Året i korthet

Verksamhetsåret 2013/2014

  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 6 089 miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 501 miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 369 miljoner kronor, motsvarande en vinst per aktie på 5,50 kronor.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 479 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent och soliditeten var 39 procent.
  • Totalt genomfördes fem förvärv, vilka tillförde en omsättning om cirka 300 miljoner kronor på årsbasis.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie.
  • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
  • Affärsklimatet har succesivt blivit stabilare under verksamhetsåret.
  • Tillväxten i omsättning och resultat kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv.

Kvartalen 2013 2014

  2013/2014 2012/2013 Förändring, i procent
Nettoomsättning, MSEK 6 089 5 403 13
Rörelseresultat, MSEK 501 437 15
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 47 45 2
Vinst per aktie, SEK 5,50 4,85 13
Eget kapital per aktie, SEK 20,10 16,70 20
Avkastning eget kapital, % 30 31 -1
Medelantal anställda 2 100 1 815 16
       
För definitioner se sidan 108.