Utveckling totalt

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (33) och avkastningen på sysselsatt kapital till 24 procent (26).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick vid periodens utgång till 45 procent (47).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 18,30 SEK (15,90). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 621 MSEK (477) exklusive pensionsskuld om 250 MSEK (240). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,5 (0,5).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 494 MSEK (572) per 31 december 2013.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 375 MSEK (295). Företagsförvärv inklusive reglering av köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 163 MSEK (223). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 42 MSEK (31) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 3 MSEK (2). Lösen av köpoptioner uppgick till 27 MSEK (14) och återköp av egna aktier uppgick till 15 MSEK (0).

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 134, vilket kan jämföras med 2 011 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv medfört att antalet medarbetare ökat med 87. Vidare har tillfälliga anställningar i produktionen ökat antalet medarbetare med 53. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 063 (1 736).

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier
A-aktier 3 253 800
B-aktier 64 944 696
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496
Antal återköpta B-aktier -2 128 500
Totalt antal utestående aktier efter återköp 66 069 996

Den extra bolagsstämman i Addtech AB  den 19 november 2013 beslutade att genomföra en uppdelning av antalet aktier genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split). Antalet aktier i bolaget ökades till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 kronor. Uppdelningen genomfördes den 13 december. Uppdelningen innebar också att varje utestående köpoption ger rätt till tre aktier av serie B.

Under kvartalet har 50 900 egna aktier återköpts, vilket efter uppdelningen motsvarar 152 700 aktier. Det egna innehavet om 2 128 500 B-aktier motsvarar 3,1 procent av totalt antal aktier och 2,2 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 45,60 SEK per aktie. Senaste betalkurs för Addtechaktien den 10 februari 2014 var 97,00 SEK. Antalet innehavda egna aktier uppgick under perioden i medeltal till 2 227 345 (2 870 431).

Efter beslut av årsstämman i augusti 2013 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 180 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 540 000 motsvarande 0,8 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 21,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 54,90 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Under perioden 16 september till och med 31 december 2013 har 92 200 optioner, av totalt 221 700, lösts in till aktier.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 59,80 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med den 29 maj 2015.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 71,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Lösenkursen per aktie hänförlig till utfärdade köpoptioner avseende 2013 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 106,13 SEK med lösenperioden 19 september 2016 till och med 2 juni 2017.

Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,5 procent under den senaste tolvmånadersperioden (0,2). Motsvarande utspädningseffekt är 0,6 procent för den senaste räkenskapsperioden (0,3) och 0,9 procent för det senaste kvartalet (0,2). Aktiekursen per 31 december 2013 uppgick till 105,50 SEK.

Förvärv

Under perioden 1 april till 30 september 2013 förvärvades Rutab-koncernen till affärsområdet  Energy, Holger Eldfast AB till affärsområdet Industrial Solutions och Vimex AS till affärsområdet Life Science. För mer information kring dessa förvärv hänvisas till tidigare delårsrapporter samt Addtechs hemsida.

Under det tredje kvartalet har två företagsförvärv genomförts:

Den 1 oktober förvärvades Sittab AB till affärsområdet Industrial Solutions. Sittab är en nischad aktör som levererar ergonomiska lösningar till förarstolar främst mot entreprenadmaskiner och bussar. Sittab har 26 anställda och omsättningen uppgår till cirka 65 MSEK.

Den 2 december förvärvades Valnor AS till affärsområdet Components. Valnor är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller komponenter inom området ventiler för instrumentering och rörinstallation. Valnor har tolv anställda och omsättningen uppgår till cirka 50 MNOK.

Den sammanlagda köpeskillingen för periodens fem förvärv uppgår till 228 MSEK. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 148 MSEK, rörelseresultatet med 9 MSEK och periodens resultat efter skatt med 6 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 223 MSEK, rörelseresultatet med cirka 16 MSEK samt periodens resultat efter skatt med cirka 11 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2013.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 1 135 136
Övriga anläggningstillgångar 18 - 18
Varulager 46 - 46
Övriga omsättningstillgångar 94 - 94
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -8 -32 -40
Övriga skulder -101 -3 -104
Förvärvade nettotillgångar 50 100 150
Goodwill     78
Innehav utan bestämmande inflytande     -
Köpeskilling 1)     228
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -15
Avgår ännu ej utbetald köpeskilling     -64
Påverkan på koncernens likvida medel     149
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår beräknade villkorade köpeskillingar till 19 MSEK, vilket utgör cirka 62 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. Under kvartalet har rättelse av tidigare preliminär förvärvsanalys gjorts, vilket inneburit att en tidigare redovisad minoritet om 15 MSEK justerats, vilket minskat det egna kapitalet.

Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har under perioden medfört en intäkt om 14 MSEK (4), vilken redovisas under övriga rörelseintäkter. 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

Omräkning av historiska nyckeltal per aktie har gjorts efter att antal aktier i det tredje kvartalet har delats upp på tre, sk. split.

Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden görs retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulder ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulder ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts. Utifrån förändringarna i IAS 19 har bolaget beslutat att ändra definitionen för beräkningen av nettoskuldsättningsgraden, där nettoskulden beräknas exklusive avsättningar till pensioner.

Utökade upplysningskrav för värdering till verkligt värde enligt IFRS 7 och för finansiella instrument enligt IFRS 13 har inkluderats i denna rapport.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 35 MSEK (34) och resultatet efter finansiella poster till 12 MSEK (26). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 8 MSEK (20). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 4 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 31 MSEK, jämfört med 44 MSEK vid räkenskapsårets ingång.

Valberedning

Vid årsstämman 2013 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2013 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Anders Börjesson, styrelsens ordförande, Tom Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur), Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Fonder). Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Addtechs hemsida.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Den 2 januari 2014 förvärvades rörelsen i Hantor-Mittaus OY till affärsområdet Components. Hantor-Mittaus är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller mätinstrument till industri och offentlig sektor. Hantor-Mittaus har fem anställda och omsättningen uppgår till cirka 10 MSEK.

Inga andra för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 24-25) i Addtechs årsredovisning 2012/2013.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

 

Stockholm den 11 februari 2014

 

Johan Sjö

VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2013 - 31 mars 2014 kommer att publiceras 14 maj 2014.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 augusti 2014 kl. 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10