Detta är Addtech

Teknikhandel under många varumärken

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har drygt 2 000 medarbetare i cirka 130 dotterbolag, en årsomsättning om cirka sex miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder.

Addtechs mål är att generera en långsiktig tillväxt av rörelseresultatet om 15 procent per år samt en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelsekapitalet. Addtech skapar aktieägarvärde genom att tillföra kunskap, nätverk och trygghet till dotterbolagen, samt genom att löpande förvärva nischade teknikhandelsbolag inom utvalda marknadssegment.

 

Grafbild
Grafbild

 

Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kundernas verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter, lösningar och tjänster. Ungefär hälften av omsättningen kommer från standardprodukter och hälften från specialanpassade produkter, lösningar eller tjänster. Det nära samarbetet som bolagens säljare har med världsledande kunder som ABB, Ericsson, Novo Nordisk, Sandvik, Tetra Pak och Volvo bidrar till ökad konkurrenskraft då dessa kunder ställer höga krav på innovation, kvalitet och leveranssäkerhet. Det ger koncernen värdefull kunskap om den nordiska industrins trender och drivkrafter, kunskap som förmedlas inom hela koncernen, samt till bolagens leverantörer.

 

Grafbild

 

Aktieägarvärde skapas i tre steg

Addtechs resultat och aktieägarvärde skapas i tre samverkande och ömsesidigt beroende steg.

 1. Värdeskapande bas

Den viktigaste grunden för aktieägarvärde är Addtechs värdeskapande bas som för närvarande utgörs av cirka 130 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen, som är indelade i fyra affärsområden, hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Bolagens affärsmodeller bygger på att det finns ett behov av en länk mellan kunder och tillverkare, en länk som stöttar kunderna i valet av både leverantör och teknik på en alltmer komplex marknad.

2. Aktivt ägande

Addtech är en aktiv ägare som med varsam hand arbetar för att öka den värdeskapande basens lönsamhet. Flera dotterbolag har skapats genom att ur existerande dotterbolag knoppa av framgångsrika affärsidéer. Addtech vill kombinera det lilla företagets fördelar, som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora bolagets resurser, nätverk och industriella kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet optimeras genom att Addtech bedriver småskalighet i stor skala. 

3. Förvärv för tillväxt

Förvärv av nya dotterbolag är nödvändigt för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktie­ägarvärde. Nya bolag utökar den värdeskapande basen. De tillför försäljningsvolym, agenturer, kunder och kompetens samt - inte minst viktigt - drivna ledare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.

Affa ̈rsmodell _500x 300_123