Utveckling totalt

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 30 procent (31) och avkastningen på sysselsatt kapital till 24 procent (25). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 47 procent (45).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 20,10 SEK (16,70). Koncernens nettoskuld uppgick vid årets utgång till 524 MSEK (523) exklusive pensionsskuld om 252 MSEK (239). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,4 (0,5).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 559 MSEK (668) per 31 mars 2014.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 479 MSEK (339). Företagsförvärv inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 205 MSEK (311). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 58 MSEK (42) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 4 MSEK (2). Årets utdelning uppgick till 176 MSEK (174), återköp av egna aktier till 15 MSEK (-) samt inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 30 MSEK (24).

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 150, vilket kan jämföras med 2 011 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 87. Vidare har tillfälliga anställningar i produktionen ökat antalet medarbetare med 53. Medelantalet anställda uppgick under räkenskapsåret  till  2 100  (1 815).

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier
A-aktier 3 253 800
B-aktier 64 944 696
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496
Antal återköpta B-aktier -2 063 400
Totalt antal utestående aktier efter återköp 66 135 096

Den extra bolagsstämman i Addtech AB den 19 november 2013 beslutade att genomföra en uppdelning av antalet aktier genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split). Antalet aktier i bolaget ökades till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 SEK. Uppdelningen genomfördes den 13 december. Uppdelningen innebar också att varje utestående köpoption ger rätt till tre aktier av serie B.

Under räkenskapsåret har 50 900 egna aktier återköpts, vilket efter uppdelningen motsvarar 152 700 aktier. Det egna innehavet om 2 063 400 B-aktier motsvarar 3,0 procent av totalt antal aktier och 2,1 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 45,60 SEK per aktie. Senaste betalkurs för Addtechaktien den 13 maj 2014 var 100,25 SEK. Antalet innehavda egna aktier uppgick under räkenskapsåret i medeltal till 2 195 148 (2 804 404).

Efter beslut av årsstämman i augusti 2013 riktades ett erbjudande till 25  ledningspersoner  att  förvärva  180 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 540 000 motsvarande 0,8 procent av totala antalet  aktier  och  0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 21,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 54,90 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Under perioden 16 september 2013 till och med 31 mars 2014 har 113 900 optioner, av totalt 221 700, lösts in till aktier. 

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 59,80 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med den 29 maj 2015.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 71,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2013 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 106,13 SEK med lösenperioden 19 september 2016 till och med 2 juni 2017.

Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,7 procent under räkenskapsåret (0,2). Motsvarande utspädningseffekt för det senaste kvartalet är 0,8 procent (0,4). Aktiekursen per 31 mars 2014 uppgick till 101,75 SEK.

Förvärv

Under perioden 1 april till 31 december 2013 förvärvades Valnor AS till affärsområdet Components, Rutab-koncernen till affärsområdet  Energy, Holger Eldfast AB och Sittab AB till affärsområdet Industrial Solutions och Vimex AS till affärsområdet Life Science. För mer information kring dessa förvärv hänvisas till tidigare delårsrapporter samt Addtechs hemsida.

Under det fjärde kvartalet har rörelsen i Hantor-Mittaus OY förvärvats till affärsområdet Components. Hantor-Mittaus har fem anställda och omsättningen uppgår till cirka 10 MSEK.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets förvärv uppgår till 234 MSEK. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 225 MSEK, rörelseresultatet med 15 MSEK och årets resultat efter skatt med 9 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 300 MSEK, rörelseresultatet med cirka 22 MSEK samt årets resultat efter skatt med cirka 15 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2013.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

 

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 1 135 136
Övriga anläggningstillgångar 18 - 18
Varulager 46 - 46
Övriga omsättningstillgångar 94 - 94
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -8 -31 -39
Övriga skulder -101 -3 -104
Förvärvade nettotillgångar 50 101 151
Goodwill     83
Innehav utan bestämmande inflytande     -
Köpeskilling 1)     234
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -15
Avgår ej utbetald köpeskilling     -53
Påverkan på koncernens likvida medel     166
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 21 MSEK, vilket utgör cirka 61 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå.

Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar har medfört en intäkt om 16 MSEK (6) under räkenskapsåret, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter. 

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för att reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden görs retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulder ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulder ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts.

Utifrån förändringarna i IAS 19 har bolaget beslutat att ändra definitionen för beräkningen av nettoskuldsättningsgraden, där nettoskulden beräknas exklusive avsättningar till pensioner.

Utökade upplysningskrav för värdering till verkligt värde enligt IFRS 7 och för finansiella instrument enligt IFRS 13 har inkluderats i denna rapport.

Omräkning av historiska nyckeltal per aktie har gjorts efter att antal aktier i det tredje kvartalet har delats upp på tre, sk. split.

Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 48 MSEK (45) och resultatet efter finansiella poster till 211 MSEK (243). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 203 MSEK (234). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 5 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 40 MSEK (44).

Förslag till årsstämman 27 augusti 2014

Årsstämman hålls i Stockholm onsdagen den 27 augusti 2014 klockan 16.00.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,67), vilket innebär en utdelningsandel om 55 procent (55). Utdelningen motsvarar 199 MSEK (176).

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Styrelsen har vidare beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under året.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter rapportperiodens utgång har två företagsförvärv genomförts.

Den 1 april förvärvades GigaCom AB samt GigaCom AS till affärsområdet Addtech Components. GigaCom-bolagen är teknikhandelsbolag som tillhandahåller fiberoptiska komponenter och system på den svenska och norska marknaden. Bolagen har 6 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Den 5 maj förvärvades Solar Supply Sweden AB till affärsområdet Addtech Energy. Solar Supply är ett teknikhandelsbolag som marknadsför och installerar solcellssystem med tillhörande komponenter på den svenska marknaden. Solar Supply har 3 anställda och omsätter cirka 15 MSEK.

Arbetet med upprättande av förvärvsanalyserna är ännu ej slutfört och kommer att redovisas i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhets-
faktorer i förvaltningsberättelsen (sid 24-25) i Addtechs årsredovisning 2012/2013.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

 

Stockholm den 14 maj 2014

 

Johan Sjö

VD och koncernchef

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2014 kommer att publiceras 16 juli 2014.

Koncernens årsredovisning för 2013/2014 kommer publiceras som en webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad 2014. Årsredovisningen och delårsrapporter kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som PDF-versioner. Utskriven PDF-version kommer att sändas till aktieägare som separat beställt denna.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10