och offentlig sektor i norra Europa.

Addtech i världen

Nordeuropa som marknad

Tyngdpunkten för Addtechs verksamhet ligger i Norden, men under senare år har även marknader utanför de nordiska länderna ökat i betydelse. Förutom egen verksamhet i tolv länder utanför Norden, tillkommer export till ytterligare ett 20-tal länder.

Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar internationellt

Dotterbolagen söker och representerar marknadsledande tillverkare från hela världen. Många av Addtechs produkter återfinns i globalt exporterande kunders slutprodukter och det är vanligt att Addtech fortsätter att leverera sina delar även i de fall när kundens tillverkning flyttas utomlands.

Drivkrafter

Teknikhandelsmarknadens långsiktiga tillväxt och lönsamhet är beroende av industrins och tjänstenäringarnas storlek och mångfald. Nordeuropas relativt höga kostnadsläge har bidragit till utvecklingen av en kunskapsintensiv, automatiserad och specialiserad industri- och tjänstenäring. Utvecklingen har vidare bidragit till en uppdelning av värdekedjan, ökad handel och ett ökat beroende av externa samarbetspartners för produktutveckling och komponentanpassningar liksom för service och andra eftermarknadstjänster. Addtech samarbetar med tillverkare som, via egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med högt tekniskt innehåll. Ett samarbete med våra bolag ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på de geografiska marknader där vi verkar.

Kunderna har behov av en samarbetspartner som hjälper dem att välja rätt leverantör och teknik från en alltmer komplex leverantörs­marknad. När vi kan tillhandahålla ett sortiment med marknadsledande produkter, kombinerat med vårt egna teknik- och marknadskunnande och flexibla möjligheter till kundanpassningar, blir vi en attraktiv samarbetspartner för kunderna. Vårt produkt- och tjänsteutbud riktar sig både direkt till slutförbrukare och OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer, som integrerar Addtechs produkter i sina egna produkter).

Tillväxt och lönsamhet

I ett kortare perspektiv är tillväxten och lönsamheten nära kopplade till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på de marknader där koncernen verkar.

Addtechs fokus på infrastruktur, offentlig sektor och smala marknads­nischer minskar konjunktur­känsligheten. Tillväxten och lönsamheten är emellertid starkt beroende av kundernas konkurrens­situation och deras möjlighet att lyckas väl på en inhemsk och/eller global marknad. Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.