Table of content

  

Verksamheten

Året i korthet

Året i korthet

Verksamhetsåret 2013/2014

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 6 089 miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 501 miljoner kronor.
 • Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 369 miljoner kronor, motsvarande en vinst per aktie på 5,50 kronor.
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 479 miljoner kronor.
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent och soliditeten var 39 procent.
 • Totalt genomfördes fem förvärv, vilka tillförde en omsättning om cirka 300 miljoner kronor på årsbasis.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie.
 • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
 • Affärsklimatet har succesivt blivit stabilare under verksamhetsåret.
 • Tillväxten i omsättning och resultat kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv.

Kvartalen 2013 2014

  2013/2014 2012/2013 Förändring, i procent
Nettoomsättning, MSEK 6,089 5,403 13
Rörelseresultat, MSEK 501 437 15
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 47 45 2
Vinst per aktie, SEK 5.50 4.85 13
Eget kapital per aktie, SEK 20.10 16.70 20
Avkastning eget kapital, % 30 31 -1
Medelantal anställda 2,100 1,815 16
       
För definitioner se sidan 108.      
 

Detta är Addtech

Detta är Addtech

Teknikhandel under många varumärken

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har drygt 2 000 medarbetare i cirka 130 dotterbolag, en årsomsättning om cirka sex miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder.

Addtechs mål är att generera en långsiktig tillväxt av rörelseresultatet om 15 procent per år samt en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelsekapitalet. Addtech skapar aktieägarvärde genom att tillföra kunskap, nätverk och trygghet till dotterbolagen, samt genom att löpande förvärva nischade teknikhandelsbolag inom utvalda marknadssegment.

 

Grafbild
Grafbild

 

Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kundernas verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter, lösningar och tjänster. Ungefär hälften av omsättningen kommer från standardprodukter och hälften från specialanpassade produkter, lösningar eller tjänster. Det nära samarbetet som bolagens säljare har med världsledande kunder som ABB, Ericsson, Novo Nordisk, Sandvik, Tetra Pak och Volvo bidrar till ökad konkurrenskraft då dessa kunder ställer höga krav på innovation, kvalitet och leveranssäkerhet. Det ger koncernen värdefull kunskap om den nordiska industrins trender och drivkrafter, kunskap som förmedlas inom hela koncernen, samt till bolagens leverantörer.

 

Grafbild

 

Aktieägarvärde skapas i tre steg

Addtechs resultat och aktieägarvärde skapas i tre samverkande och ömsesidigt beroende steg.

 1. Värdeskapande bas

Den viktigaste grunden för aktieägarvärde är Addtechs värdeskapande bas som för närvarande utgörs av cirka 130 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen, som är indelade i fyra affärsområden, hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Bolagens affärsmodeller bygger på att det finns ett behov av en länk mellan kunder och tillverkare, en länk som stöttar kunderna i valet av både leverantör och teknik på en alltmer komplex marknad.

2. Aktivt ägande

Addtech är en aktiv ägare som med varsam hand arbetar för att öka den värdeskapande basens lönsamhet. Flera dotterbolag har skapats genom att ur existerande dotterbolag knoppa av framgångsrika affärsidéer. Addtech vill kombinera det lilla företagets fördelar, som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora bolagets resurser, nätverk och industriella kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet optimeras genom att Addtech bedriver småskalighet i stor skala. 

3. Förvärv för tillväxt

Förvärv av nya dotterbolag är nödvändigt för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktie­ägarvärde. Nya bolag utökar den värdeskapande basen. De tillför försäljningsvolym, agenturer, kunder och kompetens samt - inte minst viktigt - drivna ledare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.

Affa ̈rsmodell _500x 300_123

 

Affärsområden

Addtechs verksamhet är organiserad i fyra affärsområden; Components, Energy, Industrial Solutions och Life Science. Koncernen arbetar aktivt med att utnyttja organisationen så effektivt som möjligt och bolagen inom affärsområdena samarbetar i olika grad med sina systerbolag.

Grafbild

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin. Exempel på produkter: Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och telekomsektorn, samt elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister. Exempel på produkter: Stationära batterier till UPS-anläggningar, batterier till elfordon och hjärtstartare, kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, elborstar, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har, förutom handel, även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt maskinkomponenter, utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder. Exempel på produkter: Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering, samt utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt. Andra exempel på produkter är joysticks, pedaler, vändskivor och ergonomiska armstöd till bland annat skogsmaskiner och gaffeltruckar.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin. Exempel på produkter: Blodgasutrustning till sjukvården, kromatografiinstrument för forskning, samt kemisk analysutrustning till processindustrin, rådgivning, utbildning, support och service.

Mer information om utveckling och resultat i Addtechs affärsområden finns i Förvaltningsberättelsen.

 

VD har ordet

VD har ordet

Entreprenörskap handlar om att vilja. Att ha den envishet och den drivkraft som krävs för att ta idéer från start till mål. Addtech har 130 bolag som alla drivs av entreprenörer och som tillsammans skapar vår tillväxt och lönsamhet. Som koncern har vi lyckats kombinera en bra utveckling av bolagen med en expansion genom förvärv av nya bolag. Det är entreprenörskapet inom hela koncernen som ligger till grund för den starka utveckling Addtech haft sedan börsnoteringen 2001.

Johan

Citat VD-ordVårt resultat och aktieägarvärde skapas i våra bolag. Det är där försäljningen sker och våra lösningar blir en del av kundernas produkter eller produktionsprocesser. Vi ser löpande nya affärsmöjligheter och har, tack vare nära relationer till kunder och leverantörer, en god marknadskännedom. Våra bolag känner därför snabbt av nya behov och förändringar och kan effektivt vidareutveckla sina affärer och affärsidéer. Som ägare arbetar vi aktivt för att öka bolagens lönsamhet och se till att de kan dra nytta av koncernens resurser och stora nätverk. Ägarrollen utövas dock varsamt för att bolagen ska kunna behålla sin personlighet, effektivitet och flexibilitet. Det är en del av vårt framgångsrecept.

Stabilare marknadsförutsättningar ger tillväxtmöjligheter

Addtech driver en verksamhet som spänner över många produktnischer, kundsegment och länder. Det betyder att marknaden ser olika ut för våra bolag. Flera har gjort bra ifrån sig i år även om deras marknadsförutsättningar varit tuffa. Det speglar vår inställning om att det finns möjligheter i alla konjunkturer - det gäller bara att ta dem.

Sett till helheten har den totala efterfrågan under året förbättrats något och affärsläget har varit mer positivt än föregående år. På den svenska marknaden har efterfrågan successivt stabiliserats, och våra danska bolag, som länge brottats med landets lågkonjunktur, har börjat känna av ett positivare marknadsklimat. På den norska marknaden har kundsegmenten olja och gas utmärkt sig och ligger fortsatt på en mycket bra nivå, medan det varit tuffare i Finland, särskilt för våra bolag som säljer insatskomponenter till tillverkningsindustrin. För våra bolag verksamma utanför Norden har efterfrågan totalt sett varit starkare, men även här varierar det mellan produktnischer, kundsegment och länder.

Med förhoppning om bättre marknadsförutsättningar fokuserar vi nu på att ytterligare förbättra tillväxten inom koncernen. Det handlar om att höja ribban och bli ännu bättre på att utveckla det som är bra idag. Ett exempel är marknaden för bygg och installation, en expanderande marknad där flera av våra bolag inom affärsområdena Components och Energy kan bidra med mer av sina expertkunskaper och ta marknadsandelar.

Våra förvärv ska alltid komplettera verksamheten

Förvärv av nya bolag är en del av Addtechs affärsmodell och gör att vi skapar långsiktig vinsttillväxt och därmed aktieägarvärde. Förvärven gör att vi fortsätter utvecklas och vi letar ständigt förvärvsmöjligheter för att strategiskt stärka våra befintliga bolag, affärsenheter och affärsområden. Under året har vi genomfört fem förvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 300 miljoner kronor.  

Det finns gott om välskötta bolag inom intressanta marknadsnischer och vi kommer fortsätta göra förvärv som passar in i vår strategi och kompletterar verksamheten på ett bra sätt. En gemensam framgångsfaktor i samtliga förvärv vi gör är att bolagen använder en liknande affärsmodell, delar vår syn på entreprenörskap samt har drivet och viljan att fortsätta utvecklas.

Framåt på en marknad i ständig utveckling

Vår gemensamma vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara bäst på det vi väljer att göra. För våra ledare handlar det om att ständigt utveckla sin verksamhet för att identifiera fler affärsmöjligheter. Det handlar också om att våra ledare ska organisera verksamheten så att dess medarbetare är redo och har de resurser som krävs för att ta tillvara på möjligheterna och nå en långsiktigt lönsam tillväxt.

Vi utvecklar vår verksamhet genom att analysera vad vi gör bra och mindre bra och agerar utifrån det. På så sätt tar vi också vara på framgångsrecept och för dem vidare inom organisationen. Till vår hjälp har vi utvecklat en uppsättning praktiska verktyg. Grundverktyget för vår verksamhetsanalys styrs av fyra frågor; Vad håller vi på med? Vad är bra eller dåligt? Varför är det bra eller dåligt? Vad gör vi åt det som är bra eller dåligt? Frågorna kan verka enkla, men de hjälper till att ge en struktur när vi analyserar och utvecklar affärsverksamheterna för ökad lönsamhet och organisk tillväxt.

Citat2Företagskulturen inom Addtechkoncernen är stark och fem kärnvärden genomsyrar det dagliga arbetet. Dessa är enkelhet, effektivitet, förändring, frihet och ansvar. Alla kärnvärden är starkt knutna till, och en förutsättning för, vår entreprenörsanda. Naturligtvis är det viktigt att nyförvärvade bolag tar del av och får en god förståelse för Addtechs kultur, affärsfilosofi och lönsamhetstänkande. Det sker bland annat genom kunskapsutbyte mellan medarbetare från Addtech och det nya bolaget samt genom Addtechs Affärsskola.

Med facit i hand och framtid i sikte

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech haft en god utveckling både sett till resultat och aktieägarvärde. Det bekräftar att vi har en bärkraftig affärsmodell, strategi och organisation. När vi nu lägger än mer energi på tillväxt är det för att bli starkare inom våra marknadsområden och bibehålla vår goda lönsamhet även i framtiden. Det här kombineras givetvis även i fortsättningen med ett aktivt ägande och kompletterande förvärv.

Går det bra för våra bolag så går det bra för Addtech. Tillsammans kommer vi under året att göra allt vi kan för att möta våra högt ställda förväntningar på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling. Vi vet att grundförutsättningen för att detta ska ske är att vi fortsätter vårda och utveckla entreprenörskapet hos alla medarbetare inom koncernen.

Avslutningsvis vill jag givetvis tacka alla medarbetare för året som gått. Ert engagemang är avgörande för att bolagen, och därmed koncernen, fortsätter att utvecklas. Jag vill också tacka våra bolags kunder och leverantörer. Vi ska fortsätta tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde till era verksamheter så att vi gemensamt skapar en långsiktig positiv utveckling.


Stockholm i juni 2014

Johan Sjö, VD och koncernchef, Addtech AB

 

Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel.

Affärsidé

Addtech erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag och offentlig sektor. Addtech tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent och affärsmässig samarbetspartner för kunder och tillverkare.

Finansiella mål

Addtechs övergripande mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Koncernen strävar efter att över en konjunkturcykel uppnå en resultattillväxt på minst 15 procent per år.

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger möjlighet till positivt kassaflöde och förutsättningar för lönsam tillväxt.

 

Grafbild

Verksamhetsmål

Addtechkoncernen ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern av våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Strategier

Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisations­utveckling. Addtech har formulerat följande tre centrala strategier för att nå de uppsatta målen:

Marknadsledande positioner
Addtech ska vara marknadsledande och bygga positioner inom utvalda och väl avgränsade nischer med högt kunskaps- och teknik­innehåll där kunderna efterfrågar noggrant utvalda produkter, lösningar och delsystem, ofta i små och medelstora volymer. Den marknadsledande positionen är en viktig komponent för stabil tillväxt och uthållig lönsamhet.  

Operativ rörlighet
Addtech ska kännetecknas av en flexibel organisationsstruktur med snabbfotade och innovativa medarbetare som ser nya affärs­möjligheter. Addtech ska tillvarata respektive dotterbolags eller produkt­områdes tillväxtpotential genom att flytta isär eller slå ihop hela eller delar av verksamheter. Operativ rörlighet innebär även att Addtech ska ha effektiva processer för att integrera nya verksamheter i koncernen.

Förvärv
Addtech ska kontinuerligt förstärka befintliga verksam­heter genom mindre tilläggs­förvärv, men även expandera och bygga positioner inom valda nischer. Verksamheten ska även kompletteras genom förvärv av verksam­heter inom nya nischer där koncernen har förutsättningar att bli marknads­ledande. En gemensam framgångs­faktor för samtliga förvärv är att koncernens affärs­modell kan tillämpas.

Affärsmodell

Addtechkoncernens verksamhet bygger på att koncernens dotterbolag ska arbeta med teknikhandel och vara en länk mellan kunder och leverantörer. Addtechs kunder behöver en partner som hjälper dem att hitta både rätt leverantör och rätt teknik. Kundernas produkter är ofta tekniskt komplicerade, innebärande att Addtechs både måste ha tekniskt kunnande och förståelse för kundernas verksamhet för att vara framgångsrika. I andra änden av kedjan finns Addtechs samarbete med leverantörerna som alltid ska uppleva att Addtechs dotterbolag är det bästa sättet för dem att sälja sina produkter på våra marknader.

Affärsmodell

 

Addtech strävar efter att tillföra kunderna tekniskt eller ekonomiskt mervärde. Det kan ske endera genom att kundernas produkter kan produceras mer effektivt eller att det blir mer konkurrenskraftiga. Bäst är om Addtech kan bidra till båda delarna.

 

Marknadens drivkrafter

Marknadens drivkrafter

Addtech verkar på den internationella teknikhandelsmarknaden där aktörerna köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Koncernen fokuserar på väl valda nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Addtechs dotterbolag är viktiga samarbets­partner till såväl industriföretag som teknikintensiva tjänsteverksamheter inom privat och offentlig sektor i norra Europa.

Addtech i världen

Nordeuropa som marknad

Tyngdpunkten för Addtechs verksamhet ligger i Norden, men under senare år har även marknader utanför de nordiska länderna ökat i betydelse. Förutom egen verksamhet i tolv länder utanför Norden, tillkommer export till ytterligare ett 20-tal länder.

Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar internationellt

Dotterbolagen söker och representerar marknadsledande tillverkare från hela världen. Många av Addtechs produkter återfinns i globalt exporterande kunders slutprodukter och det är vanligt att Addtech fortsätter att leverera sina delar även i de fall när kundens tillverkning flyttas utomlands.

Drivkrafter

Teknikhandelsmarknadens långsiktiga tillväxt och lönsamhet är beroende av industrins och tjänstenäringarnas storlek och mångfald. Nordeuropas relativt höga kostnadsläge har bidragit till utvecklingen av en kunskapsintensiv, automatiserad och specialiserad industri- och tjänstenäring. Utvecklingen har vidare bidragit till en uppdelning av värdekedjan, ökad handel och ett ökat beroende av externa samarbetspartners för produktutveckling och komponentanpassningar liksom för service och andra eftermarknadstjänster. Addtech samarbetar med tillverkare som, via egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med högt tekniskt innehåll. Ett samarbete med våra bolag ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på de geografiska marknader där vi verkar.

Kunderna har behov av en samarbetspartner som hjälper dem att välja rätt leverantör och teknik från en alltmer komplex leverantörs­marknad. När vi kan tillhandahålla ett sortiment med marknadsledande produkter, kombinerat med vårt egna teknik- och marknadskunnande och flexibla möjligheter till kundanpassningar, blir vi en attraktiv samarbetspartner för kunderna. Vårt produkt- och tjänsteutbud riktar sig både direkt till slutförbrukare och OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer, som integrerar Addtechs produkter i sina egna produkter).

Tillväxt och lönsamhet

I ett kortare perspektiv är tillväxten och lönsamheten nära kopplade till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på de marknader där koncernen verkar.

Addtechs fokus på infrastruktur, offentlig sektor och smala marknads­nischer minskar konjunktur­känsligheten. Tillväxten och lönsamheten är emellertid starkt beroende av kundernas konkurrens­situation och deras möjlighet att lyckas väl på en inhemsk och/eller global marknad. Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.

 

Organisation och företagskultur

Organisation och företagskultur

Addtechs dotterbolag drivs med frihet under ansvar. Självständig­heten är av stor betydelse för att behålla och rekrytera affärs­drivna med­arbetare och entreprenörer. Frihet under ansvar innebär att bolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som den följer Addtechs affärsmodell och koncern­gemensamma spelregler.

Moderbolaget detaljstyr inte den operativa verksam­heten, utan tillhandahåller en rad verktyg som stödjer effektivisering och optimering. Verktygen återfinns inom områden som juridik, ekonomi, utbildning, kvalitet och IT-system samt ramavtal för inköp av tjänster och förnödenheter.

Affärsenheter ger synergier

Organisationsschema 2013

För att kunna ta tillvara på koncernens nätverk av leverantörer, kunder och kompetens har dotterbolag med likartade produkter och lösningar grupperats i 16 affärsenheter under våra fyra affärsområden. Varje affärsenhet leds av en chef som ofta är VD i något av de ingående bolagen. Affärs­enhetschefen och affärsområdesledningen stöttar dotterbolagen genom både styrelsearbete och i mer operativa frågor.

Affärsenhetens huvuduppgift är att skapa ett utbyte mellan dotterbolagen för att identifiera och tillvarata affärsmöjligheter inom respektive marknadssegment. Varje enhet har formulerat en egen vision för sitt marknads- eller teknikområde och samarbetet i affärsenheterna förstärker ett bredare och mer kundorienterat affärsfokus hos dotterbolagen. Den decentraliserade organisations­modellen är dynamisk och beredd att ta emot nya bolag som bidrar till tillväxt och utveckling. Affärsenheterna bidrar till att Addtechs positioner inom de utvalda marknadssegmenten ytterligare förstärks.

Mer information om Addtechs affärsområden, affärsenheter och dotterbolag finns på www.addtech.se/affarsomraden.

Organisation för individuell utveckling

Addtech är beroende av kompetenta medarbetare med stor egen drivkraft och verksamheten utformas så att det ska finnas utrymme för dessa att utvecklas. Den decentraliserade organisationen tillvaratar medarbetarnas intresse för att utvecklas mot att ta allt större ansvar inom det egna dotterbolaget, eller andra delar av koncernen. Möjligheten till en fortsatt karriär i ett börsnoterat företag kan även vara betydelsefull för drivna entreprenörer som funderar på att avyttra sin verksamhet, men ändå vill fortsätta leda sina företag inom ramen för ett större företag. 

Affärsdriven företagskultur

Addtech har en väl etablerad företagskultur och gemensam värdegrund som ger medarbetarna god vägledning i arbetet. Företagskulturen bygger på affärsmannaskap med hög teknisk kompetens i kombination med individuell frihet och en vilja att ta personligt ansvar.

När kunder och leverantörer väljer att arbeta med Addtech spelar medarbetarnas förhållningssätt en avgörande roll. Frihet under eget ansvar har alltid varit centralt inom koncernen och är en viktig förutsättning för att medarbetare ska kunna arbeta nära kunder och leverantörer. Koncernens medarbetare är kända hos kunderna för sin förmåga att skapa nya kreativa lösningar som möter kundernas behov.

Det finns fem kärnvärden inom koncernen som styr det dagliga arbetet, frihet och ansvar är två av dem. De övriga tre är enkelhet, effektivitet och förändring. Enkelhet speglar arbetssättet - genomtänkt och koncentrerat, medan effektivitet står för fokus på prioritering av rätt saker vid rätt tillfälle. Förändring innebär att medarbetarna är öppna för nya förutsättningar och utmaningar på marknader under ständig utveckling.

Affärsmannaskapet omfattar även förmågan att se till det egna bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt med utgångspunkt i affärer som är bra för alla parter. 

Addtechs affärsskola

Koncernen arbetar långsiktigt på flera plan för att öka den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Viktiga verktyg för detta är Addtechs egen Affärsskola, samt olika former av samarbeten inom koncernen. Varje år utbildar Affärsskolan ett hundratal anställda i koncernens företagskultur, samt i affärsmannaskap, presentationsträning och förhandlingsteknik. Därutöver arrangeras ett antal temautbildningar inom bland annat marknadsföring och ekonomi. Resultatet är anställda som utvecklas såväl som personer som i sin yrkesroll. Det ökar möjligheterna till framgång och utveckling inom såväl bolag som koncern. Samtliga anställda deltar i grundkursen "Vision och företagsfilosofi" som genomförs under den anställdes första år i koncernen.

 

Addtechs CSR-arbete

Addtechs CSR-arbete

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar alla dotterbolag inom koncernen. Addtechs övergripande mål är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare på detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

På senare år har Addtechkoncernen höjt ambitionerna i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, miljö och etik. Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) som omfattar alla dotterbolag och varje år produceras en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C.

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med cirka 130 rörelsedrivande bolag, är en utmaning för snabbt genomslag i CSR-arbetet och många enheter ska införa helt eller delvis nya processer. Arbetet öppnar dock upp för ökat värdeskapande genom exempelvis mer attraktiva kunderbjudanden, större kostnadsbesparingar och ett förbättrat kvalitets- och personalarbete.

Hållbar utveckling på Addtech

Addtechs målsättning är att fortsätta vara värdeskapande för våra aktieägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vi sammanfattar det i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande.
 • Ekonomiskt värdeskapande. Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva. 
 • Socialt värdeskapande. En förutsättning för Addtechs hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. Addtechs Code of Conduct fungerar som en kompass för våra medarbetare och våra leverantörer uppmanas att verka i linje med den. 
 • Miljömässigt värdeskapande. Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Addtech har som mål att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan. Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.

Code of Conduct

Addtechs strategi när det gäller hållbarhetsarbetet utgår från koncernens Code of Conduct (uppförandekod). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Läs mer på http://www.addtech.se/code-of-conduct. 

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Händelser under året

 • Addtech har under året följt upp och agerat utifrån resultaten från koncernens tidigare medarbetarundersökningar samt vidareutvecklat de rutiner och verktyg som finns tillgängliga för bolagen. Målsättningen är att öka andelen medarbetare som har årliga utvecklingssamtal för att ge dem goda möjligheter till vidareutveckling. Addtech har även arbetat aktivt med att få fler ledare i koncernen att använda medarbetarundersökningen som ett verktyg för att utveckla bolagen. Under året ökade andelen genomförda utvecklingssamtal inom koncernen från 57 procent till 61 procent.
 • Addtech har fortsatt vidareutveckla det verktyg som koncernen använder för leverantörsundersökningar med målsättningen att genomföra en undersökning i större skala kommande verksamhetsår. Det övergripande målet är att etablera en strukturerad avstämning av Addtechs leverantörer med syfte att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön. Addtech vill aktivt uppmuntra leverantörer att integrera CSR-arbetet i sina affärsmodeller så att vi tillsammans verkar värdeskapande i samma riktning. Förhoppningen är att implementera en genomarbetad leverantörsundersökning som är både relevant för Addtechs målsättningar och för branschen som helhet.

Läs mer i hållbarhetsredovisningen för 2013/2014 på www.addtech.se/hallbarhet.

 

GRI-index

GRI-index

Addtechkoncernen redovisar varje år sitt CSR-arbete genom att producera en hållbarhetsredovisning som följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Källan ÅR = Årsredovisning och HR = Hållbarhetsrapport. Addtechkoncernen redovisar enligt GRI på tillämpningsnivå C sedan 2011.

 

Standardindikatorer

Källa    

Sida     

1 Strategi och analys
1.1 Uttalande från VD om vision och strategi ÅR      7-8
2 Organisationsprofil
2.1 Organisationens namn ÅR 93
2.2 Viktigaste produkterna och tjänsterna ÅR 4-6
2.3 Organisationsstruktur ÅR 12-13
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor ÅR 93
2.5 Länder där verksamheten bedrivs ÅR 11
2.6 Ägarstruktur och företagsform ÅR 93,104
2.7 Marknader som organisationen är verksam inom ÅR 11
2.8 Organisationens storlek ÅR 3
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden ÅR 14-15
2.10 Erhållna utmärkelser och priser under redovisningsperioden ÅR 14-15
3

Information om redovisningen

      
  Redovisningsprofil    
3.1 Redovisningsperiod HR 5
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen HR 2
3.3 Redovisningscykel HR 5
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen ÅR 93
  Redovisningens omfattning och avgränsning    
3.5 Process för defintion av innehållet i årsredovisningen ÅR 14-15
3.6 Redovisningens avgränsningar HR 5
3.7 Begränsningar i redovisningens omfattning HR 5
3.8 Princip för redovisning av dotterbolag och utlokaliserade verksamheter ÅR 12-13
3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för detta HR 5
  Innehållsföreteckning enligt GRI    
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns ÅR 16-17

4

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

   
  Styrning
4.1 Redogörelse för organisationens bolagstyrning ÅR 33-40, 97-100
4.2 Är styrelseordförande också verkställande direktör ÅR 97-100
4.3 Beskriv huruvida VD ingår i styrelsen ÅR 97-100
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendation till styrelsen eller företagsledningen ÅR 110
4.8 Internt framtagna värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande ÅR 14-15
  Kommunikation med intressenter    
4.14 Intresseorganisationer som organisationen har kontakt med HR 5-6
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter HR 5-6
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter HR 5-6
4.17 Viktiga frågor som lyfts i kommunikationen med intressenter, hur organisationen har hanterat dessa frågor och hur de påverkat organisationens redovisning HR 5-6

 

Resultatindikatorer för social påverkan*

Källa

Sida

 

Medarbetare - anställning

   
LA1 Total personalstyrka ÅR 69
LA2 Personalomsättning HR 9
LA7 Olyckor och arbetsskador HR 14
 

Medarbetare - träning och utbildning

   
LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar HR 13
LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering HR 12-13

 

Mångfald och jämnställdhet

   
LA13 Sammansättning av styrelse och ledningsgrupp baserat på mångfaldsindikatorer ÅR 97-100
LA14 Löneskillnad mellan kvinnor och män HR 10
 

Resultatindikatorer för ekonomi*

   

 

Ekonomisk prestation

   
EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde HR 6
EC4 Finasiellt stöd från den offentliga sektorn HR 6

 

Resultatindikatorer för miljöpåverkan*

   
 

Energi

   
EN4 Indirekt användning primär energikälla HR 17-18
 

Efterlevnad

   
EN28 Efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser HR 16-17
 

Utsläpp till luft och vatten

   
EN29    Miljöpåverkan från organisationens transporter HR 18-19
 

Resultatindikatorer för samhällsfrågor*

   
 

Korruption

   
S04 Åtgärder gällande korruptionsincidenter HR 14
 

Resultatindikatorer för produktansvar*

   
 

Efterlevnad

   
S04 Efterlevnad av lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster HR  16-17


* Utfallet av dessa resultatindikationer redovisas på www.addtech.se/csr.

 

Förvaltningsberättelse

Verksamhet och marknad

Förvaltningsberättelse

1 april 2013 - 31 mars 2014

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013/2014.

Marknadsutveckling under året

Under det första halvåret var affärsläget för koncernen totalt sett stabilt trots en relativt volatil underliggande efterfrågan baserat på en splittrad marknadsbild utifrån geografi, kundsegment och produktsegment. Under det tredje kvartalet var affärsläget mer positivt men omsättningen var svag beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. Den underliggande efterfrågan var under det sista kvartalet oförändrad och de senarelagda leveranserna från det tredje kvartalet gjordes enligt plan. Detta medförde att det fjärde kvartalet uppvisade en mycket god egengenererad tillväxt av omsättning och resultat.

Affärsläget har succesivt blivit stabilare under verksamhetsåret även om efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons och verkstadsindustrin, fortsatt är avvaktande. Detta påverkar framförallt affärsområdena Components och Industrial Solutions där de danska och finska marknaderna har haft tuffare marknadsförutsättningar, den norska marknaden har legat på en hög nivå och den svenska marknaden har återhämtat sig något under året. Koncernens bolag som är verksamma på marknader utanför Norden har haft en mycket positiv utveckling. För affärsområdena Life Science och Energy har efterfrågeläget från till exempel nordisk sjukvård och från kunder inom energisegmentet utvecklats väl. Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen under verksamhetsåret kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv samt att de selektiva kostnadsanpassningar som genomförts har givit en positiv resultateffekt.

Utveckling per kvartal

 • Första kvartalet. Affärsläget under det första kvartalet var totalt sett relativt stabilt men den splittrade marknadsbilden från tidigare år kvarstod, där delar av verksamheten gick bra medan andra hade ett svårare marknadsläge. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag inom framförallt fordons- och verkstadsindustrin var fortsatt avvaktande under kvartalet, vilket i huvudsak påverkade våra affärsområden Components och Industrial Solutions. För affärsområdet Energy var marknadsläget fortsatt gott och de redovisade i kvartalet sin hittills högsta omsättning och resultat. Affärsområdet Life Science hade som helhet en ökande efterfrågan. Totalt sett var koncernens försäljning för jämförbara enheter på samma nivå som under det relativt starka första kvartalet föregående räkenskapsår. Koncernens tillväxt i omsättning och resultat berodde på de förvärv som genomförts kombinerat med en positiv effekt från de selektiva kostnadsanpassningar som initierades under föregående verksamhetsår.
 • Andra kvartalet. Under det andra kvartalet var marknadsbilden i stort oförändrad från det första kvartalet. Nettoomsättningen för jämförbara enheter ökade med fyra procent under det andra kvartalet. Delar av vår verksamhet hade en god efterfrågan medan andra hade ett svårare affärsläge. Efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag var i det andra kvartalet sämre och påverkade framförallt affärsområdet Components. Framförallt hade de finska verksamheterna ett svagare affärsklimat. För affärsområdet Industrial Solutions var affärsläget oförändrat mellan kvartalen, men generellt hade verksamheterna utanför Norden en mer positiv utveckling. Den goda efterfrågan från det första kvartalet fortsatte även i det andra kvartalet för affärsområdet Energy och för affärsområdet Life Science förbättrades affärsläget ytterligare. 
 • Tredje kvartalet. Generellt var affärsläget mer positivt och något stabilare under det tredje kvartalet jämfört med de första sex månaderna av verksamhetsåret. Trots det så ökade inte omsättningen i samma takt beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. Dessa senarelagda leveranser, till bland annat tillverkande kunder och vissa kunder inom elkraftsegmentet, påverkade framförallt våra affärsområden Components och Energy. Många av koncernens tillverkande kunder gjorde längre uppehåll över jul och nyår, vilket även skedde i våra egna producerande enheter inom affärsområdet Industrial Solutions. För affärsområdet Life Science har efterfrågeläget generellt sett fortsatt att utvecklas väl. Totalt sett minskade nettoomsättningen för jämförbara enheter med fyra procent i kvartalet. På de olika geografiska marknaderna var affärsläget för koncernens verksamheter sammantaget något förbättrat i både Sverige och Danmark. Den norska marknaden var fortsatt stabil på en hög nivå medan koncernens verksamheter i Finland, som har tillverkande kunder, kände av en minskad efterfrågan. Fortsatt hade bolagen verksamma på marknader utanför Norden en mycket positiv utveckling.
 • Fjärde kvartalet. Under årets sista kvartal ökade nettoomsättningen med 15 procent. Jämförbara enheter ökade med nio procent och den förvärvade tillväxten uppgick till fem procent. Den underliggande efterfrågan var under det sista kvartalet oförändrad. De senarelagda leveranserna från det tredje kvartalet gjordes enligt plan, vilket innebar att det fjärde kvartalet uppvisade en mycket god egengenererad tillväxt av omsättning och resultat. För affärsområdena Components och Industrial Solutions var efterfrågeläget fortsatt avvaktande framförallt från nordiska tillverkningsföretag inom fordons- och verkstadsindustrisegmenten. Affärsområdet Energy hade totalt sett en hög affärsaktivitet i kvartalet, framförallt inom transmissionssegmentet. Life Science hade fortsatt bra affärsläge men avslutade året något svagare än under tidigare kvartal.

Viktiga händelser under året

Sammanfattningsvis kännetecknas även verksamhetsåret 2013/2014 av ett fortsatt avvaktande och ojämnt affärsklimat med stora variationer mellan olika delar av vår verksamhet. Koncernen har under året arbetat aktivt med åtgärder som påverkat kostnads- och rörelsekapitalsituationen i de verksamheter som har ett försämrat affärsläge. I andra delar av vår koncern har vi samtidigt aktivt satsat resurser för att förstärka verksamheterna. Fokus under året har varit att vidareutveckla de olika verksamheterna och genomföra förvärv inom valda segment och nischer. Under året har fem förvärv genomförts i våra affärsområden.

Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen under verksamhetsåret har givit en positiv resultateffekt. Detta i kombination med vårt fokus på rörelsekapital har resulterat i ett gott kassaflöde och en stark finansiell ställning vilket ger goda framtida möjligheter.

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en uppdelning av antalet aktier. På den extra bolagsstämman den 19 november 2013 beslutades att antalet aktier i bolaget skulle ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split). Skälet för spliten är att öka likviditeten i bolagets aktier, då ett större antal aktier och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av bolagets aktier.

Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes fem förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes åtta förvärv. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Bakgrunden till våra förvärv är framför allt tre;

 • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att förstärka befintliga verksamheter inom sin nisch.
 • Affärsenheterna kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment.
 • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 80 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts;

 • Rutab-koncernen. Den 2 april 2013 förvärvades 80 procent av aktierna i Rutab-koncernen till affärsområdet Energy. Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Rutab har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.
 • Holger Eldfast AB. Den 1 juli förvärvades Holger Eldfast AB till affärsområdet Industrial Solutions. Holger Eldfast bedriver agenturverksamhet inom eldfasta material i huvudsak på den svenska marknaden. Bolaget har två anställda och omsätter 15 MSEK.
 • Vimex AS. Den 6 augusti förvärvades Vimex AS till affärsområdet Life Science. Vimex verksamhet är inriktad mot analysprodukter till fartygsindustrin. Vimex har sju anställda och omsätter 13 MNOK.
 • Sittab AB. Den 1 oktober förvärvades Sittab AB till affärsområdet Industrial Solutions. Sittab är en nischad aktör som levererar ergonomiska lösningar till förarstolar främst mot entreprenadmaskiner och bussar. Sittab har 26 anställda och omsättningen uppgår till cirka 65 MSEK.
 • Valnor AS. Den 2 december förvärvades Valnor AS till affärsområdet Components. Valnor är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller komponenter inom området ventiler för instrumentering och rörinstallation. Valnor har tolv anställda och omsättningen uppgår till cirka 50 MNOK.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets fem förvärv uppgår till 234 MSEK.

Förvärven har tillsammans påverkat Addtech-koncernens nettoomsättning med 225 MSEK, rörelseresultatet med 15 MSEK och årets resultat efter skatt med 9 MSEK. Om förvärven hade genomförts 1 april 2013 skulle de ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 300 MSEK, rörelseresultatet med cirka 22 MSEK samt årets resultat efter skatt med cirka 15 MSEK. Förvärven har genomförts till en genomsnittlig EV/EBIT multipel på cirka 5. Totalt sett har 87 anställda kommit till Addtech via förvärv under året.

 

Nettoomsättning, resultat och finansiell ställning

Nettoomsättning och resultat

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 13 procent till 6 089 MSEK (5 403). Jämförbara enheter uppvisade en ökning med 2 procent och den förvärvade tillväxten var 11 procent. Valutakursförändringar påverkade både nettoomsättning och rörelseresultat marginellt negativt, motsvarande 20 MSEK respektive 1 MSEK under året.

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 15 procent till 501 MSEK (437) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (8,1). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,5 procent (9,2). Finansnettot var -26 MSEK (-29) och resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 475 MSEK (408).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 14 procent till 369 MSEK (323) och vinsten per aktie ökade till 5,50 SEK (4,85). Effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Till följd av ändrad skattesats i Norge och Finland 2014 har uppskjuten skatt minskats med netto 4 MSEK. Föregående år minskades uppskjuten skatt med motsvarande 25 MSEK till följd av minskad skattesats i Sverige 2013. Exklusive dessa förändringar hade den effektiva skattesatsen för räkenskapsåret uppgått till 23 procent (27).

Grafbild
Grafbild

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 30 procent (31) och avkastningen på sysselsatt kapital till 24 procent (25).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 47 procent (45). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 1 075 MSEK (969).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 20,10 SEK (16,70). Koncernens nettoskuld uppgick vid årets utgång till 524 MSEK (523) exklusive pensionsskuld om 252 MSEK (239). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,4 (0,5).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 559 MSEK (668) per 31 mars 2014. Koncernens tillgängliga kreditfaciliteter uppgick till 1 028 (1 132) MSEK per den 31 mars 2014.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 479 MSEK (339). Företagsförvärv inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 205 MSEK (311). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 58 MSEK (42) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 4 MSEK (2). Årets utdelning uppgick till 176 MSEK (174), återköp av egna aktier till 15 MSEK (-) samt inlösen och teckning av köpoptioner uppgick till 30 MSEK (24).

Grafbild

 

Utveckling och resultat i affärsområden

Addtech Components

Addtech Components nettoomsättning ökade med 1 procent till 1 554 MSEK (1 542). Rörelseresultatet minskade till 96 MSEK (98).

Sammantaget för affärsområdet har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag blivit succesivt stabilare under verksamhetsåret men variationerna mellan olika kundsegment och geografier kvarstår. Kunder inom framförallt fordons- och verkstadsindustrisegmenten samt inom elektronikproduktion har minskat sin produktionstakt under året. Mest positiv har efterfrågan varit inom kundsegment som energi, olja & gas i Norge och från större maskinbyggare som säljer till andra marknader än fordons- och verkstadsindustrisegmenten.

Under året har ett förvärv gjorts till Affärsområdet, Valnor AS.

Grafbild
Grafbild
Addtech Components
2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, MSEK 1,554 1,542
Rörelseresultat, MSEK 96 98
Rörelsemarginal, % 6.2 6.4
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 293 298
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 33 33
Medelantal anställda 429 420

Addtech Energy

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 1 975 MSEK (1 576), vilket är en ökning med 25 procent. Rörelseresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 200 MSEK (152). 

Totalt sett har efterfrågan under året för affärsområdet varit bra med en god inledning och en stark avslutning, men med en svagare period under det tredje kvartalet. Efterfrågan på produkter för elkraftsdistribution och transmission var god under hela året. Efter en mycket hög leveranstakt inom transmissionssegmentet har våra kunder aviserat något lägre investeringsnivåer, vilket på kortare sikt kan påverka affärsområdet. Affärsläget för batterilösningar på de nordiska marknaderna har förbättrats under året. Marknaden för produkter inom elinstallation som var svag under del av verksamhetsåret uppvisar tecken på ökad investeringsvilja under det sista kvartalet.

Under året har affärsområdet genomfört ett förvärv, Rutab AB.

Grafbild
Grafbild
Addtech Energy
2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, MSEK 1,975 1,576
Rörelseresultat, MSEK 200 152
Rörelsemarginal, % 10.1 9.7
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 331 274
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 61 56
Medelantal anställda 659 477

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning ökade med 2 procent till 1 173 MSEK (1 150). Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK (93). 

Efter ett relativt svagt tredje kvartal var efterfrågan under det senaste kvartalet på en god nivå. Affärsläget för affärsområdet skiljer sig fortsatt väsentligt mellan olika geografiska marknader och produktområden. Affärsklimatet för produkter till specialfordonsindustrin har blivit positivare men är fortsatt sämre inom gruvsegmentet. Efterfrågan från kunder inom skog, papper och massa är förbättrad i Sverige men dämpad på övriga marknader. Försäljningen var stabil avseende elmotorlösningar, produkter i polymera material på den danska marknaden och maskinkomponenter och produktionsutrustningar till industriella eftermarknadskunder.

Under året har affärsområdet genomfört två förvärv, Holger Eldfast AB samt Sittab AB.

Grafbild
Grafbild
Addtech Industrial Solutions
2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, MSEK 1,173 1,150
Rörelseresultat, MSEK 93 93
Rörelsemarginal, % 7.9 8.1
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 256 256
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 36 36
Medelantal anställda 528 524

Addtech Life Science

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 1 393 MSEK (1 141), vilket är en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 125 MSEK (108). 

Affärsområdet har haft en god resultattillväxt under verksamhetsåret trots ett relativt sett sämre utfall under det fjärde kvartalet. För affärsområdet som helhet så fortsatte efterfrågan att öka under det sista kvartalet. Efterfrågan på diagnostikutrustningar och reagenser till den nordiska sjukvårdssektorn har varit god under hela verksamhetsåret. Affärsläget förbättrades under året på mät- och analysinstrument till nordisk processindustri, framförallt inom marinsegmentet. Efterfrågan på utrustningar och reagenser till vård och forskningslaboratorier har under året varit stabilt.

Affärsområdet har under året gjort ett förvärv, Vimex AS.

Grafbild
Grafbild
Addtech Life Science
2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, MSEK 1,393 1,141
Rörelseresultat, MSEK 125 108
Rörelsemarginal, % 9.0 9.5
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 201 147
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 62 74
Medelantal anställda 436 347
 

risker och osäkerhetsfaktorer

Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Vår riskhantering är inriktad på affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella betydande risker såsom legala risker. Inom alla enheter ingår bedömningar av verksamhetens risk. Addtechkoncernen har interna policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att identifiera och följa upp verksamhetens utveckling och för att kunna upptäcka avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i månadsrapporter, där cheferna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter. I dessa månadsrapporter hissas "varningsflaggor" om negativa avvikelser eller risker identifieras.

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen.

Därutöver är Addtech påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

Risk/beskrivning

ADDTECHS HANTERING

Konjunkturförändringar

 

Addtechs försäljningsutveckling är beroende av kundernas efterfrågan och investeringsvilja som i sin tur är kopplad till kundernas tro om framtida ekonomisk tillväxt.

En betydande andel av försäljningen följer den producerande industrins utveckling i Norden. Samhällsekonomins utveckling i allmänhet och investeringsviljan inom vård, forskning och omsorg samt i infrastruktur har också stor betydelse för koncernen.

Addtechs fokus på nischmarknader och strävan efter att i varje affär erbjuda mervärden gör Addtech mindre känsligt för svängningar inom enstaka industrinäringar, branscher och geografier med större konjunktursvängningar. 

Addtech arbetar systematiskt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av den nordiska tillverkningsindustrins utveckling. Tack vare att Addtech också har en väsentlig försäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial till eftermarknaden samt till vård och forskningslaboratorier, minskar risken för att konjunktursvängningar i enskilda branscher ger stor påverkan på koncernen.    

Strukturförändringar inom kundledet

 

Addtechs kunder är utsatta för hård konkurrens vilket leder till sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning av industriproduktion till lågkostnadsländer.

Detta medför både en risk och en möjlighet, då kontraktstillverkaren kan välja andra leverantörer samtidigt som det kan öppna för nya affärsmöjligheter.

Addtech arbetar för att ständigt öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och leverera ökade mervärden till kund. Genom förvärv av nya bolag kompletteras och utvecklas verksamheten med intressanta nischer.

Addtech bygger också vidare på sin nordiska närvaro, vilket i kombination med finansiell styrka, ett brett tjänste- och produktutbud gör Addtech till en attraktiv partner för många globala leverantörer som adresserar den nordiska marknaden.


Globalisering

 
Den ökande internationaliseringen under den senaste tioårsperioden har inneburit att delar av nordisk industri flyttar volymproduktion från de nordiska länderna och att konkurrensen från lågkostnadsländer ökat.

Addtechs bolag har fokuserat sin verksamhet på låg- och mellanvolymssegmentet därför att det är i dessa segment som vi kan erbjuda mervärden till kunderna. Tillverkning inom de segmenten finns till stor del kvar i de nordiska länderna och i Europa.

Ett tydligt mervärde och unika erbjudanden till kunderna motverkar priskonkurrensen och leder även till att Addtech får möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Även koncernens exponering mot ett stort antal branscher samt att ingen kund svarar för mer än två procent av koncernens omsättning reducerar också effekterna av enskilda företags beslut om eventuell utflyttning.

Konkurrenssituation

 
Förändring och konsolidering bland företagen i teknikhandelsbranschen förändrar kontinuerligt konkurrenssituationen. Storskalighet kan leda till prispress medan snabb teknisk utveckling kan urholka vårt erbjudande.

Addtechs strategi syftar till att nå marknadsledande positioner inom specifika nischer med ett erbjudande av produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn.  

För att hänga med i den tekniska utvecklingen måste våra bolag vara innovativa och delaktiga i den här utvecklingen. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas vårt kunnande och vi förblir en konkurrenskraftig aktör på våra marknader.     

Miljö

 

Addtechkoncernens bolag ägnar sig i huvudsak åt teknikhandel och vår egen verksamhets miljömässiga påverkan är begränsad. Inom koncernen bedrivs ett aktivt miljöarbete i syfte att minska koncernens miljöpåverkan. Den sammanlagda miljöpåverkan från de produkter våra bolag tillhandahåller inkluderar även produktionen hos våra leverantörer, transporter av varor, samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna.

Trots detta finns det enligt gällande miljölagar alltid en risk för att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till att ansvara för historiska miljöföroreningar.

Under verksamhetsåret har koncernen fortsatt ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Arbetet påbörjades 2010/2011 och vi redovisar för fjärde gången en hållbarhetsredovisning. Koncernen har en gemensam Code of Conduct som inkluderar alla väsentliga punkter inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

Inom koncernen är 47 bolag (45) certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i fem dotterbolag och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tre dotterbolag. Sammantaget svarar dessa verksamheter för cirka 6 (7) procent av koncernens nettoomsättning.

Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska föroreningar.

Medarbetare

 
Medarbetarna är Addtechs främsta resurs och viktigaste konkurrensmedel. Våra medarbetare är affärsmän med hög teknisk kompetens. Förståelsen för kundernas verksamhet är kritisk och nyckeln till fördjupat och nära samarbete. Addtechs medarbetarrisker handlar främst om att förlora nyckelmedarbetare samt undvika brist på tekniskt kompetenta och innovativa affärsmän. Därtill kan brist på kompetenta ledare hämma verksamhetens utveckling.

Addtechkoncernens bolag ska vara attraktiva arbetsgivare som både utvecklar duktiga medarbetare och attraherar nya medarbetare. Medarbetarna ska ha goda möjligheter till personlig utveckling och Addtech arbetar långsiktigt på flera plan för att öka den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen.

Addtechs Affärsskola är central för att utveckla koncernens medarbetare, bygga en gemensam värdegrund och säkerställa ledarförsörjningen. Samtliga medarbetare genomgår en eller flera steg i affärsskolan som är en viktig plattform för att sprida företagskultur, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna.

Koncernen genomför regelbundna medarbetarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur de anställda ser på dotterbolagen som arbetsgivare, sin arbetssituation och vad som eventuellt kan förbättras och utvecklas ytterligare både i de enskilda bolagen och på koncernnivå.

I samband med förvärv strävar koncernen efter att särskilt motivera och säkerställa ett långsiktigt engagemang från nyckelpersoner i det förvärvade företaget.

Förvärv

 

Addtechs mål är att uppnå en långsiktig resultattillväxt på minst 15 procent per år. Detta kräver en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Alla förvärv innebär en risk och det är inte alltid säkert att alla förvärv blir lyckosamma.

Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och positiva effekter av förvärv kan ibland ta längre tid att realisera än förväntat. Koncernen löper därmed en risk att betala ett för högt pris för det resultat som bolaget kommer att leverera.

För att säkerställa framgångsrika förvärv har Addtech väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag på ett bra sätt i koncernen.

Goodwill

 

Goodwill uppstår när Addtech förvärvar verksamheter värderade över bokfört värde.

Goodwill prövas årligen och om goodwill inte anses rätt värderad vid en sådan prövning kan det resultera i en nedskrivning, vilket i sin helhet påverkar Addtechkoncernens resultat.

Prövningar av nedskrivningsbehov görs årligen i enlighet med redovisningsregler för förvärvad goodwill. Goodwillprövningar sker per affärsenhet.

Finansiell

 
Inom affärsverksamheten uppstår olika finansiella risker såsom transaktionsexponering och omräkningsexponering av valuta samt kreditrisker avseende kunder. Därutöver finns för koncernen som helhet andra finansiella risker såsom finansieringsrisk, ränterisk samt kredit- och motpartsrisk.

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn.

I policyn anges mål och risker inom finansverksamheten, samt hur dessa risker ska hanteras. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att minimera och kontrollera de finansiella riskerna. I policyn definieras och identifieras de finansiella risker som förekommer inom Addtech, samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen.

 

Medarbetare och utveckling

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 150, vilket kan jämföras med 2 011 vid räkenskapsårets ingång. Under året genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med 87 (300). Vidare har tillfälliga anställningar i produktionen ökat antalet medarbetare med 53. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 100 (1 815).

  2013/2014 2012/2013 2011/2012
Medelantal anställda 2,100 1,815 1,612
andel män 75% 74% 72%
andel kvinnor 25% 26% 28%
Åldersfördelning      
upp till 29 år 11% 9% 7%
30–49 år 55% 58% 60%
50 år och upp 34% 34% 33%
Genomsnittsålder 45 år 45 år 45 år
Personalomsättning 11% 10% 10%
Genomsnittlig anställningstid cirka 10 år cirka 10 år cirka 11 år

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Koncernens affärsmodell innebär en kontinuerlig dialog och återkoppling till koncernens leverantörer, vilka svarar för huvuddelen av den forskning och utveckling som påverkar koncernens produktutbud.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har inför årsstämman i augusti 2014 för avsikt att föreslå oförändrade riktlinjer jämfört med föregående år:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.       

Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. 

Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Se även not 6 Anställda och personalkostnader.

Moderbolaget

Moderbolaget  

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 48 MSEK (45) och resultatet efter finansiella poster till 211 MSEK (243). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 203 MSEK (234). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 5 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 40 MSEK (44).

Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2014 till 51 148 872 SEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,75 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A 10 röster 3,253,800 32,538,000 4,8 33.4
B 1 röst 64,944,696 64,944,696 95,2 66.6
Totalt 68,198,496 97,482,696 100,0 100.0

Den extra bolagsstämman i Addtech AB den 19 november 2013 beslutade att genomföra en uppdelning av antalet aktier genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (sk. Split). Antalet aktier i bolaget ökades till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B. Uppdelningen genomfördes den 13 december 2013. Uppdelningen innebar också att varje utestående köpoption ger rätt till tre aktier av serie B.

Den 31 mars 2014 var antalet aktieägare 3 557 (3 379). Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Anders Börjesson (med familj) med ett aktieinnehav motsvarande 15,4 procent av rösterna och Tom Hedelius med ett ägande om 14,8 procent av rösterna.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 300 MSEK och checkräkningskredit om 500 MSEK sägas upp.

   

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2013 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2014 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Under räkenskapsåret har återköp av 152 700 egna aktier gjorts. Addtechs innehav av egna aktier uppgår per den 31 mars 2014 till  2 063 400 B-aktier med ett genomsnittligt anskaffningspris om 45,60 SEK. Aktierna utgör 3,0 procent av de utgivna aktierna med 2,1 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 2 063 400 aktier åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier.

Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 2 195 148 (2 804 404).

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2014 om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2013 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 180 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 540 000 motsvarande 0,8 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 21,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2013 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 106,13 SEK med lösenperioden 19 september 2016 till och med den 2 juni 2017.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2012 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 600 000 motsvarande 0,9 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,60 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 71,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 600 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 59,80 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 54,90 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Under perioden 16 september 2013 till och med 31 mars 2014 har 113 900 optioner, av totalt 221 700 optioner, lösts in till aktier. Efter räkenskapsårets slut har resterande 107 800 optioner lösts in.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2014 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009-2013.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,67). Utdelningen motsvarar totalt 199 MSEK (176). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 55 procent (55).

 

Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter

Affärsläget har successivt blivit stabilare under verksamhetsåret även om efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag fortsatt är avvaktande. Vi förväntar oss generellt en mer modest tillväxttakt under det kommande året då återhämtningen går långsamt inom flera delar av industrin. Marknadsbilden fortsätter att vara splittrad mellan våra olika nischer och det skiljer mellan olika geografiska marknader och kundsegment. Med förhoppning om något bättre marknadsförutsättningar fokuserar vi nu på att ytterligare förbättra tillväxten inom koncernen. Det handlar om att höja ribban och bli ännu bättre på att utveckla det som är bra idag.

Under året har koncernen genomfört aktiviteter för att anpassa kostnads- och rörelsekapitalsituationen i vissa av koncernens verksamheter samtidigt som vi satsat extra resurser i andra bolag. Åtgärderna har resulterat i ett starkt kassaflöde och kombinerat med en stark finansiell ställning ger det goda framtida möjligheter. Koncernen är väl rustad inför de möjligheter som kan uppstå både avseende organisk utveckling och förvärv. Koncernens målsättning är en resultattillväxt över en konjunkturcykel om minst 15 procent per år i kombination med lönsamhet.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter räkenskapsårets utgång har tre företagsförvärv genomförts.

Den 1 april förvärvades GigaCom AB och GigaCom AS till affärsområdet Addtech Components. GigaCom-bolagen är teknikhandelsbolag som tillhandahåller fiberoptiska komponenter och system på den svenska och norska marknaden. Bolagen har 6 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Den 5 maj förvärvades Solar Supply Sweden AB till affärsområdet Addtech Energy. Solar Supply är ett teknikhandelsbolag som marknadsför och installerar solcellssystem med tillhörande komponenter på den svenska marknaden. Solar Supply har 3 anställda och omsätter cirka 15 MSEK.

Den 17 juni tecknades avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i Hans Følsgaard A/S till affärsområdena Addtech Components och Addtech Energy. Hans Følsgaard är ett teknikhandelsbolag som levererar komponenter och system till OEM-kunder och större slutförbrukare inom tillverkningsindustrin samt produkter inom infrastruktur och kraftöverföring till bl.a. elkraftsproducenter och vindkraftstillverkare. Hans Følsgaard har 65 anställda och omsätter cirka 300 MDKK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2014.

Förslag till vinstdisposition

Se vidare under avsnittet " Räkenskaper".

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Principer för bolagsstyrning

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Avvikelser från Koden och motiveringar härtill redovisas löpande i texten. Bolaget avviker på tre punkter, varav två återfinns i avsnittet om Valberedning, och en i avsnittet om Kvartalsvis revisorsgranskning. Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Adressen till bolagets hemsida är www.addtech.se.

Ansvarsfördelning

Bolagsorganen

Syftet med bolagsstyrningen är att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning. Bolagsstyrningen inom Addtech baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt interna riktlinjer och regler.

System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för ledning och intern kontroll. I detta ansvar ingår att årligen utvärdera den finansiella rapportering som styrelsen erhåller och ställa krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Detta krav innebär att den finansiella rapporteringen ska vara ändamålsenlig med tillämpning av gällande redovisningsregler och övriga krav på noterade bolag. Årligen sker avrapportering av ekonomidirektören till styrelsen över koncernens arbete med intern kontroll.

Kontrollmiljö

Addtech bygger och organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. Basen för intern kontroll i en decentraliserad verksamhet utgörs av en väl förankrad process som syftar till att definiera mål och strategier för respektive verksamhet. Definierade beslutsvägar, befogenheter och ansvar kommuniceras genom interna instruktioner och av styrelsen fastställda policys. Koncernens viktigaste finansiella styrdokument omfattar finanspolicy, rapporteringsmanual och instruktioner inför varje bokslut. För koncernens bokslutsprocess används ett koncerngemensamt rapporteringssystem med tillhörande analysverktyg. På ett mer övergripande plan ska all verksamhet inom Addtechkoncernen bedrivas i enlighet med koncernens Code of Conduct.

Riskbedömning

Addtech har etablerat rutiner för att hantera risker som styrelse och bolagsledning bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Koncernens exponering mot ett flertal olika marknads- och kundsegment samt att verksamheten bedrivs i cirka 130 operativa bolag medför en betydande riskspridning. Riskbedömningen görs med utgångspunkt i koncernens resultat- och balansräkning för att identifiera risken för väsentliga fel. För Addtechkoncernen som helhet är de största riskerna kopplade till varulager och det redovisade värdet av immateriella anläggningstillgångar relaterade till företagsförvärv.

Kontrollaktiviteter

Exempel på kontrollaktiviteter är transaktionsrelaterade kontroller så som regelverk kring attester och investeringar samt tydliga utbetalningsrutiner, men även analytiska kontroller som utförs av koncernens controllers och centrala ekonomifunktion. Controllers och ekonomichefer på samtliga nivåer inom koncernen har en nyckelroll för att skapa den miljö som krävs för att uppnå transparent och rättvisande finansiell rapportering. En roll som ställer höga krav på integritet, kompetens och förmåga hos enskilda individer.

För att säkerställa ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ekonomifunktionerna genomförs regelbundna ekonomikonferenser där aktuella ämnen avhandlas. En viktig övergripande kontrollaktivitet är den månatliga resultatuppföljning som genomförs via det interna rapporteringssystemet och som analyseras och kommenteras i det interna styrelsearbetet. Resultatuppföljningen omfattar avstämning mot satta mål, tidigare uppnått utfall samt uppföljning av ett antal centrala nyckeltal.

Årligen sker "självutvärdering" av koncernens samtliga bolag med avseende på frågor rörande intern kontroll. Bolagen kommenterar där hur väsentliga frågeställningar hanterats, exempelvis affärsvillkor i kundkontrakt, kreditprövning av kunder, värdering och inventering av varulager, utbetalningsrutiner, dokumentation och analys av bokslut samt efterlevnad av interna policys och rutiner. För kritiska frågor och processer har en accepterad miniminivå fastställts, vilken samtliga bolag förväntas uppfylla. Respektive bolags svar valideras och kommenteras av respektive bolags externa revisor i samband med den ordinarie revisionen. Svaren sammanställs därefter och analyseras, varefter de presenteras för affärsområdes- och koncernledning. Resultatet av arbetet med självutvärdering beaktas då kommande års självutvärdering och externa revisionsinsats planeras.

Utöver arbetet med "självutvärdering" sker även en fördjupad analys av internkontrollen av ungefär 25 operativa bolag per år. Arbetet benämns "intern revision" och utförs på bolagen av affärsområdescontrollers och medarbetare från moderbolagets centrala ekonomifunktion. För bolagen centrala processer, och kontrollpunkter i dessa, kartläggs och testas. De externa revisorerna tar del av protokollen från internrevisionerna i samband med sin revision av bolagen. Processen ger en god grund för att kartlägga och bedöma den interna kontrollen inom koncernen. Årligen gör även KPMG en genomgång och bedömning av koncernens process för intern kontroll.

Uppföljning, information och kommunikation

Styrelsen erhåller månadsvis kommentar från verkställande direktören över affärsläget och verksamhetens utveckling. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Årligen uppdateras styrelsen om arbetet med intern kontroll samt utfallet av denna. Styrelsen tar också del av den bedömning som KPMG gör av de processer koncernen har för intern kontroll.

Utfallet av intern kontroll analyseras årligen av koncernens ekonomidirektör tillsammans med koncerncontroller och affärsområdescontrollers. En bedömning görs över vilka förbättringsåtgärder som ska drivas i de olika bolagen. Styrelserna i de olika koncernbolagen informeras om utfallet av intern kontroll i respektive bolag och vilka förbättringsåtgärder som bör genomföras. Affärsområdescontrollers tillsammans med bolagsstyrelserna följer sedan upp arbetet löpande under kommande år.

Styrande riktlinjer, policys och instruktioner finns tillgängliga på koncernens intranät. Dokumenten uppdateras löpande vid behov. Förändringar kommuniceras separat via e-post och på möten för controllers och ekonomiansvariga.

Tillgängligheten till dokumenten för intern information på intranätet är styrt via behörigheter. Koncernens medarbetare är indelade i olika grupperingar och de olika grupperingarna har olika tillgång till information. Samtliga finansiella riktlinjer, policys och instruktioner finns tillgängliga för respektive bolags VD och ekonomiansvarig, affärsenhetschefer, affärsområdeschefer, affärsområdescontrollers samt central ekonomistab. Även vad gäller finansiell data för koncernen är detta centralt styrt via behörigheter.

Intern revision

Mot bakgrund av ovan beskrivna riskbedömning och utformning av kontrollaktiviteter, innehållande bland annat momentet självutvärdering samt fördjupad analys av internkontrollen, har styrelsen valt att inte ha en särskild funktion för intern revision.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG valdes till bolagets revisor vid årsstämman 2013 för tiden intill utgången av årsstämman 2014. Huvudansvarig revisor är George Pettersson och medansvarig revisor är Jonas Eriksson. KPMG genomför revisionen i Addtech AB samt i nästan samtliga dotterbolag.

Bolagets revisor arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och till Addtech AB:s styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisor deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till Addtech. Revisorerna har under det senaste året haft rådgivningsuppdrag avseende främst redovisnings- och skattefrågor. Det sammanlagda arvodet för KPMGs tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2013/2014 till 1 MSEK och under föregående år till 1,5 MSEK.

Kvartalsvis revisionsgranskning

Addtechs halvårs- eller niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2013/2014 inte granskats av bolagets externa revisorer, vilket är en avvikelse från Kodens regler. Styrelsen har, bland annat efter avstämning med bolagets externa revisorer, hittills gjort bedömningen att merkostnaden för bolaget för en utökad kvartalsvis revisorsgranskning inte kan motiveras.

Aktieägande och aktieinnehav

Addtech är ett publikt bolag och noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 3 september 2001. Bolaget var tidigare en del av den noterade Bergman & Beving-koncernen. Uppgifter om ägare och aktieinnehav återfinns i årsredovisningen under avsnittet om Aktien. Anders Börjesson med familj och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Rösträttsbegränsningar

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma Addtech Aktiebolag. Bolaget är publikt. Aktiekapitalet uppgår till 51 148 872 kronor. Antalet aktier uppgår till 68 198 496 fördelat på 3 253 800 A-aktier, med vardera 10 röster, och 64 944 696 B-aktier, med vardera en röst. 

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 april - 31 mars och bolagsstämman ska hållas i Stockholm. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

För bolagsordningen i sin helhet, som i sin nuvarande form antogs vid den extra bolagsstämman den 19 november 2013 se bolagets hemsida, avsnittet Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ytterligare information om årsstämman samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida.

Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Årsstämma 2013

Vid årsstämman den 28 augusti 2013 deltog aktieägare som representerade 54,4 procent av aktiekapitalet och 66,3 procent av rösterna. Anders Börjesson valdes till ordförande för årsstämman. Stämman beslutade bl.a. om utdelning av 2,67 kronor per aktie och ett aktiebaserat incitamentsprogram. Bolagets verkställande direktör och koncernchef Johan Sjö kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2012/2013, utvecklingen under det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sin kommentar till koncernens förutsättningar inför framtiden.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg. Anders Börjesson valdes till styrelsens ordförande. Tom Hedelius utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fortsatt till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2010, 2011, 2012 samt 2013. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 28 augusti 2013 att återköpa aktier i bolaget.

Årsstämman 2013 avhölls på svenska och mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning ansågs inte simultantolkning till annat språk nödvändig. Allt material inför stämman fanns tillgängligt på såväl svenska som engelska. Protokoll från årsstämman finns mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning endast tillgängligt på svenska.

Information om årsstämman 2014 finns i årsredovisningen under avsnittet "Ägarinformation" samt på bolagets hemsida. 

Extra bolagsstämma 2013

Vid den extra bolagsstämman den 19 november 2013 deltog aktieägare som representerade 52,9 procent av aktiekapitalet och 64,4 procent av rösterna. Anders Börjesson valdes till ordförande för bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en uppdelning av antalet aktier för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier för att öka likviditeten i bolagets aktie. Uppdelningen innebar att antalet aktier i bolaget ökades genom att varje aktie delades upp på tre (3) aktier (s.k. split). Antalet aktier uppgick efter spliten till 68 198 496 fördelat på 3 253 800 A-aktier och 64 944 696 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 kronor. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för split samt vidta övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Lydelsen i bolagsordningen om antal aktier ändrades enligt följande: "Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000)."

Den extra bolagsstämman avhölls på svenska och mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning ansågs inte simultantolkning till annat språk nödvändig. Allt material inför stämman fanns tillgängligt på såväl svenska som engelska. Protokoll från stämman finns mot bakgrund av ägarkretsens sammansättning endast tillgängligt på svenska.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen består sedan 2012 av de stämmovalda ledamöterna Anders Börjesson (ordförande), Eva Elmstedt, Tom Hedelius (vice ordförande), Ulf Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg. Presentation av styrelsens ledamöter finns i årsredovisningen under avsnittet Styrelse och Ledning och på bolagets hemsida. Samtliga styrelseledamöter, förutom bolagets verkställande direktör Johan Sjö som är anställd i bolaget, är oberoende i förhållande till bolaget. Av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget är Eva Elmstedt, Ulf Mattsson och Lars Spongberg även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen uppfyller således kravet på att minst två av de styrelse­ledamöter som är oberoende av bolaget även ska vara oberoende av större aktieägare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Enligt årsstämmans beslut uppgår arvodet till var och en av de stämmovalda externa styrelseledamöterna till 250 000 SEK. Till ordföranden utgår 500 000 SEK och till vice ordföranden 380 000 SEK. Det sammanlagda arvodet uppgår enligt årsstämmans beslut till 1 630 000 SEK.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att se till att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, tillse att styrelsen håller sammanträde när så erfordras och erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. Ordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policyer för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Investeringspolicy och Addtechs Code of Conduct.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen sker under styrelseordförandens ledning utvärdering av styrelsearbetet och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar. Styrelsen utvärderar och tar även ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget, i det fall sådana skulle förekomma.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda i anslutning till att delårsrapport avlämnas, vid ett årligt strategimöte och vid ett konstituerande sammanträde per år samt därutöver när situationen så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick under räkenskapsåret till nio, varav fyra före årsstämman 2013 och fem efter årsstämman. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell: 

Ledamot Invald Styrelse Ersättnings-utskottet Revisions-utskottet Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare
Antal möten   9 1 1    
Anders Börjesson (styrelsens ordförande) 2001 9 1 1 Ja Nej
Eva Elmstedt 2005 9   1 Ja Ja
Tom Hedelius (styrelsens vice ordförande) 2001 9 1 1 Ja Nej
Ulf Mattsson 2012 9   1 Ja Ja
Johan Sjö 2008 9     Nej Ja
Lars Spongberg 2001 8   1 Ja Ja

Bolagets ekonomidirektör är styrelsens sekreterare och tillika sekreterare i valberedningen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. Styrelsearbetet har under året omfattat bland annat frågor avseende koncernens strategiska utveckling, den löpande affärsverksamheten, resultat- och lönsamhetsutvecklingen, företagsförvärv, organisation och koncernens finansiella ställning.

Ersättningsutskott

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet utgörs av styrelsens ordförande Anders Börjesson och vice ordförande Tom Hedelius med Johan Sjö som föredragande. Ersättningsutskottet utarbetar "Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare". Förslaget behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören föredrar inte sin egen ersättning och deltar inte heller i styrelsebeslutet. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet sammanträdde under räkenskapsåret vid ett tillfälle.

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som utgörs av de styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, d.v.s. Anders Börjesson, Tom Hedelius, Eva Elmstedt, Ulf Mattsson och Lars Spongberg. Utskottets arbete har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten, varför styrelsens ordförande även har fungerat som revisionsutskottets ordförande. Ordföranden i kommittén har redovisnings- och revisionskompetens.

Eva Elmstedt, Ulf Mattsson och Lars Spongberg är oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare samt har redovisningskompetens.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2012/2013 vid styrelsemötet i maj 2013 haft genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen. Motsvarande möte har hållits i maj 2014 avseende räkenskapsåret 2013/2014.

Verkställande direktören

Verkställande direktör är Johan Sjö. Presentation av honom finns under avsnittet "Styrelse och Ledning" och på bolagets hemsida.

Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna består av, förutom Johan Sjö, Artur Aira, Anders Claeson, Åke Darfeldt, Håkan Franzén och Kristina Willgård. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. En närmare presentation av koncernledningen finns i årsredovisningen under avsnittet "Styrelse och Ledning" samt på bolagets hemsida.

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete är organiserat i de fyra affärsområdena Addtech Components, Addtech Energy, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Japan, Kina, Taiwan, Trinidad/Tobago, Turkiet och USA. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområde eller affärsenhet finns representerade. Inom respektive affärsområde är bolagen grupperade i affärsenheter formade runt produkt- eller marknadskoncept. Varje bolags VD rapporterar till en affärsenhetschef, som i sin tur rapporterar till affärsområdeschefen. Respektive affärsområdeschef rapporterar till verkställande direktören för Addtech AB. Affärsområdena och affärsenheterna har interna styrelsemöten där verkställande direktören för Addtech AB respektive affärsområdescheferna fungerar som ordförande.

Förvärv av bolag

Förvärv är en viktig del av koncernens tillväxtstrategi och sedan noteringen 2001 har Addtech genomfört ett 80-tal bolagsförvärv. Ur ett styrningsperspektiv är det viktigt att i direkt anslutning till förvärvstillfället integrera det förvärvade bolaget i vissa för koncernen viktiga frågor. Detta arbete börjar redan före tillträdesdagen under tiden då förhandlingar och analys genomförs. Omedelbart efter tillträdet utbildas bolagets personal i exempelvis koncernens finansiella rapportering, vilket möjliggör konsolidering i koncernens räkenskaper redan från förvärvstillfället. Andra områden kan vara att etablera administrativa rutiner i enlighet med koncernens etablerade arbetssätt och integration i koncernens försäkringsprogram eller att genomföra utbildning under rubriken "Vision och företagsfilosofi" där all personal ges möjlighet att lära känna koncernens kärnvärden.

Valberedning

Vid årsstämman i augusti 2012 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2012 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2013. I enlighet härmed utsågs följande personer till ledamöter av valberedningen: Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur, Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, Johan Strandberg, utsedd av SEB fonder, samt Tom Hedelius och Anders Börjesson, styrelsens ordförande. Till årsstämman i augusti 2013 tog valberedningen fram förslag på ordförande vid stämman, förslag på antal styrelseledamöter, förslag på arvode till styrelseledamöterna och revisor, förslag på styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur valberedning ska utses inför årsstämman 2014 jämte dess uppdrag.

Inför årsstämman 2013 hade valberedningen två protokollförda möten. Genom Addtechs styrelseordförande erhöll valberedningen information om styrelsens egen utvärdering. Valberedningen fann i sin utvärdering att styrelsen är väl fungerande och att den kompetens som erfordras finns representerad i styrelsen.

Bolaget svarar för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget har under året inte betalat några kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Årsstämman beslutade i augusti 2012 att urvalskriterier och principer för att utse valberedning och dess uppdrag inte skall beslutas årligen av årsstämman utan de urvalskriterier och den process som gällt sedan tidigare år skall gälla tills vidare om inte förändringar behöver göras.

Valberedningen utgörs av Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur, Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, Johan Strandberg, utsedd av SEB fonder, samt Tom Hedelius och Anders Börjesson, styrelsens ordförande. Av valberedningens ledamöter är två styrelseledamöter och tillika beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, vilket är en avvikelse från Kodens regler om valberedningens sammansättning. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningens sammansättning följer av de principer som fastställts av årsstämman. Valberedningens ordförande är Anders Börjesson, tillika styrelsens ordförande, vilket är en avvikelse från Kodens regler om att valberedningens ordförande inte utan förklaring får vara styrelseledamot i bolaget. Ordföranden känner dock både bolaget och övriga aktieägare väl. Valberedningen har också i samband med sitt första möte bedömt det som lämpligt att ordförande i valberedningen är den ledamot som företräder största gruppen av aktieägare. Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapport den 11 februari 2014.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Överträdelser

Bolaget har inte begått några överträdelser av regelverket vid den börs bolagets aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden.

 

Räkenskaper

Räkenskaper

Koncernen

Koncernens resultaträkning

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 6,089 5,403
Kostnad för sålda varor -4,106 -3,639
Bruttoresultat 1,983 1,764
Försäljningskostnader -1,136 -1,001
Administrationskostnader -358 -339
Övriga rörelseintäkter 28 21
Övriga rörelsekostnader -16 -8
Rörelseresultat 501 437
Finansiella intäkter 2 4
Finansiella kostnader -28 -33
Finansnetto -26 -29
Resultat före skatt 475 408
Skatt -106 -85
ÅRETS RESULTAT 369 323
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 363 318
Innehav utan bestämmande inflytande 6 5
Vinst per aktie (SEK) 5.50 4.85
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 5.45 4.85
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66,003 65,394
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66,135 65,764

Koncernens totalresultat

MSEK 2013/2014 2012/2013
Årets resultat 369 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Kassaflödessäkringar 0 0
Periodens omräkningsdifferenser 31 -49
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 0 12
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 0 -3
Övrigt totalresultat 31 -40
Årets totalresultat 400 283
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 394 279
Innehav utan bestämmande inflytande 6 4
 

Koncernens balansräkning

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 1,343 1,192
Materiella anläggningstillgångar 187 166
Finansiella tillgångar 13 10
Långfristiga fordringar 4 4
Uppskjutna skattefordringar 3 0
Summa anläggningstillgångar 1,550 1,372
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 709 675
Skattefordringar 58 33
Kundfordringar 963 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 67
Övriga fordringar 58 50
Likvida medel 69 72
Summa omsättningstillgångar 1,915 1,690
SUMMA TILLGÅNGAR 3,465 3,062
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver -44 -68
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 979 770
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,330 1,097
Innehav utan bestämmande inflytande 19 16
Summa eget kapital 1,349 1,113
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 14 11
Avsättningar till pensioner 252 239
Uppskjutna skatteskulder 214 187
Summa långfristiga skulder 480 437
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 580 586
Leverantörsskulder 556 480
Skatteskulder 38 33
Övriga skulder 170 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 285 251
Avsättningar 7 9
Summa kortfristiga skulder 1,636 1,512
Summa skulder 2,116 1,949
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3,465 3,062
       
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.  
 

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 475 408
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 110 101
Betald inkomstskatt -121 -166
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 464 343
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager 26 20
Förändring av rörelsefordringar -76 49
Förändring av rörelseskulder 65 -73
Kassaflöde från den löpande verksamheten 479 339
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -51 -35
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 -7
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan -205 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -259 -351
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -15
Inlösta och utfärdade köpoptioner 30 24
Upptagande av lån 110 310
Amortering av lån -169 -110
Övrig finansiering -6 -1
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -176 -174
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -3 -4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -229 45
       
Årets kassaflöde -9 33
       
Likvida medel vid årets början 72 50
Valutakursdifferens i likvida medel 6 -11
Likvida medel vid årets slut 69 72
 

Förändringar i koncernens eget kapital

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL              
1 Apr 13 51 344 -68 770 1,097 16 1,113
Årets resultat 363 363 6 369
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Periodens omräkningsdifferenser 24 7 31 0 31
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 0 0 0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0 0
Övrigt totalresultat 24 7 31 0 31
Årets totalresultat 24 370 394 6 400
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 26 26 26
Återköp av egna aktier -15 -15 -15
Utdelning -176 -176 -3 -179
Förändring innehav utan bestämmande inflytande
UTGÅENDE EGET KAPITAL              
31 Mar 14 51 344 -44 979 1,330 19 1,349
             
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL              
1 Apr 12 51 344 -20 629 1,004 13 1,017
Förändring av redovisningsprincip IAS 19 -34 -34 -34
JUSTERAT INGÅENDE EGET KAPITAL              
1 Apr 12 51 344 -20 595 970 13 983
Årets resultat 318 318 5 323
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Periodens omräkningsdifferenser -48 -48 -1 -49
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 12 12 12
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 -3 -3 -3
Övrigt totalresultat -48 9 -39 -1 -40
Årets totalresultat -48 327 279 4 283
Utfärdade köpoptioner 2 2 2
Inlösta köpoptioner 22 22 22
Utdelning -174 -174 -4 -178
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 3 1
UTGÅENDE EGET KAPITAL              
31 Mar 13 51 344 -68 770 1,097 16 1,113
               
Kommentarer till eget kapital, se not 20.            
SEK 2013/2014 2012/2013          
Utdelning per aktie 3,00 1) 2,67          
 1) Enligt styrelsens förslag              

 

 

Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 48 45
Administrationskostnader -52 -50
Rörelseresultat -4 -5
Resultat från andelar i koncernföretag 203 234
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 33 35
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -29 -27
Resultat efter finansiella poster 211 243
Bokslutsdispositioner -10 -25
Resultat före skatt 201 218
Skatt -44 -53
Årets resultat 157 165
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 157 165
 

Moderbolagets balansräkning

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 0 1
Materiella anläggningstillgångar 5 0
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 1,151 1,151
Fordringar på koncernföretag 1,217 1,174
Summa finansiella anläggningstillgångar 2,368 2,325
Summa anläggningstillgångar 2,373 2,326
Omsättningstillgångar    
Fordringar på koncernföretag 308 299
Skattefordringar   8
Övriga fordringar 1 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 5
Summa kortfristiga fordringar 325 307
Kassa och bank 1
Summa omsättningstillgångar 325 308
Summa tillgångar 2,698 2,634
Eget kapital och skulder    
Eget kapital      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst 746 742
Årets resultat 157 165
Summa eget kapital 972 976
Obeskattade reserver 337 327
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 17
Skulder    
Skulder till koncernföretag 459 354
Summa långfristiga skulder 459 354
Skulder till kreditinstitut 511 504
Leverantörsskulder 2 2
Skulder till koncernföretag 384 434
Skatteskulder 4
Övriga skulder 3 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 13
Summa kortfristiga skulder 913 960
Summa eget kapital och skulder 2,698 2,634
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 155 144
       
 

Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansiella poster 211 243
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -194 -215
Betald inkomstskatt -56 -69
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -39 -41
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar -2 -1
Förändring av rörelseskulder 2 3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 -39
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 0
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -15 -
Inlösta och utfärdade köpoptioner 30 24
Förändring av lån 7 219
Förändring av fordringar på och skulder till koncernföretag -17 -239
Utbetald utdelning -176 -174
Erhållna koncernbidrag 214 210
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 40
     
Årets kassaflöde -1 1
     
Likvida medel vid årets början 1 0
Likvida medel vid årets slut 0 1
 

Förändringar i moderbolagets eget kapital

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2013-04-01 51 18 907 976
Årets resultat 157 157
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 157 157
Utdelning -176 -176
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 26 26
Återköp av egna aktier -15 -15
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2014-03-31 51 18 903 972
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2012-04-01 51 18 891 960
Årets resultat 165 165
Övrigt totalresultat -
Årets totalresultat 165 165
Utdelning -174 -174
Utfärdade köpoptioner 2 2
Inlösta köpoptioner 22 22
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2013-03-31 51 18 907 976
         
Kommentarer till eget kapital se not 20.      
 

Notes for P&L

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper


Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen för koncernen har upprättats i enlighet med av EU godkända IFRS (International Financial Reporting Standards) utgivna av IASB (International Accounting Standards Board) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Comittee. Dessutom har den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.

Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper överensstämmer med undantag för redovisningen av pensioner, obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. Se vidare under "Moderbolagets redovisningsprinciper".

Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 23 juni 2014. Moderbolagets och koncernens respektive resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämma den 27 augusti 2014.

Utformning av årsredovisningen

De finansiella rapporterna anges i miljoner kronor (MSEK) om ej annat anges. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör presentationsvalutan för moderbolaget och koncernen. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Tillgångar som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, innebärande bland annat att separata rapporter är upprättade avseende årets resultat, övrigt totalresultat, finansiell ställning, förändring av eget kapital och kassaflöde, samt att redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper och upplysningar är lämnade i noter.

Tillgångar delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. En tillgång betraktas som omsättningstillgång om den förväntas bli realiserad inom tolv månader från balansdagen eller inom företagets verksamhetscykel. Med verksamhetscykel avses tiden från produktionsstart till att företaget erhåller betalning för levererade tjänster eller varor. Koncernens verksamhetscykel bedöms understiga ett år.

Om en tillgång ej uppfyller kravet för omsättningstillgång klassificeras den som anläggningstillgång.

Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostnader görs endast om detta krävs eller uttryckligen tillåts enligt IFRS.

Skulder delas upp på kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Som kortfristiga skulder redovisas skulder som antingen ska betalas inom tolv månader från balansdagen eller, dock endast beträffande rörelserelaterade skulder, förväntas bli betalda inom verksamhetscykeln. Då hänsyn således tas till verksamhetscykeln redovisas inga icke räntebärande skulder, som exempelvis leverantörsskulder och upplupna personalkostnader, som långfristiga. 

Förtida tillämpning av under räkenskapsåret 2013/2014 nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningar

Addtech har valt att förtidstillämpa den ändrade IAS 36 Nedskrivningar. Förtidstillämpningen innebär att kravet avseende upplysning om återvinningsvärde vid årlig prövning av goodwill har tagits bort.

Inga andra nyutkomna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden har tillämpats i förtid.

Nya eller reviderade IFRS som tillämpats under räkenskapsåret 2013/2014

Ändringen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från 1 april 2013 och innebär att övrigt totalresultat skall delas upp i poster som kan återföras i resultaträkningen och poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

Vidare tillämpas från och med den 1 april 2013 den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda. Med ändringen försvann alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridorsmetoden. Aktuariella vinster och förluster ska redovisas i övrigt totalresultat. Avkastningen som beräknas på förvaltningstillgången ska grunda sig på diskonteringsräntan som används för att beräkna pensionsförpliktelsen. Skillnaden mellan den faktiska och uppskattade avkastningen på förvaltningstillgången ska redovisas i övrigt totalresultat. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden görs retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Vidare har historiska nyckeltal som påverkats av den retroaktiva tillämpningen omräknats. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulden ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulden ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts.

Från och med 1 april 2013 tillämpas den nya standarden IFRS 13 Värdering till verkligt värde och ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar. Förändringarna innebär att ytterligare upplysningar tillkommit.

Förutom ovanstående standarder finns det inte några nya IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som på ett väsentligt sätt påverkar koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter.

Nya eller reviderade IFRS som kommer att tillämpas under kommande perioder

Det finns inga nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden, som träder i kraft under kommande räkenskapsår 2014/2015 eller senare, som bedöms få någon väsentlig effekt på Addtechs finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen följer IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och IFRS 3 Rörelseförvärv, samt omfattar boksluten för moderbolaget och de bolag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Sådant inflytande föreligger när moderföretaget, direkt eller indirekt, har rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Normalt innebär det att moderföretaget innehar mer än 50 procent av andelarnas röstvärde. Aktieinnehav i koncernföretag har eliminerats enligt förvärvsmetoden, vilket i korthet innebär att det övertagna företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas och upptas i koncernredovisningen, som om de övertagits genom ett direkt förvärv och inte indirekt genom förvärv av aktierna i företaget. Värderingen baseras på verkliga värden. Om värdet av nettotillgångarna understiger förvärvspriset uppstår en koncernmässig goodwill. Om motsatsen gäller redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. Goodwill fastställs i lokal valuta och redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. I koncernens eget kapital ingår moderbolagets eget kapital samt den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Förvärvade respektive avyttrade företag konsolideras respektive dekonsolideras från datum för förvärv eller avyttring. 

Villkorade köpeskillingar värderas till verkligt värde vid transaktionstidpunkten och omvärderas därefter vid varje rapporttidpunkt. Effekter av omvärderingen redovisas som en intäkt eller kostnad i årets resultat i koncernen. I moderbolaget påverkar en förändring av skuld för tilläggsköpeskilling värdet av andelar i dotterbolag. Transaktionsutgifter i samband med förvärv kostnadsförs, aktivering görs endast i moderbolaget. Vid förvärv finns nu möjligheten att värdera innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde, vilket innebär att goodwill inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande. Alternativt utgörs innehav utan bestämmande inflytande av andel av nettotillgångarna. Valet görs individuellt för varje förvärv.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen samt därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

Valutakurseffekter

Omräkning av utländska koncernföretags finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas via övrigt totalresultat i omräkningsreserven i eget kapital. Denna innehåller omräkningsdifferenser ackumulerade från och med den 1 april 2004, tidpunkten för övergång till IFRS.

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till transaktionsdagens kurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Icke monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Koncernen använder sig i viss utsträckning av valutaterminskontrakt för att minska sin exponering mot fluktuationer i valutakurser. Valutaterminer upptas till verkligt värde på balansdagen.

Finansiella tillgångar och skulder, in- och utbokning

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder, villkorade köpeskillingar samt derivat. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i enlighet med instrumentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorat kontrollen över dem. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Finansiella tillgångar och skulder, värdering och klassificering

Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39.

Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultatet. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras i en hierarki, baserad på ursprunget av den data som används vid värderingen. I nivå 1 finns finansiella instrument med ett noterat pris på en aktiv marknad. Nivå 2 omfattar finansiella instrument, som värderas baserade på observerbar marknadsdata, förutom ett noterat pris på en aktiv marknad. Nivå 3 inkluderar input, såsom exempelvis kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar respektive skulder som innehas för handel och andra finansiella tillgångar respektive skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. I den första gruppen ingår derivat om de inte är avsedda för säkringsredovisning. I den andra gruppen ingår villkorade köpeskillingar i samband med förvärv av dotterföretag.

Kund- och lånefordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Finansiella tillgångar som kan säljas

I kategorin ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade direkt i övrigt totalresultat, dock ej sådana som beror på nedskrivningar. Innehav som inte är noterade och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas dock till anskaffningsvärde. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i årets resultat.

Övriga finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Derivat och säkringsredovisning

Derivatinstrument utgörs bland annat av valutaklausuler, -terminskontrakt och -swappar som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar. Ett inbäddat derivat, t. ex. en valutaklausul, särredovisas om det inte är nära relaterat till värdkontraktet. Derivat redovisas initialt till verkligt värde, vilket innebär att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala redovisningen värderas derivatinstrumentet till verkligt värde enligt följande: värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i resultaträkningen baserat på syftet med innehavet. I de fall då derivaten används för säkringsredovisning redovisas värdeförändringar på derivaten på samma rad och vid samma tidpunkt i resultaträkningen som den säkrade posten.

Säkringsredovisning tillämpas inte på valutaterminskontrakt och -swappar. Värdeökningar respektive värdeminskningar på dessa derivat redovisas som intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post.

Vid säkringsredovisning på valutaklausuler redovisas ineffektiv del på samma sätt som värdeförändringar på derivat som inte används för säkringsredovisning.   

Transaktionsexponering − kassaflödessäkringar

Valutaexponering avseende framtida kontrakterade och prognostiserade flöden säkras bland annat genom valutaklausuler i kund- och leverantörskontrakt eller genom valutaterminer/valutaoptioner. Dessa derivat, som skyddar det prognostiserade flödet, redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringarna, i de fall säkringsredovisning tillämpas, redovisas via övrigt totalresultat i säkringsreserven tills dess att det säkrade flödet träffar resultaträkningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen.

Nettoinvesteringar i utländska dotterbolag

Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive goodwill) säkras för närvarande inte.

Finansiella tillgångar och skulder, klassificering

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Finansiella tillgångar och placeringar

Finansiella tillgångar utgör antingen finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om löptiden eller den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de finansiella tillgångarna anläggningstillgångar och om de är kortare än ett år kortfristiga placeringar.

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga kortfristiga fordringar.

Skulder

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar upptas i enlighet med IAS 16 Materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset inklusive tullavgifter och punktskatter samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att kunna utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Inköpspriset har reducerats med varurabatter m.m. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är leverans och hantering, installation, lagfarter och konsulttjänster.

I anskaffningsvärdet för s.k. kvalificerade tillgångar aktiveras även låneutgifter. Kvalificerade tillgångar förekommer normalt inte i koncernen.

Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra utgifter, såsom utgifter för reparation och underhåll, kostnadsförs löpande. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet.

Nedskrivningar sker i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar.  

Avskrivningar sker linjärt över beräknad nyttjandeperiod och med beaktande av eventuellt restvärde vid periodens slut.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod
Byggnader 15–100 år
Inredning i annans fastighet 3–5 år
Inventarier 3–5 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner 3–10 år

Leasing

I IAS 17 Leasingavtal görs åtskillnad mellan finansiell och operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal karaktäriseras av att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägande av tillgången i allt väsentligt har övergått på leasetagaren. Om så inte är fallet betraktas avtalet som operationell leasing.

Väsentliga finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång initialt värderad till nuvärdet av minimileaseavgifterna vid tidpunkten för ingången av avtalet. På skuldsidan redovisas nuvärdet av kvarvarande framtida leasingbetalningar som räntebärande lång- och kortfristiga skulder. Tillgången skrivs av över en nyttjandeperiod som normalt motsvarar leasingperioden och med beaktande av eventuella restvärden vid periodens slut. Nedskrivningsprövning sker enligt IAS 36 Nedskrivningar.

Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Övriga leasingåtaganden redovisas enligt reglerna för operationell leasing, vilket innebär att leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden som rörelsekostnad.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar upptas i enlighet med IAS 38 Immateriella tillgångar till anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och delas upp på goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivning av immateriella tillgångar sker med ledning av IAS 36 Nedskrivningar.

En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans och som används för marknadsföring, produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller för uthyrning och administration. För att redovisas som tillgång krävs både att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillföras företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och om utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser.

Vid förvärv som ägt rum före den 1 april 2004 har goodwill, efter nedskrivningsprövning, redovisats till ett anskaffningsvärde som motsvarar redovisat värde enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Klassificeringen och den redovisningsmässiga hanteringen av rörelseförvärv, som inträffade före den 1 april 2004 har inte omprövats enligt IFRS 3 vid upprättandet av koncernens öppningsbalans enligt IFRS per den 1 april 2004.  

Goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelas på kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.

Immateriella tillgångar utöver goodwill är redovisade till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

I anskaffningsvärdet för s.k. kvalificerade tillgångar aktiveras även låneutgifter. Kvalificerade tillgångar förekommer normalt inte i koncernen.

Avskrivning sker huvudsakligen linjärt och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som omprövas årligen. Nyttjandeperioder baseras på historiska erfarenheter av nyttjande av likartade tillgångar, användningsområden och även andra specifika egenskaper hos tillgången.

Avskrivningar ingår i kostnad för sålda varor, försäljnings- eller administrationskostnader beroende på var i verksamheten tillgångarna används.

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas som kostnad då de uppkommer.

Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Immateriella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod
Aktiverade utvecklingsprojekt 3 år
Kundrelationer 5–10 år
Leverantörsrelationer 10–33 år
Programvaror för IT-verksamheten 3–5 år
Teknik 5–15 år
Varumärken obestämbar

Nedskrivningar

Materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag och intresseföretag

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Om sådan indikation finns, bestäms nedskrivningsbehov efter beräkning av tillgångarnas återvinningsvärde, som utgörs av det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Nyttjandevärdet beräknas som nuvärdet av framtida betalningar som företaget förväntas tillgodogöra sig genom att använda tillgången. Beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden ingår i nyttjandevärdet. Om återvinningsvärdet för en enskild tillgång inte kan bestämmas, bestäms återvinningsvärdet istället till återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. En kassagenererande enhet är den minsta grupp av tillgångar som ger upphov till löpande betalningsöverskott oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Koncernmässig goodwill är hänförlig till den kassagenererande enhet som denna goodwill är kopplad till. Reversering av nedskrivning sker när grunderna, helt eller delvis, för nedskrivningen har bortfallit. Detta gäller dock ej för goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod.

För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.  

Finansiella tillgångar

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Återvinningsvärdet för lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Varulager

Varulagret, d.v.s. råmaterial och färdiga handelsvaror, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen eller enligt vägda genomsnittspriser.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Kapital

Något uttalat mått relaterat till eget kapital används inte internt. Externt har Addtech som målsättning att ha en god soliditet.

Eget kapital

Addtechs utdelningspolicy innebär en utdelningsandel överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Återköp av egna aktier förekommer och styrelsen föreslår normalt att få mandat till återköp av egna aktier, vilket innebär att förvärva så många aktier att Addtechs egna innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, samt att säkerställa bolagets åtaganden i de befintliga incitamentsprogrammen.

Vid återköp av egna aktier reducerar köpeskillingen i sin helhet balanserade vinstmedel. Likvid från avyttring av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av balanserade vinstmedel, liksom eventuella transaktionskostnader.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda redovisas i koncernredovisningen enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, pensionsåtaganden

Addtech har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. Planerna omfattar ett stort antal anställda, men det förekommer även avgiftsbestämda planer. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

I rekommendationen görs skillnad mellan avgiftsbestämda pensionsplaner och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas.

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Eventuella oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen. 

De förmånsbestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade. I de fall planerna är fonderade har tillgångar avskiljts, s.k. förvaltningstillgångar. Dessa förvaltningstillgångar kan bara användas för att betala ersättningar enligt pensionsavtalen. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar. Kvittningar av ett överskott i en plan mot ett underskott i en annan plan sker endast om företaget har rätt att använda ett överskott i en plan för att reglera ett underskott i en annan plan, eller om förpliktelserna avses att regleras på nettobasis.

Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda pensionsplaner beräknas enligt den s.k. Projected Unit Credit Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Syftet är att de förväntade framtida pensionsutbetalningarna ska kostnadsföras på ett sätt som ger en jämn kostnad över den anställdes anställningstid. Förväntade framtida löneökningar och förväntad inflation beaktas i beräkningen. Företagets åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valuta. För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för norska pensionsskulder räntan för norska företagsobligationer.

Vid fastställande av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångarna kan omvärderingar uppstå. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från tidigare gjorda antaganden (så kallade erfarenhetsbaserade justeringar) eller att antaganden ändras. Dessa omvärderingar redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valuta.

En del av koncernens förmånsbestämda pensionsåtaganden har finansierats genom premier till Alecta. Då erforderliga uppgifter ej kan erhållas från Alecta redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd plan.

Den särskilda löneskatten utgör en del av de aktuariella antagandena och redovisas därför som en del av nettoförpliktelsen/-tillgången. Den del av särskild löneskatt som är beräknad utifrån tryggandelagen i juridisk person redovisas av förenklingsskäl som upplupen kostnad istället för som del av nettoförpliktelsen/-tillgången.

Avkastningsskatt redovisas löpande i resultatet för den period skatten avser och ingår därmed inte i skuldberäkningen. Vid fonderade planer belastar skatten avkastningen på förvaltningstillgångar och redovisas i övrigt totalresultat. Vid ofonderade eller delvis ofonderade planer, belastar skatten årets resultat.

När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende skatter som utgår på pensionskostnader, t.ex. särskild löneskatt för svenska bolag baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej.

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om det finns en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusutbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. 

Aktierelaterade incitamentsprogram

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram möjliggör för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. För köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Programmet innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön. Betalning av subventionen sker två år efter emissionsbeslutet under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. Addtech har ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen. Se vidare not 6.

Avsättningar och eventualförpliktelser

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten är väsentlig nuvärdeberäknas avsättningen.

Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden. Beräkningen är grundad på utgifter under räkenskapsåret för liknande åtaganden eller kalkylerade kostnader för respektive åtagande.

Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller tillkännagivits.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser) redovisas då det finns möjliga åtaganden som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. Som eventualförpliktelser redovisas också åtaganden, som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller storleken på åtagandet inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäktsredovisning

Försäljningsintäkter och intäkter från pågående projekt redovisas i enlighet med IAS 18 Intäkter. Som försäljningsintäkter redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för mervärdesskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner. Intäkter från försäljning av varor redovisas när vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varans ägande har överförts till köparen, det säljande bolaget inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen och inte heller utövar någon reell kontroll över de varor som sålts, intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget och att de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter från pågående projekt redovisas successivt i takt med färdigställandegrad. Färdigställandegraden baseras på de vid periodens slut upparbetade kostnadernas andel av beräknade totala kostnader för projektet. Om framtida kostnader för att fullborda ett projekt bedöms överstiga återstående intäkter görs avsättning för befarade förluster.

Leasingintäkter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt sker i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter. Redovisning görs i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt beaktas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt avser skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag ägda av koncernbolag i utlandet som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig tid. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.

Segmentrapportering

Koncernens verksamhet beskrivs i enlighet med IFRS 8 Rörelsesegment. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader hänförs till det segment där de nyttjas respektive intjänas och förbrukas. Rörelsesegmentets resultat följs upp av koncernens högste verkställande beslutsfattare, d.v.s. koncernchefen i Addtech.

Rörelsesegmentuppdelningen baseras på den affärsområdesorganisation enligt vilken styrningen och uppföljningen av koncernens verksamhet sker. Dessa är Addtech Components, Addtech Energy, Addtech Industrial Solutions samt Addtech Life Science. Verksamheter som inte tillhör dessa verksamhetsområden medtas under rubriken Moderbolaget och koncernposter.

Resultat per aktie

Addtech redovisar resultat per aktie i direkt anslutning till resultaträkningen. Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda.

Kassaflödesanalys

Vid upprättande av kassaflödesanalys tillämpas den indirekta metoden enligt IAS 7 Kassaflödesanalys. Förutom kassa- och bankflöden gäller att till likvida medel hänförs kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader från anskaffningstidpunkten, vilkas omvandlande till bankmedel kan ske till ett i förväg känt belopp.

Händelser efter balansdagen

Händelser som inträffat efter balansdagen, men där förhållandet förelåg på balansdagen, har beaktats i redovisningen. Om väsentlig händelse inträffat efter balansdagen men ej påverkat det redovisade resultatet och ställningen, sker redogörelse för händelsen under separat rubrik i förvaltningsberättelsen samt i not.

Upplysningar om närstående

I enlighet med IAS 24 Upplysningar om närstående lämnas i förekommande fall information om transaktioner och avtal med närstående företag och fysiska personer. I koncernredovisningen faller koncerninterna transaktioner utanför redovisningskravet.  

Byte av redovisningsprincip

Vid byte av redovisningsprincip omräknas aktuell period, föregående period och ackumulerat per ingången av jämförelseperioden om inte annat föreskrivs i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar, samt fel. Får principförändringen effekt på eget kapital redovisas detta på egen rad i sammanställningen över förändring av det egna kapitalet.

Statliga stöd

Med statliga stöd avses stöd från staten i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Koncernen verkar inom områden där statliga stöd är av obetydlig omfattning.

Personalinformation

I årsredovisningslagen ställs krav på ytterligare information jämfört med IFRS, bland annat uppgift om könsfördelning inom styrelse och ledning.

Uppgift om könsfördelning avser situationen på balansdagen. Med styrelsemedlemmar avses stämmovalda ledamöter i moderbolaget samt i koncernen ingående bolag. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen, VD och vice VD inom koncernens bolag.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall där årsredovisningslagen och tryggandelagen föreskriver en annan tillämpning i moderbolaget. 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS.

Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterbolag. Eventuella förändringar av skulder för villkorade köpeskillingar läggs på eller reducerar anskaffningsvärdet. I koncernen kostnadsförs transaktionsutgifter och förändringar av skulder för villkorade köpeskillingar intäkts- eller kostnadsförs.

Erhållna utdelningar redovisas som intäkt.

I moderbolaget tillämpas tryggandelagen vid beräkning av förmånsbestämda pensionsplaner och inte IAS 19. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkningen av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.

Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag redovisas i moderbolaget enligt huvudregeln. Ett från ett dotterbolag erhållet koncernbidrag redovisas i moderbolaget som en finansiell intäkt och ett lämnat koncernbidrag från ett moderbolag till ett dotterbolag redovisas som en ökning av andelar i dotterbolag. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Då moderbolaget Addtech AB redan tidigare redovisade mottagna koncernbidrag på samma sätt som utdelningar innebär det ingen förändring gentemot tidigare tillämpning.

Rekommendation RFR 2 från Rådet för finansiell rapportering har tillämpats avseende finansiella garantiavtal, vilket innebär att IAS 39s regler avseende redovisning och värdering av finansiella garantiavtal till förmån för dotterbolag inte tillämpas.

Not 2 Kritiska uppskattningar och bedömningar


Redovisade värden för vissa tillgångar och skulder baseras delvis på bedömningar och uppskattningar. Det gäller främst prövning av behovet av nedskrivning av goodwill (not 14), och förmånsbaserade pensionsåtaganden (not 22). Bedömningar och uppskattningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser, som anses rimliga under rådande förhållanden.

Årligen prövas om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärde för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

En stor del av koncernens pensionsförpliktelser för tjänstemän är förmånsbaserade och kollektivt försäkrade i Alecta. Då det i dagsläget inte är möjligt att få uppgifter från Alecta avseende koncernens andel av förpliktelser och förvaltningstillgångar får pensionsplanen som tecknats i Alecta redovisas som en avgiftsbaserad plan. Den konsolideringsnivå som Alecta rapporterat tyder inte på att ett underskott skulle föreligga, men någon närmare uppgift om storleken på pensionsförpliktelsen går inte att erhålla från Alecta.

Nuvärdet av pensionsförpliktelser som redovisas som förmånsbestämda är beroende av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal antaganden. Vid fastställande av dessa antaganden rådgör Addtech med aktuarier och när det gäller de norska pensionsskulderna följer Addtech den vägledning, som Norsk regnskapsstiftelse (NRS) ger ut. I de antaganden som används vid fastställande av förpliktelsens nuvärde ingår bland annat diskonteringsränta och löneökning. Varje förändring i dessa antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. Se vidare under not 22.

Not 3 Finansiella risker och riskhantering


Mål och policy för riskhantering

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finansverksamheten bedrivs inte som en särskild verksamhetsgren, utan avsikten är endast att utgöra stöd för affärsverksamheten och minska risker inom finansverksamheten. I policyn anges mål och risker inom finansverksamheten, samt hur dessa risker ska hanteras. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att minimera och kontrollera de finansiella riskerna. I policyn definieras och identifieras de finansiella risker som förekommer inom Addtech, samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen. De i finanspolicyn definierade finansiella riskerna är transaktionsexponering, omräkningsexponering, refinansieringsrisk, ränterisk, marginalrisk, likviditetsrisk samt emittent/låntagarrisk. Operativa risker, dvs. sådana finansiella risker som beror av den löpande verksamheten, sköts av respektive dotterbolags ledning enligt principer i finanspolicyn och underställda rutinbeskrivningar, som godkänts av koncernens styrelse och ledning. Risker såsom omräkningsexponering, refinansieringsrisk och ränterisk hanteras av moderbolaget Addtech AB. Finansiella derivat med externa motparter får endast ingås av Addtech AB. Dotterbolagen säkrar sin risk med Addtech AB, som i sin tur säkrar nettorisken i den externa marknaden.

Valutarisker

Addtechkoncernen bedriver omfattande handel med utlandet och därför uppstår i koncernen en väsentlig valutaexponering som ska hanteras på ett sådant sätt att resultateffekter till följd av valutakursfluktuationer skall minimeras. 

Koncernen tillämpar ett decentraliserat ansvar för valutariskhanteringen, vilket bl a innebär att riskidentifiering och säkring av risk sker på dotterbolagsnivå. Det är viktigt att dra nytta av koncernens storlek och naturliga förutsättningar att matcha flöden och därför ska dotterbolagen säkra sin risk med moderbolaget som i sin tur säkrar koncernens nettorisk i den externa marknaden. Valutarisk definieras som risken för negativ resultatpåverkan på grund av förändrade valutakurser.

För Addtechs del uppstår valutarisk dels som en följd av framtida betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering, dels genom att delar av koncernens eget kapital består av nettotillgångar i utländska dotterbolag, så kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering omfattar alla framtida kontrakterade och prognosticerade in- och utbetalningar i utländsk valuta. Koncernens valutaflöden handlar vanligen om flöden i utländsk valuta från inköp, försäljning och utdelning. Transaktionsexponeringen omfattar även finansiella transaktioner och balanser. Under året fördelade sig koncernens betalningsflöden i utländsk valuta enligt följande:

  Valutaflöden, brutto 2013/2014 Valutaflöden, netto
MSEK Inflöden Utflöden 2013/2014 2012/2013
EUR 999 1,695 -696 -526
USD 281 516 -235 -144
JPY 58 90 -32 -58
GBP 18 69 -51 -33
CHF 4 102 -98 -86

Effekterna av valutakursförändringar reduceras genom inköp och försäljning i samma valuta, genom valutaklausuler i kundkontrakt samt i viss utsträckning genom köp eller försäljning av valuta på termin. Valutaklausuler är en inom branschen vanlig metod för att hantera osäkerhet i framtida kassaflöden. En valutaklausul innebär att kompensation utgår för förändringar i växelkursen som överstiger en viss fördefinierad nivå under kontraktstiden. Uppnås inte dessa tröskelnivåer, exempelvis vid en växelkursförändring understigande 2 procentenheter, utgår ingen kompensation. Valutaklausulerna justerar förändringen i växelkursförändring mellan ordertillfälle och fakturadag. Valutaklausulerna är symmetriskt utformade, vilket innebär att kompensation utgår eller utges vid såväl stigande som sjunkande valutakurser överstigande de fördefinierade tröskelnivåerna.

Av koncernens nettoomsättning sker cirka 14 procent med valutaklausuler och cirka 31 procent som försäljning i inköpsvalutan. I vissa affärer finns en direkt koppling mellan order från kunden och därtill hörande inköpsorder, vilket ger goda förutsättningar för en effektiv valutariskhantering. I många fall finns dock en skillnad i tid mellan dessa ordertillfällen, vilket kan minska effektiviteten i åtgärderna. Dotterbolagen har reducerat sin valutaexponering genom att använda valutaterminer. Vid utgången av räkenskapsåret fanns utestående valutaterminer till ett bruttobelopp av 190 MSEK, varav EUR motsvarande 88 MSEK, JPY 4 MSEK och USD 94 MSEK. Av de totala kontrakten förfaller 177 MSEK inom 6 månader och 13 MSEK inom 12 månader. Valutaterminer säkringsredovisas inte utan klassificeras som en finansiell tillgång värderad till verkligt värde - innehav för handel. Inbäddade derivat, som utgörs av valutaklausuler, säkringsredovisas och klassificeras som derivat som används i säkringsredovisning. Kassaflödeseffekten av de inbäddade derivaten inträffar normalt inom 6 månader.

Koncernen har en nettoexponering i ett flertal valutor. Om varje valutapar var för sig förändras med 5 procent så skulle den aggregerade resultateffekten uppgå till cirka 27 MSEK (17) allt annat lika. In- och utflöden i samma valuta gör koncernens exponering relativt begränsad. I moderbolaget är valutaflöden i huvudsak i SEK. Till den del interna och externa lån och placeringar i moderbolaget är i utländsk valuta säkras 100 procent av kapitalbeloppet. 

Omräkningsexponering

Addtechkoncernens omräkningsexponering säkras för närvarande inte. Koncernens nettotillgångar är fördelade mellan olika valutor enligt nedan:

  31 Mar 14 31 Mar 13
Nettoinvesteringar MSEK Känslighetsanalys 1) MSEK Känslighetsanalys 2)
NOK 531.5 26.6 469.8 23.5
EUR 325.2 16.3 295.7 14.8
DKK 211.6 10.6 188.4 9.4
PLZ 50.1 2.5 32.1 1.6
TTD 19.7 1.0 15.7 0.8
GBP 16.7 0.8 9.3 0.5
HKD 10.7 0.5 7.1 0.4
 1) +/- 5 % i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital
 2) Föregående års förutsättningar        

Vid omräkning av resultaträkningen för enheter med annan funktionell valuta än SEK uppkommer en omräkningseffekt vid förändrade valutakurser. Vid 1 procentenhets förändring av valutakurserna med nuvarande fördelning mellan koncernbolagens olika funktionella valutor uppgår effekten på nettoomsättningen till +/- 28 MSEK (27) och på rörelseresultatet till +/- 2 MSEK (2).

I boksluten tillämpade valutakurser framgår av följande tabell:

Medelkurs Balansdagskurs
Valutakurs 2013/2014 2012/2013 2014-03-31 2013-03-31
CHF 1 7.11 7.12 7.34 6.85
CNY 100 106.62 106.50 104.35 104.97
DKK 100 117.17 115.64 119.86 112.07
EUR 1 8.74 8.62 8.95 8.36
GBP 1 10.36 10.58 10.80 9.88
HKD 1 0.84 0.86 0.84 0.84
JPY 1000 65.10 81.30 62.80 69.10
LTL 1 2.53 2.50 2.59 2.42
LVL 1 12.17 11.91
NOK 100 108.92 115.86 108.40 111.23
PLZ 1 2.08 2.07 2.14 2.00
TRY 1 3.26 3.61 3.01 3.60
TTD 1 1.03 1.02 1.03 1.03
TWD 1 0.22 0.23 0.21 0.22
USD 1 6.52 6.70 6.49 6.53

Finansiering och likviditet

Den övergripande målsättningen för Addtechs finansiering och skuldhantering är att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt samt att minimera upplåningskostnaderna. Kapital­behovet skall säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplåningsförfarande av checkkrediter och kreditfaciliteter. Upptagande av extern finansiering är centraliserat till Addtech AB. Tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås genom avtalade kreditlöften. Överskottslikviditet används i första hand för att amortera på utestående lån. Tillfälliga överskott av likvida medel placeras med så god avkastning som möjligt. Vid placering av likvida medel ska kredit-, ränte- och likviditetsrisker minimeras. Ränte- och kapitalbindning får inte överstiga sex månader. Endast motparter med mycket hög kreditvärdighet är tillåtna. Per 2014-03-31 fanns 0,4 MSEK (0,4) i kortfristiga placeringar. Moderbolaget har ansvar för såväl koncernens långsiktiga finansiering som likviditetsförsörjning. Moderbolaget tillhandahåller en internbank, som lånar ut till och in från dotterbolagen. Koncernens och moderbolagets långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder framgår av not 24 och 25.

För att hantera över- respektive underskott i olika valutor använder sig Addtech från tid till annan av valutaswappar. Därmed kan koncernens finansieringskostnader reduceras och bolagets likvida medel användas på ett effektivt sätt.

Med nuvarande finansiella nettoskuldsättning påverkas koncernens finansnetto med +/- 5 MSEK vid en ränteförändring om 1 procentenhet.

Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisken är risken för att Addtech vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om Addtechs kreditvärdighet försämras eller om Addtech blir alltför beroende av en finansieringskälla. Om hela eller en stor del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen kan det medföra att omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga ränte- och lånevillkor.

För att begränsa refinansieringsrisken inleds upphandlingen av långa kreditlöften senast nio månader innan kreditlöftet förfaller. Per 2014-03-31 uppgick koncernens checkräkningskrediter till 701 MSEK (807), samt avtalade kreditlöften till 327 MSEK (325). Under året har checkräkningskrediterna minskats med 106 MSEK och avtalade kreditlöften har ökat med 2 MSEK. Per 2014-03-31 hade koncernen utnyttjat 461 MSEK av checkräkningskrediterna och 77 MSEK av kreditlöftena. Outnyttjade checkräkningskrediter och kreditlöften uppgick till 559 MSEK. Avtalade bindande kreditlöften om 300 MSEK samt checkkredit om 500 MSEK är förknippade med lånevillkor, s.k. covenants. Som covenants har Addtech två nyckeltal, kvoten av EBITDA och finansnetto samt soliditet. Addtech uppfyller med marginal nuvarande covenants.

Ränterisk

Ränterisk definieras som risk för att förändringar i räntenivån påverkar finansnettot negativt genom ökade upplåningskostnader. Ränterisken regleras genom att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid får variera mellan 0-3 år. Skuldportföljen består av checkräkningskrediter och utestående externa lån. Per 2014-03-31 var räntebindningen rörlig, d.v.s. 0-3 månader. Addtech är huvudsakligen exponerat mot ränterisk i sin skuldportfölj. Bortsett från pensionsskulden uppgår den räntebärande externa skulden till 594 MSEK (596).

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk definieras som risken att Addtechs motparter inte fullgör sina avtalsenliga åtaganden. Addtech exponeras för kreditrisk dels i sina finansiella affärer, d.v.s. i sin placering av överskottslikviditet och genomförande av valutaterminsaffärer, dels i den kommersiella rörelsen i samband med kundfordringar och förskottsbetalningar till leverantörer.

Addtechs finansfunktion hos moderbolaget ansvarar för bedömning och hantering av emittent/låntagarrisk. Finanspolicyn anger att endast motparter med mycket hög rating kan komma ifråga för placering av överskottlikviditet. Under 2013/2014 har, i likhet med föregående år, inga andra motparter än svenska banker utnyttjats vid sidan av koncernens normala bankkontakter för placering av överskottslikviditet.

För att utnyttja den detaljerade kännedom om Addtechs kunder och leverantörer som finns i dotterbolagen hanteras kreditriskbedömningen i de kommersiella affärerna av respektive bolag. Nya kunder granskas innan kredit lämnas och fastställda kreditlimiter tillämpas strikt. Korta kredittider eftersträvas och frånvaron av stark koncentration mot enskilda kunder och specifika branscher bidrar till att minimera riskerna. Ingen enskild kund står för mer än 2 (2) procent av den totala kreditexponeringen sett över ett år. Motsvarande procenttal för de tio största kunderna är cirka 11 (12) procent. Exponering per kundsegment och geografisk marknad framgår av uppställning i not 5. Under året uppgick kundförlusterna till 2,8 MSEK (3,2) motsvarande 0,0 procent av nettoomsättningen (0,1). 

Kundfordringar, MSEK     2014-03-31 2013-03-31
Redovisat värde     963.0 793.2
Nedskrivna belopp     3.4 4.1
Anskaffningsvärde     966.4 797.3
         
Förändring nedskrivna kundfordringar     2013/2014 2012/2013
Belopp vid årets ingång     -4.1 -4.4
Företagsförvärv     0.0 -0.1
Årets nedskrivning/reversering av nedskrivning     -0.4 -0.5
Reglerade nedskrivningar     1.2 0.7
Omräkningseffekt     -0.1 0.2
Totalt     -3.4 -4.1
         
Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna: 2014-03-31 2013-03-31
< = 30 dagar     86.2 106.3
31–60 dagar     15.2 12.8
> 60 dagar     10.1 6.6
Totalt     111.5 125.7
Finansiella instrument, MSEK 31 Mar 14 31 Mar 13
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 0 0 -
Derivat som innehas för handelsändamål 1 1 - 3 3 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 1 1 - 3 3 -
             
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 1 1 -
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 - 1 1 -
Villkorade köpeskillingar 27 - 27 61 - 61
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 29 2 27 63 2 61
Villkorade köpeskillingar 2013/2014 2012/2013
Ingående bokfört värde 61 85
Årets förvärv 24 29
Återförda via resultaträkningen -16 -6
Utbetalda köpeskillingar -43 -48
Räntekostnader 2 3
Valutakursdifferenser -1 -2
Utgående bokfört värde 27 61
     
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet 2013/2014 2012/2013
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -2 -3
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0
Kund- och lånefordringar -3 -3
Finansiella tillgångar som kan säljas 0 0
Övriga skulder -12 -12
Totalt -17 -18
 

Not 4 Nettoomsättning per intäktsslag

Koncernen 2013/2014 2012/2013
OEM    
Komponenter 2,801 2,801
PRODUKTER FÖR SLUTANVÄNDNING    
Komponenter 1,999 1,456
Maskiner/instrument 340 314
Material 766 709
Tjänster/service 183 123
Totalt 6,089 5,403
OEM-komponenter byggs in i den produkt som Addtechs kund producerar. OEM står för Original Equipment Manufacturer. Produkter för slutanvändning är övrig användning. Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 11.
Addtech Components 2013/2014 2012/2013
OEM    
Komponenter 1,157 1,169
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 304 266
Maskiner/instrument 41 49
Material 43 54
Tjänster/service 9 4
Totalt 1,554 1,542
     
Addtech Energy 2013/2014 2012/2013
OEM    
Komponenter 849 854
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 1,073 658
Maskiner/instrument 16 31
Material 25 26
Tjänster/service 12 7
Totalt 1,975 1,576
     
Addtech Industrial Solutions 2013/2014 2012/2013
OEM    
Komponenter 732 729
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 348 331
Maskiner/instrument 25 33
Material 55 44
Tjänster/service 13 13
Totalt 1,173 1,150
     
Addtech Life Science 2013/2014 2012/2013
OEM    
Komponenter 70 42
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 289 207
Maskiner/instrument 254 202
Material 633 589
Tjänster/service 147 101
Totalt 1,393 1,141
 

Not 5 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech affärsområden. De fyra affärsområdena är Addtech Components, Addtech Energy, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av marknader i koncernen. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder Addtech rörelseresultat. Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt maskinkomponenter, utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Uppgifter per rörelsesegment 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 1,553 1 1,554 1,542 0 1,542
Energy 1,975 0 1,975 1,575 1 1,576
Industrial Solutions 1,168 5 1,173 1,145 5 1,150
Life Science 1,393 0 1,393 1,141 0 1,141
Moderbolaget och koncernposter -6 -6 -6 -6
Totalt 6,089 0 6,089 5,403 0 5,403
 
  2013/2014 2012/2013
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 96 857 240 98 777 210
Energy 200 1,100 352 152 931 279
Industrial Solutions 93 576 184 93 503 177
Life Science 125 763 226 108 713 189
Moderbolaget och koncernposter -13 169 1,114 -14 138 1,069
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 501 3,465 2,116 437 3,062 1,924
Finansiella intäkter och kostnader -26     -29    
Resultat efter finansiella poster 475     408    
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.  
  2013/2014 2012/2013
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components 3 7 10 10 10
Energy 0 17 17 1 8 9
Industrial Solutions 2 5 7 1 6 7
Life Science 1 15 16 0 10 10
Moderbolaget och koncernposter 0 7 7 1 1 2
Totalt 6 51 57 3 35 38
             
  2013/2014 2012/2013
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components -24 -7 -31 -22 -6 -28
Energy -29 -9 -38 -19 -7 -26
Industrial Solutions -7 -9 -16 -5 -10 -15
Life Science -18 -15 -33 -14 -15 -29
Moderbolaget och koncernposter -2 -2 -4 -2 -1 -3
Totalt -80 -42 -122 -62 -39 -101
             
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2013/2014 Realisations- vinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components     0 12 -2 10
Energy     0 6 -5 1
Industrial Solutions     0 4 0 4
Life Science     0 9 -5 4
Moderbolaget och koncernposter     0 -31 -1 -32
Totalt     0 0 -13 -13
Uppgifter per land 2013/2014 2012/2013
  Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 2,613 1,851 878 2,166 1,605 749
Danmark 809 343 106 841 326 102
Finland 762 390 151 758 355 150
Norge 957 618 342 810 549 311
Övriga länder 948 174 40 828 140 36
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 89 13 87 10
Totalt 6,089 3,465 1,530 5,403 3,062 1,358
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
2013/2014 2012/2013
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 3 29 32 3 23 26
Danmark 0 6 6 0 4 4
Finland 3 6 9 0 2 2
Norge 0 3 3 2 2
Övriga länder 0 7 7 0 4 4
Totalt 6 51 57 3 35 38

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.

Not 6 Anställda och personalkostnader

  2013/2014 2012/2013
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige            
Moderbolaget 6 4 10 5 5 10
Övriga bolag 629 199 828 538 168 706
Danmark 195 123 318 179 102 281
Finland 180 86 266 161 78 239
Norge 193 52 245 159 44 203
Övriga länder 362 71 433 309 67 376
Totalt 1,565 535 2,100 1,351 464 1,815
             
  2013/2014 2012/2013
Löner och ersättningar Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda
Sverige            
Moderbolaget 17.5 2.9 3.0 17.6 2.6 2.6
Övriga bolag 53.2 5.7 350.3 45.5 3.5 322.6
Danmark 22.9 2.0 166.5 20.9 1.8 154.2
Finland 20.1 1.0 97.3 19.6 1.7 93.3
Norge 20.4 1.1 143.0 20.1 3.7 116.1
Övriga länder 11.2 2.0 51.8 8.2 1.6 32.7
Totalt 145.3 14.7 811.9 131.9 14.9 721.5
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.
             
  Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Löner och andra ersättningar 957.1 853.5 20.5 20.2
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 21.9 19.7 4.2 4.2
Avtalsenliga pensioner till övriga 72.1 68.6 0.5 0.3
Övriga sociala kostnader 192.8 172.3 7.8 7.7
Totalt 1,243.9 1,114.1 33.0 32.4
Utestående pensionsförpliktelser till gruppen ledande befattningshavare uppgick vid årets slut till 9,5 MSEK (9,6) för koncernen och 2,2 MSEK (2,3) för moderbolaget. För pensionskostnader tillämpas olika redovisningsprinciper i moderbolaget respektive koncernen (se not 1 Redovisningsprinciper).
 
  Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor 2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Styrelse (exkl. suppleanter) 3% 4% 17% 17%
Övriga ledande befattningshavare 18% 17% 17% 17%

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2013/2014 för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar de riktlinjer som redogjorts för i det i förvaltningsberättelsen intagna förslaget inför kommande år. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande med verkställande direktören som föredragande. 
Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner. Därtill kommer pensionsförmåner och incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i Addtech AB.

Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram möjliggör för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. För köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i de olika programmen har beräknas av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mäteperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmen innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön. Betalning av subventionen sker två år efter förvärvet av köpoptionerna under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och fortfarande äger köpoptionerna. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. Addtech har ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen. Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande.

För information kring utestående köpoptionsprogram hänvisas till Förvaltningsberättelsen/Återköp av egna aktier och incitamentsprogram.

Styrelsen

Det av årsstämman fastställda arvodet om sammanlagt 1 630 kSEK (1 475) fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget.

Moderbolagets VD

Moderbolagets VD, Johan Sjö, uppbar i fast lön 3 825 kSEK (4 509) och i rörlig lön 859 kSEK (766). Av den fasta lönen avser 0 kSEK (300) långsiktigt femårigt incitamentsprogram. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 188 kSEK (188). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2013/2014 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 1 150 kSEK (1 000) för VD. Rörlig lön är inte pensionsgrundande.

Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Övriga personer i koncernledningen

För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 9 191 kSEK (9 000) och rörlig lön med 2 007 kSEK (1 827). Denna rörliga lön har kostnadsförts under verksamhetsåret 2013/2014 och utbetalats under 2014/2015. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 513 kSEK (589). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är dels premiebestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, dels förmånsbestämda. Såväl förekommande förmånsbestämda pensionsplaner som premiebestämda lösningar motsvarar kostnadsmässigt i huvudsak ITP-planen. Under 2013/2014 har pensionspremier för gruppen Övrig koncernledning erlagts med 3 095 kSEK (3 197).

Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions- kostnader Totalt
Styrelsens ordförande 0.5 0.5
Övriga styrelseledamöter 1.1 1.1
Verkställande direktören 3.8 0.9 0.2 1.1 6.0
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 9.2 2.0 0.5 3.1 14.8
Totalt 14.6 2.9 0.7 4.2 22.4
           
Ersättningar har inte utgått för finansiella instrument eller personaloptioner.
     
Styrelsearvoden för 2013/2014, kSEK          
Namn   Befattning   Arvode
Anders Börjesson   Styrelseordförande   500
Tom Hedelius   Vice styrelseordförande   380
Eva Elmstedt   Ledamot   250
Ulf Mattsson   Ledamot     250
Johan Sjö   Ledamot  
Lars Spongberg   Ledamot   250
Totalt       1,630

Not 7 Ersättning till revisorer 

  Koncernen Moderbolaget
  2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
KPMG        
Revisionsuppdrag 6.0 6.7 0.3 0.7
Skatterådgivning 0.3 0.5 0.1 0.1
Andra uppdrag 0.7 1.0 0.0 0.1
Total ersättning till KPMG 7.0 8.2 0.4 0.9
Övriga revisorer        
Revisionsuppdrag 0.9 0.9
Skatterådgivning 0.1 0.2
Andra uppdrag 0.1 0.2
Total ersättning till övriga revisorer 1.1 1.3
Total ersättning till revisorer 8.1 9.5 0.4 0.9

 

Not 8 Avskrivningar

  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Kostnad för sålda varor -25.4 -25.3
Försäljningskostnader -87.4 -67.9
Administrationskostnader -9.1 -8.7 -0.7 -0.8
Totalt -121.9 -101.9 -0.7 -0.8
  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Immateriella tillgångar -80.0 -62.4 -0.2 -0.5
Byggnader och mark -3.1 -3.0
Inredning i annans fastighet -1.3 -1.1 -0.3
Maskiner -10.9 -10.2
Inventarier -26.6 -25.2 -0.2 -0.3
Totalt -121.9 -101.9 -0.7 -0.8

Not 9 Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Koncernen 2013/2014 2012/2013
Rörelsens övriga intäkter    
Hyresintäkter 2.0 2.3
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 0.6 2.0
Värdeförändring derivat 0.3
Kursvinster, netto 0.5
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar 15.8 7.3
Övrigt 9.2 8.6
Totalt 27.9 20.7
Rörelsens övriga kostnader    
Fastighetskostnader -2.2 -4.4
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -0.5 -0.1
Värdeförändring derivat -0.4
Kursförluster, netto -11.5
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar -1.2 -1.3
Övrigt -1.4
Totalt -15.4 -7.6
     
Moderbolaget har 0,2 i rörelseintäkter, avseende reavinst vid försäljnig av inventarier.

Not 10 Rörelsens kostnader

Koncernen 2013/2014 2012/2013
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 3,618.5 3,231.5
Personalkostnader 1,285.3 1,151.7
Avskrivningar 121.9 101.9
Nedskrivningar av lager 16.1 17.4
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 2.8 3.2
Övriga rörelsekostnader 571.3 486.8
Total 5,615.9 4,992.5

 

Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2013/2014 2012/2013
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 1.9 2.0
Utdelningar 0.0 0.0
Valutakursförändringar, netto 0.9
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto
Andra finansiella intäkter 0.0 2.2
Finansiella intäkter 2.8 4.2
   
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -12.0 -11.7
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -1.8 -3.0
Räntekostnader på pensionsskuld -7.8 -9.6
Valutakursförändringar, netto -2.3
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto 0.0 -0.1
Andra finansiella kostnader -7.0 -6.7
Finansiella kostnader -28.6 -33.4
Finansnetto -25.8 -29.2
     
Moderbolaget 2013/2014 2012/2013
Erhållen utdelning 8.0 19.8
Erhållet koncernbidrag 194.6 214.0
Resultat från andelar i koncernföretag 202.6 233.8
Ränteintäkter:    
Koncernföretag 33.2 35.3
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 33.2 35.3
Ränteintäkter m.m.:    
Koncernföretag 1.0 1.1
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 7.5 4.8
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8.5 5.9
Räntekostnader m.m.:    
Koncernföretag -5.4 -7.5
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat och bankkostnader -23.6 -18.9
Räntekostnader och liknande resultatposter -29.0 -26.4
Finansiella intäkter och kostnader 215.3 248.6

Not 12 Bokslutsdispositioner - moderbolaget

  2013/2014 2012/2013
Upplösning av periodiseringsfond 57.8 42.5
Avsättning till periodiseringsfond -66.9 -67.3
Överavskrivningar -1.1 0.3
Totalt -10.2 -24.5
     
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 2,2 MSEK (5,4).
 

Not 13 Skatter

  Koncernen Moderbolaget
  2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Periodens aktuella skatt -122.2 -122.1 -44.2 -53.2
Justering från tidigare år 0.5 0.5
Total aktuell skattekostnad -121.7 -121.6 -44.2 -53.2
Uppskjuten skatt 15.8 37.1 0.6 -0.2
Total redovisad skattekostnad -105.9 -84.5 -43.6 -53.4
         
Koncernen 2013/2014 % 2012/2013 %
Resultat före skatt 475.4   408.2  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -107.9 22.7 -105.9 25.9
Skatteeffekt av        
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -3.6 0.8 -0.1 0.0
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv 3.4 -0.7 -3.0 0.7
Schablonränta på periodiseringsfonder -1.4 0.3 -1.1 0.3
Ändrad skattesats 4.2 -0.9 25.5 -6.2
Justeringar från tidigare år -0.9 0.2 0.2 0.0
Övrigt 0.3 -0.1 -0.1 0.0
Redovisad skattekostnad -105.9 22.3 -84.5 20.7
         
Moderbolaget 2013/2014 % 2012/2013 %
Resultat före skatt 200.8   218.9  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationell skattesats -44.2 22.0 -57.6 26.3
Skatteeffekt av        
Schablonränta på periodiseringsfonder -1.1 0.5 -0.8 0.4
Ej avdragsgilla kostnader        
Övrigt -0.3 0.1 -0.3 0.1
Ej skattepliktiga intäkter        
Utdelning från dotterbolag 1.8 -0.9 5.2 -2.4
Övrigt 0.1 0.0 0.1 0.0
Justeringar från tidigare år 0.1 0.0 0.0 0.0
Redovisad skattekostnad -43.6 21.7 -53.4 24.4
 
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2014-03-31 2013-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 1.9 -138.7 -136.8 1.4 -127.7 -126.3
Obeskattade reserver -94.7 -94.7 -86.4 -86.4
Pensionsavsättningar 18.1 -0.9 17.2 18.8 -1.1 17.7
Övrigt 3.8 -0.9 2.9 7.7 0.2 7.9
Nettoredovisat -21.1 21.1 0.0 -27.5 27.5
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2.7 -214.1 -211.4 0.4 -187.5 -187.1
 
2013/2014
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -126.3 22.7 -32.4 -0.8 -136.8
Obeskattade reserver -86.4 -1.7 -6.6 -94.7
Pensionsavsättningar 17.7 -0.4 0.0 -0.1 17.2
Övrigt 7.9 -4.8 0.1 -0.3 2.9
Uppskjuten skatt, netto -187.1 15.8 -39.0 0.1 -1.2 -211.4
 
  2012/2013
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -115.4 25.1 -38.0 -0.1 2.1 -126.3
Obeskattade reserver -97.4 12.0 -1.0 -86.4
Pensionsavsättningar 21.0 0.0 -3.1 -0.2 17.7
Övrigt 9.5 0.1 0.1 -1.6 -0.2 7.9
Uppskjuten skatt, netto -182.3 37.2 -38.9 -4.8 1.7 -187.1
2013/2014 2012/2013
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0.4 0.6 0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Uppskjuten skatt, netto -0.4 0.6 0.2 -0.2 -0.2 -0.4
I koncernen finns inga underskottsavdrag som ej är aktiverade (-).
 

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

2013/2014
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kundrelationer & teknik Varumärken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyresrätter & liknande rättigheter Data- program Data- program Totalt
Ackumulerade anskaffnings- värden              
Vid årets början 696.2 672.3 22.9 9.9 0.8 58.6 3.7 1,464.4
Företagsförvärv 83.0 132.3 3.5 218.8
Investeringar 3.0 2.2 0.1 1.4 6.7
Omklassificeringar -0.2 -0.2
Årets omräkningseffekt 6.2 5.4 0.1 0.7 12.4
Vid årets slut 785.2 813.0 22.9 15.6 1.0 60.7 3.7 1,702.1
Ackumulerade av- och nedskrivningar                
Vid årets början -210.6 -0.2 -7.4 -0.2 -50.5 -3.7 -272.6
Företagsförvärv -2.9 -2.9
Avskrivningar -76.0 0.0 -1.0 -0.2 -2.8 -80.0
Årets omräkningseffekt -3.2 0.0 -0.7 -3.9
Vid årets slut -289.8 -0.2 -11.3 -0.4 -54.0 -3.7 -359.4
Redovisat värde vid årets slut 785.2 523.2 22.7 4.3 0.6 6.7 0.0 1,342.7
Redovisat värde vid årets början 696.2 461.7 22.7 2.5 0.6 8.1 0.0 1,191.8
2012/2013
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kundrelationer & teknik Varumärken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyresrätter & liknande rättigheter Data- program Data- program Totalt
Ackumulerade anskaffnings- värden              
Vid årets början 600.5 533.2 22.9 9.9 0.9 51.3 3.7 1,222.4
Företagsförvärv 107.6 150.3 0.4 258.3
Investeringar 2.4 2.4
Omklassificeringar 0.0 5.1 5.1
Årets omräkningseffekt -11.9 -11.2 -0.1 -0.6 -23.8
Vid årets slut 696.2 672.3 22.9 9.9 0.8 58.6 3.7 1,464.4
Ackumulerade avskrivningar                
Vid årets början -156.8 -0.1 -7.8 -0.1 -42.3 -3.5 -210.6
Företagsförvärv -0.3 -0.3
Avskrivningar -58.0 -0.1 -0.6 -0.1 -3.4 -0.2 -62.4
Omklassificeringar -5.1 -5.1
Årets omräkningseffekt 4.2 1.0 0.0 0.6 0.0 5.8
Vid årets slut -210.6 -0.2 -7.4 -0.2 -50.5 -3.7 -272.6
Redovisat värde vid årets slut 696.2 461.7 22.7 2.5 0.6 8.1 0.0 1,191.8
Redovisat värde vid årets början 600.5 376.4 22.8 2.1 0.8 9.0 0.2 1,011.8
  2013/2014 2012/2013
Moderbolaget Dataprogram Totalt Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Vid årets början 2.8 2.8 2.6 2.6
Investeringar 0.2 0.2
Vid årets slut 2.8 2.8 2.8 2.8
Ackumulerade avskrivningar        
Vid årets början -2.3 -2.3 -1.9 -1.9
Avskrivningar -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Vid årets slut -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Redovisat värde vid årets slut 0.3 0.3 0.5 0.5
Redovisat värde vid årets början 0.5 0.5 0.7 0.7
       
Koncernen
Goodwill fördelad per affärsområde 2014-03-31 2013-03-31
Addtech Components 213 189
Addtech Energy 268 225
Addtech Industrial Solutions 68 49
Addtech Life Science 236 233
Totalt 785 696

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernens redovisade goodwill uppgår till 785 MSEK (696). Efter övergången till IFRS skrivs inte goodwill av utan värdet prövas årligen i enlighet med IAS 36. Prövning gjordes senast under mars 2014.

Koncernen har genomfört cirka 80 förvärv sedan 2001. Goodwill i varje enskilt förvärv är inte väsentligt för koncernen. Goodwill fördelas därför på kassagenererande enheter, vilka sammanfaller med affärsenhet. Nedskrivningsprövningen görs på affärsenhetsnivå, eftersom den förvärvade verksamheten också integreras med annan Addtechverksamhet i en sådan omfattning, att det inte går att särskilja tillgångar och kassaflöden hänförliga till det förvärvade bolaget. Prövningen av goodwillvärden görs inte på högre nivå än segmentsnivå.

Återvinningsvärdet har beräknats utifrån nyttjandevärdet och utgår från en aktuell bedömning av kassaflöden för den kommande femårsperioden. Antaganden har gjorts om bruttomarginal, omkostnadsnivå, rörelsekapitalbehov och investeringsbehov baserat på tidigare erfarenheter. I normalfallet har parametrarna satts till att motsvara prognostiserat resultat för nästkommande räkenskapsår 2014/2015. Under resterande del av femårsperioden har en tillväxttakt om 2 procent (2) per år antagits. Där större förändringar förväntas har anpassning gjorts för att bättre spegla dessa förväntningar. För kassaflöden bortom femårsperioden har tillväxttakten antagits motsvara tillväxten under det femte året. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar cirka 12 procent (12) före skatt. Beräkningen visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Således resulterade nedskrivningsprövningen inte i något nedskrivningsbehov. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet fortsatt försvaras även om diskonteringsräntan skulle höjas med 1 procentenhet eller att den långsiktiga tillväxttakten skulle sänkas med 1 procentenhet.

Övrig nedskrivningsprövning

Varje år genomförs prövning av nedskrivningsbehov av varumärken enligt samma principer som vid goodwill. Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar som skrivs av, har inte identifierats.

 

Not 15 Materiella anläggningstillgångar   

  2013/2014
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 111.6 15.3 194.2 297.2 1.8 620.1
Företagsförvärv 10.5 0.5 2.7 13.9 27.6
Investeringar 5.8 4.5 10.9 28.6 1.1 50.9
Avyttringar och utrangeringar -0.5 -0.1 -4.9 -12.8 -18.3
Omklassificeringar -1.5 2.9 0.0 -1.4 0.0
Årets omräkningseffekt 3.7 0.6 7.9 6.1 0.2 18.5
Vid årets slut 129.6 20.8 213.7 333.0 1.7 698.8
Ackumulerade av- och nedskrivningar            
Vid årets början -52.3 -10.6 -150.8 -240.2 -0.4 -454.3
Företagsförvärv -2.5 -0.2 -0.8 -11.2 -14.7
Avskrivningar -3.1 -1.3 -10.8 -26.6 -0.1 -41.9
Avyttringar och utrangeringar 0.5 0.1 4.2 8.6 13.4
Omklassificeringar 0.8 -0.8 0.0 0.0
Årets omräkningseffekt -1.8 -0.4 -6.6 -5.7 -0.1 -14.6
Vid årets slut -58.4 -12.4 -165.6 -275.1 -0.6 -512.1
Redovisat värde vid årets slut 71.2 8.4 48.1 57.9 1.1 186.7
Redovisat värde vid årets början 59.3 4.7 43.4 57.0 1.4 165.8
             
  2012/2013
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 112.3 12.6 180.6 288.1 0.9 594.5
Företagsförvärv 2.5 3.1 13.0 14.9 0.1 33.6
Investeringar 0.1 0.3 11.0 22.0 1.4 34.8
Avyttringar och utrangeringar -0.1 -8.3 -17.2 -25.6
Omklassificeringar 0.1 -0.2 4.4 -3.7 -0.6 0.0
Årets omräkningseffekt -3.3 -0.5 -6.5 -6.9 0.0 -17.2
Vid årets slut 111.6 15.3 194.2 297.2 1.8 620.1
Ackumulerade av- och nedskrivningar          
Vid årets början -50.0 -9.5 -147.0 -231.8 -0.3 -438.6
Företagsförvärv -0.9 -0.5 -4.9 -7.3 0.0 -13.6
Avskrivningar -3.0 -1.0 -10.1 -25.2 -0.1 -39.4
Avyttringar och utrangeringar 0.1 8.0 15.4 23.5
Omklassificeringar -2.6 2.6 0.0
Årets omräkningseffekt 1.5 0.4 5.8 6.1 0.0 13.8
Vid årets slut -52.3 -10.6 -150.8 -240.2 -0.4 -454.3
Redovisat värde vid årets slut 59.3 4.7 43.4 57.0 1.4 165.8
Redovisat värde vid årets början 62.3 3.1 33.6 56.3 0.6 155.9
  2013/2014 2012/2013
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 1.9 0.0 1.9 2.3 0.0 2.3
Investeringar 1.7 3.1 4.8
Avyttringar och utrangeringar -1.4 0.0 -1.4 -0.4 -0.4
Vid årets slut 2.2 3.1 5.3 1.9 0.0 1.9
Ackumulerade avskrivningar enligt plan            
Vid årets början -1.6 0.0 -1.6 -1.7 0.0 -1.7
Avskrivningar -0.3 -0.2 -0.5 -0.3 -0.3
Avyttringar och utrangeringar 1.4 0.0 1.4 0.4 0.4
Vid årets slut -0.5 -0.2 -0.7 -1.6 0.0 -1.6
Redovisat värde vid årets slut 1.7 2.9 4.6 0.3 0.0 0.3
Redovisat värde vid årets början 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 0.5

Not 16 Leasing

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Leasingavgifter        
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 110.4 103.9 3.5 3.1
varav variabla avgifter 1.0 0.9
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:        
Inom ett år 87.1 87.3
Senare än ett år men inom fem år 161.2 135.6 12.5 3.9
5 år och senare 11.4 3.9 2.9
Totala framtida minimileasingavgifter 259.7 226.8 15.4 3.9
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 1,0 MSEK (1,9). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 2,0 MSEK (2,3), därefter återstår att erhålla totalt 2,8 MSEK (2,4) inom 5 år och senare. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.

 

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

  2013/2014 2012/2013
Koncernen Finansiella tillgångar 1) Långfristiga fordringar Totalt Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 10.4 3.9 14.3 10.6 3.6 14.2
Företagsförvärv 2.2 1.6 3.8 0.1 0.2 0.3
Avgående tillgångar 0.0 -1.4 -1.4 0.0 0.0
Tillkommande tillgångar 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5
Årets omräkningseffekt 0.7 0.0 0.7 -0.5 -0.2 -0.7
Vid årets slut 13.3 4.4 17.7 10.4 3.9 14.3
Ackumulerade nedskrivningar            
Vid årets början 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
Avgående nedskrivningar 0.0 -0.1 -0.1
Vid årets slut -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.1
Redovisat värde vid årets slut 13.3 4.2 17.5 10.4 3.8 14.2
 1) Finansiella tillgångar består huvudsakligen av aktier i bostadsaktiebolag.  
        Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag     2013/2014 2012/2013
Vid årets början     1,174.7 1,000.5
Ökning under året     120.2 507.5
Minskning under året     -77.4 -333.3
Redovisat värde vid årets slut     1,217.5 1,174.7
             
  Moderbolaget
          Redovisat värde Redovisat värde
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % 31 Mar 14 31 Mar 13
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1,750.0 100.0 100.0 1,003.7 1,003.7
Betech Seals A/S, 10611342, Herlev Danmark 20,000.0 100.0 100.0 91.6 91.6
Metric Industrial OY, 0200580-9, Espoo Finland 31,000.0 16.8 100.0 27.5 27.5
Metric Industrial AB, 556093-6998, Sollentuna Sverige 10,000.0 100.0 100.0 17.1 17.1
Metric Industrial AS, 987209976, Trollåsen Norge 8,500.0 100.0 100.0 10.9 10.9
Totalt         1,150.8 1,150.8
             
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.
 
Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2013/2014 2012/2013
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början 1,265.8 1,265.8
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag)
Vid årets slut 1,265.8 1,265.8
Ackumulerade nedskrivningar    
Vid årets början -115.0 -115.0
Vid årets slut -115.0 -115.0
Redovisat värde vid årets slut 1,150.8 1,150.8
Redovisat värde vid årets början 1,150.8 1,150.8
     

Not 18 Varulager

Koncernen 2014-03-31 2013-03-31
Råvaror och förnödenheter 54.8 58.1
Varor under tillverkning 38.0 40.1
Färdiga varor 615.9 577.0
Totalt 708.7 675.2
     
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 16,1 MSEK (17,4). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2013/2014 eller under 2012/2013.

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Moderbolaget
  2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Hyra 14.7 14.8 1.1 0.7
Försäkringspremier 8.8 6.4 3.2 0.1
Pensionskostnader 3.1 2.6 0.5 0.5
Leasingavgifter 3.5 2.8 0.1 0.1
Övriga förutbetalda kostnader 23.8 36.4 2.9 3.2
Övriga upplupna intäkter 3.8 3.9
Totalt 57.7 66.9 7.8 4.6
 

Not 20 Eget kapital

Koncernen

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare. 

  Koncernen
Reserver 1) 2013/2014 2012/2013
Omräkningsreserv    
Ingående omräkningsreserv -67.2 -19.0
Årets omräkningseffekt 23.2 -48.2
Utgående omräkningsreserv -44.0 -67.2
Säkringsreserv 2)    
Ingående säkringsreserv -1.2 -0.5
Omvärderingar redovisade via övrigt totalresultat 0.8 0.3
Redovisad i resultaträkningen vid avyttring (övriga rörelseintäkter/-kostnader) 0.1 -1.2
Skatt hänförlig till årets omvärderingar 0.1 -0.1
Skatt hänförlig till avyttringar 0.0 0.3
Utgående säkringsreserv -0.2 -1.2
Reserver totalt -44.2 -68.4
 1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.
 2) Avser kassaflödessäkringar, som består av valutaklausuler i kundkontrakt.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.

Återköpta aktier

Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 2 063 400 (2 434 200).

Utdelning

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 3,00 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 27 augusti 2014.                                             

Moderbolaget

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier

Antalet aktier per 31 mars 2014 utgörs dels av 3 253 800 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 64 944 696 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,75 SEK. 2 063 400 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 62 881 296.

Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 1,086,380 20,835,052 21,921,432
Split 2,172,760 41,670,104 43,842,864
Lösen av köpoptioner 523,500 523,500
Återköp av egna aktier -152,700 -152,700
Omvandling av A- till B-aktier -5,340 5,340
Vid årets slut 3,253,800 62,881,296 66,135,096

Not 21 Obeskattade reserver

Moderbolaget 2014-03-31 2013-03-31
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2009 - 57.9
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2010 56.5 56.5
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2011 35.7 35.7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2012 48.7 48.7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2013 60.7 60.7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2014 67.3 67.3
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2015 66.9 -
Ackumulerade överavskrivningar 1.3 0.2
Vid årets slut 337.1 327.0
     
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 337, MSEK utgör 74,2 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.
 

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 


Addtech har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. Planerna omfattar ett stort antal anställda, men det förekommer även avgiftsbestämda planer. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

Avgiftsbestämda planer

Planerna omfattar huvudsakligen ålderpension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2013/2014 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16,5 MSEK (13,6). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i mars 2014 till 147 procent (135).

Förmånsbestämda planer

Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension. Intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Norge och Sverige förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar.

Den reviderade IAS 19, Ersättning till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridorsmetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden har gjorts retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Vidare har historiska nyckeltal som påverkas av den retroaktiva tillämpningen omräknats. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulden ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulden ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts.

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer    
Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Pensionsskuld PRI 224.5 215.9 16.8 17.1
Övriga pensionsåtaganden 27.5 22.9
Totala förmånsbestämda planer 252.0 238.8 16.8 17.1
         
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Fonderade förpliktelser:        
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser 76.4 71.6
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -51.8 -51.0
Nettoskuld fonderade förpliktelser 24.6 20.6
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 227.4 218.2 16.8 17.1
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång) 252.0 238.8 16.8 17.1
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:        
Sverige        
Pensionsförpliktelser   249.6 242.0 16.8 17.1
Förvaltningstillgångar   -17.4 -16.6
Nettobelopp i Sverige   232.2 225.4 16.8 17.1
Norge        
Pensionsförpliktelser   54.2 47.8
Förvaltningstillgångar   -34.4 -34.4
Nettobelopp i Norge   19.8 13.4
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång) 252.0 238.8 16.8 17.1
           
  Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Ingående balans 238.8 244.5 17.1 17.6
Kostnad förmånsbestämda planer 17.8 18.5 0.8 0.7
Utbetalning av ersättningar -6.8 -6.9 -1.1 -1.2
Tillskjutna medel från arbetsgivare -7.1 -6.0
Förvärv av företag 10.3
Omräkningseffekt -0.4 -0.6
Omvärderingar   0.2 -12.5
Vinster och förluster från regleringar -0.8 1.8
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång) 252.0 238.8 16.8 17.1
     
Koncernen    
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2013/2014 2012/2013    
Ingående balans 289.8 292.5    
Pensioner intjänade under perioden   9.6 9.5    
Ränta på förpliktelser   10.2 10.5    
Betalda förmåner -7.7 -7.7    
Omvärderingar:          
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden   0.9    
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden   -2.4 -8.2    
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+)   0.8 -3.9    
Förvärv av företag 10.3    
Omräkningseffekt   -1.5 -2.9    
Vinster och förluster från regleringar -6.2 0.0    
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE 303.8 289.8    
   
Koncernen    
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2013/2014 2012/2013    
Ingående balans 51.0 49.5    
Tillskjutna medel från arbetsgivare 7.1 6.0    
Betalda förmåner   -0.9 -1.0    
Ränteintäkt redovisad i resultatet 2.0 1.5    
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt -0.9 -1.2    
Omräkningseffekt -1.1 -2.0    
Vinster och förluster från regleringar -5.4 -1.8    
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 51.8 51.0    
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Förmånsbestämda planer        
Kostnad för pensioner intjänade under året 9.6 9.5
Ränta på förvaltningstillgångarna 10.2 10.5 0.7 0.7
Ränteintäkt redovisad i resultatet -2.0 -1.5
Total kostnad förmånsbestämda planer 17.8 18.5 0.7 0.7
Total kostnad avgiftsbestämda planer 83.5 78.0 4.7 4.6
Sociala kostnader på pensionskostnader 14.0 13.0 1.3 1.2
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 115.3 109.5 6.7 6.5
   
Koncernen    
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2013/2014 2012/2013    
Kostnad för såld vara 18.1 14.6    
Försäljnings- och administrationskostnader 89.3 87.3    
Finansnetto 7.9 7.6    
Totala pensionskostnader 115.3 109.5    
2013/2014 2012/2013
Aktuariella antaganden Sverige Norge Sverige Norge
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:    
Diskonteringsränta 1 april, % 3.60 3.85 3.70 2.60
Diskonteringsränta 31 mars, % 3.80 3.60 3.60 3.85
Framtida löneökningar, % 2,00-3,50 3.75 2,00-3,50 3.50
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 3.00 3.00
Personalomsättning, % 10.00 2,00 - 5,00 10.00 2,00 - 5,00
Förväntad ”G-regulering”, % 3.50 3.25
Livslängdstabell FFFS 2007:31 K2013 B.E FFFS 2007:31 K2005
 
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden Sverige Norge Totalt  
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2014   249.6 54.2 303.8  
Diskonteringsräntan ökar med 0,5%   -24.4 5.1 -19.3  
Diskonteringsräntan minskar med 0,5%   27.9 5.8 33.7  
Förväntad livslängd ökar med 1 år   12.2 1.6 13.8  

 
Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan. För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för
 norska pensionsskulder räntan för norska företagsobligationer. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på statistiska tabeller framtagna av Finansinspektionen och Försäkringssällskapet, i Sverige FFFS 2007:31 och i Norge K2013 B.E. Förväntad G-regulering används vid beräkningarna i Norge och motsvarar Sveriges basbelopp.

Känslighetsanalyserna baseras på en förändring i ett antagande medan alla andra antagenden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen som redovisas i balansräkningen.

Not 23 Avsättningar

Koncernen 2013/2014 Lokaler Personal Garantier Övrigt Totalt
Redovisat värde vid periodens ingång 0.2 0.0 7.3 1.6 9.1
Avsättningar som gjorts under perioden 0.0 0.4 5.9 6.3
Belopp som tagits i anspråk under perioden -4.6 -2.0 -6.6
Outnyttjade belopp som återförts -2.6 0.4 -2.2
Omräkningseffekt 0.0 0.0 - 0.0
Övrigt - 0.0
Redovisat värde vid periodens utgång 0.2 0.0 0.5 5.9 6.6
           
Koncernen 2012/2013 Lokaler Personal Garantier Övrigt Totalt
Redovisat värde vid periodens ingång 2.0 0.0 3.8 7.7 13.5
Avsättningar som gjorts under perioden 4.9 2.5 7.4
Belopp som tagits i anspråk under perioden -1.8 -1.3 -6.6 -9.7
Outnyttjade belopp som återförts -0.1 - -0.1
Omräkningseffekt 0.0 0.0 0.0 0.0
Övrigt -2.0 -2.0
Redovisat värde vid periodens utgång 0.2 0.0 7.3 1.6 9.1

Lokaler

Avsättning för lokaler avser lokaler som koncernen har lämnat och som inte kan hyras ut eller nyttjas under återstående hyresperiod.

Personal

Avsättningen avser kostnader för personal, bl.a. beräknade avgångsvederlag vid förändring av verksamhet. Avsättning görs när det finns en fastställd omstruktureringsplan och omstruktureringen har blivit tillkännagiven.

Garantier

Redovisade avsättningar för garantier knutna till produkter och tjänster bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data eller i specifika fall utifrån individuell bedömning.

Övrigt

Här ingår de avsättningar som inte klassificerats under lokaler, personal eller garantier, exempelvis utrustning som inte kan nyttjas vid verksamhetsförändringar. Samtliga avsättningar är klassificerade som kortfristiga och beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.

 

Not 24 Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
      2014-03-31 2013-03-31
Skulder till kreditinstitut:        
Förfall inom 2 år     5.1 0.3
Förfall inom 3 år     0.1 0.1
Förfall inom 4 år     0.1
Förfall inom 5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut     5.2 0.5
Övriga räntebärande skulder:        
Förfall inom 2 år     8.9 10.0
Förfall inom 3 år    
Förfall inom 4 år    
Förfall inom 5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder     8.9 10.0
Totalt     14.1 10.5
         
I moderbolaget fanns inga långfristiga räntebärande skulder per 2014-03-31 (-). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
       
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2014-03-31 2013-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 0.0 0.2 0.0 0.3
PLN 0.1 0.1 0.1 0.2
SEK 4.9 4.9
Totalt   5.2 0.5
   
Moderbolaget
      2014-03-31 2013-03-31
Skulder till koncernföretag     458.9 353.9
Totalt     458.9 353.9
         
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.
 

Not 25 Kortfristiga räntebärande skulder

  Koncernen Moderbolaget
  2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Checkräkningskredit        
Beviljad kreditlimit 701.0 806.7 701.0 800.0
Outnyttjad del -240.4 -296.4 -240.4 -296.4
Utnyttjat kreditbelopp 460.6 510.3 460.6 503.6
Övriga skulder till kreditinstitut 72.0 24.8 50.0
Övriga räntebärande skulder 47.0 51.1
Totalt 579.6 586.2 510.6 503.6
         
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
         
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2014-03-31 2013-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 59.4 59.4 1.9 1.9
CNY 11.4 11.9 13.4 14.1
NOK 0.4 0.4 0.6 0.7
PLN 0.0 0.1 3.8 7.7
EUR 0.0 0.1 0.0 0.2
TTD 0.1 0.1
DKK 0.2 0.2
Totalt   72.0   24.8
         
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.  
Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2014-03-31 med 1,05 procent ränta.  
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2014-03-31 till 1,8 procent.  
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2014-03-31 till 7,2 procent.  

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderbolaget
  2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Hyresintäkter 1.2 0.4
Övriga förutbetalda intäkter 11.1 2.6
Löner och semesterlöner 174.5 151.9 6.7 5.8
Sociala avgifter och pensioner 65.4 64.5 5.1 4.6
Övriga upplupna kostnader 1) 33.3 31.4 1.5 2.4
Totalt 285.5 250.8 13.3 12.8
 1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.
 

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 

  Koncernen Moderbolaget
  2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut        
Fastighets- och tomträttsinteckningar 21.1 16.8
Företagsinteckningar 63.8 62.1
Övriga ställda säkerheter 24.1 20.7
Totalt 109.0 99.6
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser        
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 12.1 12.2 0.3 0.3
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 154.3 143.9
Totalt 12.1 12.2 154.6 144.2
 1) Avser PRI-skulder.        

Not 28 Kassaflödesanalys

Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Avskrivningar 121.9 101.9 0.7 0.8
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -0.1 -0.6
Förändring av pensionsskuld -0.2 6.8 -0.3 -0.5
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar -194.6 -214.0
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster -1.6 4.0
Övrigt -10.7 -11.4 0.1 -1.1
Totalt 109.3 100.7 -194.1 -214.8

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 1,9 MSEK (3,9) och under året utbetald ränta till 12,1 MSEK (11,7). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 34,3 MSEK (36,4) och under året utbetald ränta till 14,4 MSEK (16,9).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

      2013/2014 2012/2013
Anläggningstillgångar 255.0 289.2
Varulager 45.5 65.9
Fordringar 78.4 136.7
Likvida medel 15.3 44.0
Totalt 394.2 535.8
   
Räntebärande skulder och avsättningar -92.3 -39.1
Icke räntebärande skulder och avsättningar -96.4 -107.1
Totalt -188.7 -146.2
   
Utbetald köpeskilling 1) -220.8 -355.5
Likvida medel i förvärvade företag 15.3 44.3
Påverkan på koncernens likvida medel -205.5 -311.2
         
 1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med -15,2 MSEK.

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Not 29 FÖRVÄRV AV FÖRETAG

Under räkenskapsåret 2013/2014 genomfördes följande fem företagsförvärv:

Förvärv Land Förvärvstidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Rutab AB Sverige April, 2013 150 40 Energy
Holger Eldfast AB Sverige Juli, 2013 15 2 Industrial Solutions
Vimex AS Norge Augusti, 2013 14 7 Life Science
Sittab AB Sverige Oktober, 2013 65 26 Industrial Solutions
Valnor AS Norge December, 2013 55 12 Components
           
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.      

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår till följande:

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till
verkligt värde
Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 1 135 136
Övriga anläggningstillgångar 18 18
Varulager 46 46
Övriga omsättningstillgångar 94 94
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -8 -31 -39
Övriga skulder -101 -3 -104
Förvärvade nettotillgångar 50 101 151
Goodwill     83
Köpeskilling 1)     234
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter     -15
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling     -53
Påverkan på koncernens likvida medel     166
 1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 234 MSEK, varav 219 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 225 MSEK, rörelseresultatet med 15 MSEK och periodens resultat efter skatt med 9 MSEK.

Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 300 MSEK, rörelseresultatet med cirka 22 MSEK, samt periodens resultat efter skatt med cirka 15 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2013. Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under året uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 21 MSEK, vilket utgör cirka 61 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå.

Under perioden har 1 MSEK (7) redovisats under övriga rörelseintäkter till följd av att beräknade villkorade köpeskillingar, avseende tidigare förvärv, avvikit från faktiskt utfall. Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har medfört en intäkt om 15 MSEK (1 övriga rörelsekostnader) under räkenskapsåret, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter. Inga väsentliga förändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.
 
De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 5-33 år medan kundrelationer och teknik skrivs av under en period av 5-15 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 14 MSEK.

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i det förvärvade bolagen.

Not 30 Vinst per aktie före och efter utspädning

Vinst per aktie före och efter utspädning
  2013/2014 2012/2013
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 5.50 4.85
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 5.45 4.85
     
Se not 1 för beräkningsmetod    
     
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av vinst per aktie anges nedan.

Vinst per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2013/2014 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 363 MSEK (318) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2013/2014 uppgående till 66 003 (65 394). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:
  2013/2014 2012/2013
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 363 318
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning    
I tusental aktier 2013/2014 2012/2013
Totalt antal aktier 1 april 65,764 65,238
Effekt av innehav av egna aktier 239 156
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66,003 65,394

Vinst per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2013/2014 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 363 MSEK (318) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2013/2014 uppgående till 66 457 (65 533). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

  2013/2014 2012/2013
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 363 318
     
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning    
I tusental aktier 2013/2014 2012/2013
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66,003 65,394
Effekt av utfärdade aktieoptioner 454 139
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 66,457 65,533

 

Not 31


Addtech AB, organisationsnummer 556302-9726, är moderbolag i koncernen. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län, och är aktiebolag enligt svensk lagstiftning.

Adress till huvudkontoret:
Addtech AB (publ.)
Box 5112
102 43 Stockholm, Sverige
Tel +46 8 470 49 00
Fax +46 8 470 49 01
www.addtech.com

Not 32 Upplysningar om närstående


Addtechkoncernens närstående är i huvudsak ledande befattningshavare. Information om personalkostnader finns i not 6 Anställda och personalkostnader.

Not 33 Händelser efter balansdagen


Den 1 april förvärvades GigaCom AB samt GigaCom AS till affärsområdet Addtech Components. GigaCom-bolagen är teknikhandelsbolag som tillhandahåller fiberoptiska komponenter och system på den svenska och norska marknaden. Bolagen har 6 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Den 5 maj förvärvades Solar Supply Sweden AB till affärsområdet Addtech Energy. Solar Supply är ett teknikhandelsbolag som marknadsför och installerar solcellssystem med tillhörande komponenter på den svenska marknaden. Solar Supply har 3 anställda och omsätter cirka 15 MSEK.

Den 17 juni tecknades avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i Hans Følsgaard A/S till affärsområdena Addtech Components och Addtech Energy. Hans Følsgaard är ett teknikhandelsbolag som levererar komponenter och system till OEM-kunder och större slutförbrukare inom tillverkningsindustrin samt produkter inom infrastruktur och kraftöverföring till bl.a. elkraftsproducenter och vindkraftstillverkare. Hans Følsgaard har 65 anställda och omsätter cirka 300 MDKK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2014.

Den sammanlagda köpeskillingen samt allokering till goodwill och övriga immateriella tillgångar för förvärven som genomförts efter räkenskapsårets utgång, kommer att presenteras i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 

Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står:  
Balanserad vinst 746 MSEK
Årets vinst 157 MSEK
903 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 3,00 SEK per aktie 1) 199 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 704 MSEK
903 MSEK
 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2014. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 1 september 2014.

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital ingår på balansdagen -1 MSEK (1) utgörande effekten av att finansiella tillgångar och skulder värderats till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagens 4 kap. 14§ avsnitt a.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.

Stockholm den 23 juni 2014

 Anders Börjesson
     Styrelsens ordförande

Tom Hedelius
Styrelsens vice ordförande  

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

  Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Lars Spongberg
Styrelseledamot

Johan Sjö
Styrelseledamot och Verkställande direktör

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 juni 2014 

KPMG AB


  George Pettersson
Auktoriserad Revisor
Huvudansvarig

KPMG AB


Jonas Eriksson
Auktoriserad Revisor

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Addtech AB (publ.), org. nr 556302-9726

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Addtech AB (publ.) för räkenskapsåret 2013-04-01 − 2014-03-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18-94.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 mars 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 mars 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Addtech AB (publ.) för räkenskapsåret 2013-04-01 − 2014-03-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 juni 2014

KPMG AB


George Pettersson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig                                     

KPMG AB

                          
Jonas Eriksson
Auktoriserad revisor
                      

 

 

 

 

Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelse

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.


 • Anders Börjesson

  Anders Börjesson

  Civilekonom

  Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools, Cibenon och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Nordic. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving. Aktieinnehav (familj): 1 490 760 st A-aktier och 121 050 st B-aktier.

 • Eva Elmstedt

  Eva Elmstedt

  Bachelor of Arts (B.A.): Dubbel examen - Nationalekonomi och Datavetenskap

  Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Executive Vice President, Global Services, Networks, Nokia. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Ericsson, Hi3G Access AB ”3”, IBM och Semcon. Aktieinnehav: 6 900 st B-aktier.

 • Tom Hedelius

  Tom Hedelius

  Civilekonom, ekon dr hc

  Född 1939. Vice styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Hedersordförande i Svenska Handelsbanken. Styrelseordförande i Anders Sandrews stiftelse och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i B&B TOOLS och Lagercrantz Group. Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska Handelsbanken samt styrelseordförande i Industrivärden. Aktieinnehav: 1 445 760 st A-aktier och 16 200 st B-aktier.

 • Ulf Mattsson

  Ulf Mattsson

  Civilekonom

  Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012. Industriell rådgivare åt EQT. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AcadeMedia, itslearning, Granngården AB och Crem International. Styrelseledamot i Sanitec, StormGeo och Bactiguard Holding. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD för Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro. Aktieinnehav: 0

 • Lars Spongberg

  Lars Spongberg

  Civilekonom, jur kand.

  Född 1945. Styrelseledamot sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bikuben och Valedo Capital Partners Fund 1. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Spectra Physics, Autoliv, Svenska Handelsbanken, Electrolux och Swedish Match.
  Aktieinnehav: 4 500 st B-aktier.

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot BUFAB. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan Alfred Berg ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 st A-aktier och 89 700 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 148 500 aktier.


 

Ledning

Ledning

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.


 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot BUFAB. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan Alfred Berg ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 st A-aktier och 89 700 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 148 500 aktier.

 • Kristina Willgård

  Kristina Willgård

  Civilekonom

  Född 1965. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ekonomichef Ericsson, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen. Aktieinnehav: 49 500 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 147 000 aktier.

 • Artur Aira

  Artur Aira

  Medicinsk teknisk ingenjör och MBA

  Född 1967. Affärsområdeschef Addtech Life Science. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare Arbetslivserfarenhet: Egen företagare, Nordisk VD Organon Teknika, Nordisk VD bioMérieux, Global Program Director bioMérieux. Aktieinnehav: 300 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 153 000 aktier.

 • Anders Claeson

  Anders Claeson

  Civilingenjör

  Född 1956. Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Addtech Components. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav: 202 653 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 153 000 aktier.

 • Åke Darfeldt

  Åke Darfeldt

  Ekonomistudier vid Göteborgs universitet

  Född 1954. Affärsområdeschef Addtech Energy. Anställd i koncernen sedan 1984. Tidigare arbetslivserfarenhet: Försäljningschef Singer Products, VD och ägare till CellTech AB samt olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav (familj): 97 050 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 135 000 aktier.

 • Håkan Franzén

  Håkan Franzén

  Civilingenjör

  Född 1951. Direktör och affärsområdeschef Addtech Industrial Solutions. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav: 133 050 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 153 000 aktier.


 

Revisor

Revisor


 • GEORGE PETTERSSON

  GEORGE PETTERSSON

  KPMG

  Huvudansvarig revisor: George Pettersson, Auktoriserad revisor, Stockholm. Född 1964. George Pettersson har varit huvudansvarig för revisionen av Addtechkoncernen sedan 2013/2014 och arbetar därutöver som huvudansvarig revisor i B&B Tools AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, Kungsleden AB, Nobia AB, Sandvik AB och Skanska AB.

 • JONAS ERIKSSON

  JONAS ERIKSSON

  KPMG

  Medansvarig revisor: Jonas Eriksson, Auktoriserad revisor, Stockholm. Född 1974. Jonas Eriksson har varit medansvarig revisor för revisionen av Addtechkoncernen sedan 2013/2014 och arbetar därutöver med revisionen av bland annat Sandvik AB och Skanska AB. Jonas är även huvudansvarig revisor i flera medelstora företag däribland Carglass Sweden AB, RenoNorden AB och Silva koncernen.


 

Ägarinformation

Addtechaktien

Addtechaktien

Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med 31 mars 2014 uppgått till 21 procent per år.

Kursutveckling och omsättning

Högsta betalkurs under året, justerat för uppdelning av antalet aktier i tre (3) aktier, var 111,00 SEK och noterades den 21 januari 2014. Den lägsta noteringen var 201,00 SEK den 19 april 2013, motsvarande 67,00 SEK efter uppdelning av antalet aktier i tre (3) aktier. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 101,75 SEK den 31 mars 2014. Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 41 procent (19). Stockholmsbörsens index OMX Stockholm ökade under motsvarande period med 17 procent (10).

Under perioden från 1 april 2013 till 31 mars 2014 omsattes 5,4 miljoner aktier (2,7 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 870 MSEK (508). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 13 procent (12). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 22 000 Addtechaktier (11 000) till ett genomsnittligt värde av cirka 3,5 MSEK (2,0).

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Addtech uppgår till 51 148 872 kronor. Den extra bolagsstämman i Addtech AB den 19 november 2013 beslutade att genomföra en uppdelning av antalet aktier genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (sk. Split). Antalet aktier i bolaget ökades till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B. Kvotvärdet är 0,75 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. Endast B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Uppdelningen genomfördes den 13 december 2013.

Återköp av egna aktier

Årsstämman i augusti 2013 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2014 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har återköp av 152 700 egna aktier gjorts.

Addtechs innehav av egna B-aktier uppgick per 31 mars 2014 till 2 063 400 med ett genomsnittligt anskaffningspris om 45,60 SEK. Aktierna utgör 3,0 procent av de utgivna aktierna med 2,1 procent av röstetalet. Samtliga återköpta aktierna säkerställer åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 2 195 148 (2 804 403).

Incitamentsprogram

Addtech hade per den 31 mars fyra utestående incitamentsprogram:

Utestående incitamentsprogram      
År Optioner motsvarande antal aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs
2013 540,000 0.8% 106.13
2012 600,000 0.9% 71.50
2011 600,000 0.9% 59.80
2010 107,800 0.2% 54.90
  1,847,800 2.8%  
Totalt antal B-aktier 64,944,696    

Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande. 

Uppdelningen av antalet aktier genom split innebar också att varje utestående köpoption ger rätt till tre aktier av serie B.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2013 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 180 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 540 000 motsvarande 0,8 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 21,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2013 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 106,13 SEK med lösenperioden 19 september 2016 till och med den 2 juni 2017.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2012 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 600 000 motsvarande 0,9 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,60 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 71,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 600 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 59,80 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 54,90 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Under perioden 16 september 2013 till och med 31 mars 2014 har 113 900 optioner, av totalt 221 700 optioner, lösts in till aktier. Efter räkenskapsårets slut har resterande 107 800 optioner lösts in.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2014 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna tidigare årsstämmor.

Utdelningspolicy

Styrelsens ambition är en utdelningsandel överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en kon­junkturcykel. Sedan börsnoteringen har den genomsnittliga utdelningsandelen, inklusive årets föreslagna utdelning, uppgått till ca 60 procent.

Förslag till årsstämman

 • Utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,67), vilket innebär en utdelningsandel om 55 procent (55). Utdelningen motsvarar totalt 199 MSEK (176).
 • Incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (Bolagets) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna. Förslaget innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 350 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 350 000 motsvarande 0,5 procent av antalet utestående aktier och 0,3 procent av rösterna.
   
 • Förlängning av återköpsmandat. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Ytterligare information

Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Nyckeltal

2013/2014   2012/2013 2011/2012
Vinst per aktie, SEK 5.50 4.85 4.90
Eget kapital per aktie, SEK 20.10 16.70 14.90
P/E-tal 18 15 12
Aktieutdelning, SEK 3.00  1) 2.67 2.67
Utdelningsandel, % 55 55 55
Direktavkastning, % 3.1 3.7 4.4
Sista betalkurs, SEK 101.75 72.33 60.67
Kurs/eget kapital, ggr 5.1 4.3 4.1
Börsvärde, MSEK 6,608 4,757 3,958
Genomsnittligt antal utestående aktier 66,003,348 65,394,093 65,832,357
Antal utestående aktier vid årets slut 66,135,096  2) 65,764,296 65,238,096
Antal aktieägare vid årets slut 3,557 3,379 3,715
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 2 063 400 B-aktier per 31 mars 2014.

Största ägarna i Addtech 2014-03-31

      Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson (familj) 1,490,760 121,050 2.4 15.4
Tom Hedelius 1,445,760 16,200 2.1 14.8
Lannebo Fonder 0 7,810,148 11.5 8.0
Swedbank Robur Fonder 0 5,727,718 8.4 5.9
SEB Investment Management 0 3,970,779 5.8 4.1
Livförsäkringsbolaget Skandia 0 3,409,005 5.0 3.5
Handelsbankens Fonder AB RE JPMEL 0 2,663,898 3.9 2.7
Canadian Treaty Clients Account 0 2,509,515 3.7 2.6
Odin Fonder 0 2,474,674 3.6 2.5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 0 2,068,424 3.0 2.1
SEB Fonder 0 1,989,479 2.9 2.0
Familjen Säve 60,000 1,250,319 1.9 1.9
Sandrew AB 0 1,800,000 2.6 1.8
State Street Bank & Trust Com. Boston 0 1,535,121 2.3 1.6
Fidelity Low-Proced Stock FD 0 1,462,600 2.1 1.5
Totalt 15 största ägarna 3) 2,996,520 38,808,930 61.3 70.6
 3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.
 

Storleksklasser

Antal aktier % av aktiekapitalet Antal ägare % av antal aktieägare
1 - 500 0 1,650 46
501 - 1 000 1 604 17
1 001 - 5 000 3 885 25
5 001 - 10 000 2 167 5
10 001 - 20 000 2 97 3
20 001 - 92 154 4
100 3,557 100

Innehav per kategori

  2013/2014 2012/2013
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 3,358 75 3,197 79
Utländska ägare 199 25 182 21
Summa 3,557 100 3,379 100
         
Juridiska personer 383 77 402 76
Fysiska personer 3,174 23 2,977 24
Summa 3,557 100 3,379 100

 

Aktiegraf

Addtech Aktiegraf 2014

 

Aktiekapitalets utveckling

  Serie A   Serie B
Händelse Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, %   Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, %
Vid notering 1,840,286 7 18,402,860 41   26,023,946 93 26,023,946 59
2001/2002              
Konvertering A- till B-aktier -726,808 1,113,478 4 11,134,780 29   726,808 26,750,754 96 26,750,754 71
2002/2003              
Konvertering A- till B-aktier -6,976 1,106,502 4 11,065,020 29   6,976 26,757,730 96 26,757,730 71
2003/2004              
Indragning av B-aktier 1,106,502 4 11,065,020 30   -1,350,000 24,407,730 96 25,407,730 70
2004/2005              
Indragning av B-aktier 1,106,502 4 11,065,020 31   -1,181,400 24,226,330 96 24,226,330 69
Konvertering A- till B-aktier -2,688 1,103,814 4 11,038,140 31   2,688 24,229,018 96 24,229,018 69
2006/2007              
Indragning av B-aktier 1,103,814 5 11,038,140 33   -1,700,000 22,529,018 95 22,529,018 67
2008/2009              
Indragning av B-aktier 1,103,814 5 11,038,140 34   -900,000 21,629,018 95 21,629,018 66
Konvertering A- till B-aktier -1,344 1,102,470 5 11,024,700 34   1,344 21,630,362 95 21,630,362 66
2009/2010              
Konvertering A- till B-aktier -2,688 1,099,782 5 10,997,820 34   2,688 21,633,050 95 21,633,050 66
2010/2011              
Indragning av B-aktier 1,099,782 5 10,997,820 34   -20,000 21,613,050 95 21,613,050 66
Konvertering A- till B-aktier -5,376 1,094,406 5 10,944,060 34   5,376 21,638,426 95 21,638,426 66
2011/2012              
Konvertering A- till B-aktier -3,558 1,090,848 5 10,908,480 34   3,558 21,641,984 95 21,641,984 66
2012/2013                      
Konvertering A- till B-aktier -4,468 1,086,380 5 10,863,800 33   4,468 21,646,452 95 21,646,452 67
2013/2014                      
Split 3:1 2,172,760 3,259,140 5 32,591,400 33   43,292,904 64,939,356 95 64,939,356 67
Konvertering A- till B-aktier -5,340 3,253,800 5 32,538,000 33   5,340 64,944,696 95 64,944,696 67
                       
Totalt antal aktier 68,198,496                    
Totalt antal röster 97,482,696                    
 

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt

MSEK, om annat ej anges 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Nettoomsättning 6,089 5,403 5,200 4,418 3,680
Rörelseresultat 1) 501 437 470 380 216
Finansiella intäkter och kostnader -26 -29 -23 -16 -14
Resultat efter finansiella poster 475 408 447 364 202
Årets resultat 369 323 327 265 150
 1) För jämförelseändamål lämnas upplysningar om följande poster som ingår i rörelseresultatet ovan:          
Försäljning av verksamheter 0 0 10 0
Försäljning av fastigheter 0
Omställningskostnader -8
Summa 0 0 2 0
Immateriella anläggningstillgångar 1,343 1,192 1,012 793 554
Materiella anläggningstillgångar 187 166 156 162 141
Finansiella anläggningstillgångar 20 14 14 13 8
Varulager 709 675 650 556 465
Kortfristiga fordringar 1,137 943 850 735 584
Likvida medel 69 72 50 50 50
Summa tillgångar 3,465 3,062 2,732 2,309 1,802
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1,330 1,097 971 907 803
Innehav utan bestämmande inflytande 19 16 13 15 11
Räntebärande skulder och avsättningar 846 835 633 408 218
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1,270 1,114 1,115 979 770
Summa eget kapital och skulder 3,465 3,062 2,732 2,309 1,802
Sysselsatt kapital 2,195 1,948 1,617 1,330 1,032
Rörelsekapital, årssnitt 1,075 969 890 753 732
Finansiell nettoskuld 776 763 584 358 168
Nettoskuld exkl. pensioner 524 523 339 172 -15
Rörelsemarginal, % 8.2 8.1 9.0 8.6 5.9
Vinstmarginal, % 7.8 7.6 8.6 8.2 5.5
Avkastning eget kapital, % 30 31 34 31 18
Avkastning sysselsatt kapital, % 24 25 32 33 19
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 47 45 53 50 30
Soliditet, % 39 36 36 40 45
Skuldsättningsgrad, ggr 0.6 0.7 0.6 0.4 0.3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.4 0.5 0.3 0.2 0.0
Räntetäckningsgrad, ggr 17.5 14.2 15.8 19.5 12.4
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1.2 1.4 1.0 0.8 0.6
Vinst per aktie, SEK 5.50 4.85 4.90 3.95 2.20
Vinst per aktie efter utspädningseffekt, SEK 5.45 4.85 4.85 3.90 2.20
Kassaflöde per aktie, SEK 7.25 5.20 6.30 4.50 4.40
Eget kapital per aktie, SEK 20.10 16.70 14.90 13.60 12.05
Utdelning per aktie, SEK 3,00 2) 2.67 2.67 2.33 1.67
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66,003 65,394 65,832 66,759 66,612
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 66,457 65,533 66,000 66,878 66,747
Börskurs per 31 mars, SEK 101.75 72.33 60.67 63.00 40.58
Aktiens omsättningshastighet, % 13 12 17 17 21
Kassaflöde från den löpande verksamheten 479 339 415 300 293
Kassaflöde från investeringsverksamheten -259 -351 -296 -302 -43
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -229 45 -119 5 -284
Årets kassaflöde -9 33 0 3 -34
Medelantal anställda 2,100 1,815 1,612 1,445 1,335
Antal anställda vid årets slut 2,150 2,011 1,700 1,512 1,323
 2) Enligt styrelsens förslag.        
* Jämförelsetalen för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 har räknats om på grund av ändringen av IAS 19.

 

Definitioner

Definitioner

Aktiens omsättningshastighet

Total handelsvolym dividerat med snittantal utestående B-aktier under räkenskapsåret.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på rörelsekapital (R/RK)

Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Eget kapital per aktie

Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.

Finansiell nettoskuld

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.

FINANSIELL Nettoskuld/EBITDA

Finansiell nettoskuld dividerat med EBITDA.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld exklusive pensioner

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, exklusive avsättningar till pensioner.

NETTOSkuldsättningsgrad

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, exklusive avsättningar till pensioner, i förhållande till eget kapital.

Personalomsättning

Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i förhållande till räntekostnader. 

Rörelsekapital

Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder och avsättningar.

Utestående antal aktier

Totalt antal aktier minskat med av bolaget återköpta egna aktier.

Vinst per aktie

Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.

Vinst per aktie efter utspädning

Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal aktier vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen.

 

Inbjudan till årsstämma

Välkommen till årsstämman

Årsstämma i Addtech AB (publ.) hålls onsdagen den 27 augusti 2014 kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 augusti 2014,
 • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerare eller via e-post info@addtech.com senast torsdagen den 21 augusti 2014, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 21 augusti 2014.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstamma senast den 17 juli 2014.

Utbetalning av utdelning

I årsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare ska vara inregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 1 september 2014 för erhållande av utdelning. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 4 september 2014 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Adress- och bankkontoändring

Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

 

About this annual report

Om denna årsredovisning

Addtechs årsredovisning publiceras och distribueras endast online på vår hemsida. Du kan dock ladda ner hela eller delar av årsredovisningen som ett pdf-dokument.

För ytterligare information om bolaget hänvisar vi till www.addtech.com.