Förvaltningsberättelse

1 april 2013 - 31 mars 2014

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013/2014.

Marknadsutveckling under året

Under det första halvåret var affärsläget för koncernen totalt sett stabilt trots en relativt volatil underliggande efterfrågan baserat på en splittrad marknadsbild utifrån geografi, kundsegment och produktsegment. Under det tredje kvartalet var affärsläget mer positivt men omsättningen var svag beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. Den underliggande efterfrågan var under det sista kvartalet oförändrad och de senarelagda leveranserna från det tredje kvartalet gjordes enligt plan. Detta medförde att det fjärde kvartalet uppvisade en mycket god egengenererad tillväxt av omsättning och resultat.

Affärsläget har succesivt blivit stabilare under verksamhetsåret även om efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons och verkstadsindustrin, fortsatt är avvaktande. Detta påverkar framförallt affärsområdena Components och Industrial Solutions där de danska och finska marknaderna har haft tuffare marknadsförutsättningar, den norska marknaden har legat på en hög nivå och den svenska marknaden har återhämtat sig något under året. Koncernens bolag som är verksamma på marknader utanför Norden har haft en mycket positiv utveckling. För affärsområdena Life Science och Energy har efterfrågeläget från till exempel nordisk sjukvård och från kunder inom energisegmentet utvecklats väl. Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen under verksamhetsåret kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv samt att de selektiva kostnadsanpassningar som genomförts har givit en positiv resultateffekt.

Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Affärsläget under det första kvartalet var totalt sett relativt stabilt men den splittrade marknadsbilden från tidigare år kvarstod, där delar av verksamheten gick bra medan andra hade ett svårare marknadsläge. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag inom framförallt fordons- och verkstadsindustrin var fortsatt avvaktande under kvartalet, vilket i huvudsak påverkade våra affärsområden Components och Industrial Solutions. För affärsområdet Energy var marknadsläget fortsatt gott och de redovisade i kvartalet sin hittills högsta omsättning och resultat. Affärsområdet Life Science hade som helhet en ökande efterfrågan. Totalt sett var koncernens försäljning för jämförbara enheter på samma nivå som under det relativt starka första kvartalet föregående räkenskapsår. Koncernens tillväxt i omsättning och resultat berodde på de förvärv som genomförts kombinerat med en positiv effekt från de selektiva kostnadsanpassningar som initierades under föregående verksamhetsår.
  • Andra kvartalet. Under det andra kvartalet var marknadsbilden i stort oförändrad från det första kvartalet. Nettoomsättningen för jämförbara enheter ökade med fyra procent under det andra kvartalet. Delar av vår verksamhet hade en god efterfrågan medan andra hade ett svårare affärsläge. Efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag var i det andra kvartalet sämre och påverkade framförallt affärsområdet Components. Framförallt hade de finska verksamheterna ett svagare affärsklimat. För affärsområdet Industrial Solutions var affärsläget oförändrat mellan kvartalen, men generellt hade verksamheterna utanför Norden en mer positiv utveckling. Den goda efterfrågan från det första kvartalet fortsatte även i det andra kvartalet för affärsområdet Energy och för affärsområdet Life Science förbättrades affärsläget ytterligare. 
  • Tredje kvartalet. Generellt var affärsläget mer positivt och något stabilare under det tredje kvartalet jämfört med de första sex månaderna av verksamhetsåret. Trots det så ökade inte omsättningen i samma takt beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. Dessa senarelagda leveranser, till bland annat tillverkande kunder och vissa kunder inom elkraftsegmentet, påverkade framförallt våra affärsområden Components och Energy. Många av koncernens tillverkande kunder gjorde längre uppehåll över jul och nyår, vilket även skedde i våra egna producerande enheter inom affärsområdet Industrial Solutions. För affärsområdet Life Science har efterfrågeläget generellt sett fortsatt att utvecklas väl. Totalt sett minskade nettoomsättningen för jämförbara enheter med fyra procent i kvartalet. På de olika geografiska marknaderna var affärsläget för koncernens verksamheter sammantaget något förbättrat i både Sverige och Danmark. Den norska marknaden var fortsatt stabil på en hög nivå medan koncernens verksamheter i Finland, som har tillverkande kunder, kände av en minskad efterfrågan. Fortsatt hade bolagen verksamma på marknader utanför Norden en mycket positiv utveckling.
  • Fjärde kvartalet. Under årets sista kvartal ökade nettoomsättningen med 15 procent. Jämförbara enheter ökade med nio procent och den förvärvade tillväxten uppgick till fem procent. Den underliggande efterfrågan var under det sista kvartalet oförändrad. De senarelagda leveranserna från det tredje kvartalet gjordes enligt plan, vilket innebar att det fjärde kvartalet uppvisade en mycket god egengenererad tillväxt av omsättning och resultat. För affärsområdena Components och Industrial Solutions var efterfrågeläget fortsatt avvaktande framförallt från nordiska tillverkningsföretag inom fordons- och verkstadsindustrisegmenten. Affärsområdet Energy hade totalt sett en hög affärsaktivitet i kvartalet, framförallt inom transmissionssegmentet. Life Science hade fortsatt bra affärsläge men avslutade året något svagare än under tidigare kvartal.

Viktiga händelser under året

Sammanfattningsvis kännetecknas även verksamhetsåret 2013/2014 av ett fortsatt avvaktande och ojämnt affärsklimat med stora variationer mellan olika delar av vår verksamhet. Koncernen har under året arbetat aktivt med åtgärder som påverkat kostnads- och rörelsekapitalsituationen i de verksamheter som har ett försämrat affärsläge. I andra delar av vår koncern har vi samtidigt aktivt satsat resurser för att förstärka verksamheterna. Fokus under året har varit att vidareutveckla de olika verksamheterna och genomföra förvärv inom valda segment och nischer. Under året har fem förvärv genomförts i våra affärsområden.

Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen under verksamhetsåret har givit en positiv resultateffekt. Detta i kombination med vårt fokus på rörelsekapital har resulterat i ett gott kassaflöde och en stark finansiell ställning vilket ger goda framtida möjligheter.

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en uppdelning av antalet aktier. På den extra bolagsstämman den 19 november 2013 beslutades att antalet aktier i bolaget skulle ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split). Skälet för spliten är att öka likviditeten i bolagets aktier, då ett större antal aktier och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av bolagets aktier.