Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 6 089 5 403
Kostnad för sålda varor -4 106 -3 639
Bruttoresultat 1 983 1 764
Försäljningskostnader -1 136 -1 001
Administrationskostnader -358 -339
Övriga rörelseintäkter 28 21
Övriga rörelsekostnader -16 -8
Rörelseresultat 501 437
Finansiella intäkter 2 4
Finansiella kostnader -28 -33
Finansnetto -26 -29
Resultat före skatt 475 408
Skatt -106 -85
ÅRETS RESULTAT 369 323
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 363 318
Innehav utan bestämmande inflytande 6 5
Vinst per aktie (SEK) 5,50 4,85
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 5,45 4,85
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66 003 65 394
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66 135 65 764

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2013/2014 2012/2013
Årets resultat 369 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Kassaflödessäkringar 0 0
Periodens omräkningsdifferenser 31 -49
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 0 12
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 0 -3
Övrigt totalresultat 31 -40
Årets totalresultat 400 283
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 394 279
Innehav utan bestämmande inflytande 6 4