Utveckling i affärsområdena

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Components nettoomsättning ökade med 1 procent till 1 554 MSEK (1 542). Rörelseresultatet minskade till 96 MSEK (98). 

Sammantaget för affärsområdet har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag blivit succesivt stabilare under verksamhetsåret men variationerna mellan olika kundsegment och geografier kvarstår. Kunder inom framförallt fordons- och verkstadsindustrisegmenten samt inom elektronikproduktion har minskat sin produktionstakt under året. Mest positiv har efterfrågan varit inom kundsegment som energi, olja & gas i Norge och från större maskinbyggare som säljer till andra marknader än fordons- och verkstadsindustrisegmenten.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 1 975 MSEK (1 576), vilket är en ökning med 25 procent. Rörelseresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 200 MSEK (152). 

Totalt sett har efterfrågan under året för affärsområdet varit bra med en god inledning och en stark avslutning, men med en svagare period under det tredje kvartalet. Efterfrågan på produkter för elkraftsdistribution och transmission var god under hela året. Efter en mycket hög leveranstakt inom transmissionssegmentet har våra kunder aviserat något lägre investeringsnivåer, vilket på kortare sikt kan påverka affärsområdet. Affärsläget för batterilösningar på de nordiska marknaderna har förbättrats under året. Marknaden för produkter inom elinstallation, som var svag under del av verksamhetsåret, uppvisar tecken på ökad investeringsvilja under det sista kvartalet.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Industrial Solutions  nettoomsättning  ökade  med  2  procent  till  1 173 MSEK (1 150). Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK (93). 

Efter ett relativt svagt tredje kvartal var efterfrågan under det senaste kvartalet på en god nivå. Affärsläget för affärsområdet skiljer sig fortsatt väsentligt mellan olika geografiska marknader och produktområden. Affärsklimatet för produkter till specialfordonsindustrin har blivit positivare men är fortsatt sämre inom gruvsegmentet. Efterfrågan från kunder inom skog, papper och massa är förbättrad i Sverige men dämpad på övriga marknader. Försäljningen var stabil avseende elmotorlösningar, produkter i polymera material på den danska marknaden och maskinkomponenter och produktionsutrustningar till industriella eftermarknadskunder.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård, forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 1 393 MSEK (1 141), vilket är en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 125 MSEK (108). 

Affärsområdet har haft en god resultattillväxt under verksamhetsåret trots ett relativt sett sämre utfall under det fjärde kvartalet. För affärsområdet som helhet så fortsatte efterfrågan att öka under det sista kvartalet. Försäljningen av diagnostikutrustningar och reagenser till den nordiska sjukvårdssektorn var stabil under kvartalet medan den ökade på mät- och analysinstrument till nordisk processindustri, framförallt inom marinsegmentet. Efterfrågan på utrustningar och reagenser till vård och forskningslaboratorier har också fortsatt att utvecklas bra.