Utveckling i affärsområdena

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Components nettoomsättning minskade med 2 procent till 1 131 MSEK (1 151). Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (76).

Sammantaget för affärsområdet har efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag återhämtat sig något under det tredje kvartalet. Vissa förseningar av utleveranser i kvartalet har påverkat både omsättning och resultat negativt. Skillnaderna mellan olika marknader och kundsegment kvarstår. De finska verksamheterna har även i det tredje kvartalet haft ett svagare affärsklimat medan de svenska verksamheterna sammantaget i kvartalet hade en något stabilare efterfrågan än tidigare. Marknaden i Danmark rör sig sakta men stabilt mot en något högre nivå. De norska verksamheterna inom framförallt olja och gas samt marinsidan utvecklas fortsatt väl.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 1 411 MSEK (1 124), vilket är en ökning med 25 procent. Rörelseresultatet uppgick till 141 MSEK (111).

Affärsområdet har totalt sett haft en god efterfrågan under hela delårsperioden. Avslutningen på det senaste kvartalet har även här påverkats av förseningar i leveranser till efter kalenderårsskiftet. Affärsläget för batterilösningar var totalt sett stabilt på de nordiska marknaderna. Efterfrågan på produkter för elkraftsdistribution och transmission var bra under hela delårsperioden. Marknaden för produkter inom elinstallation och elsäkerhet har fortsatt varit bra i Norge men den var svagare i Sverige även under det tredje kvartalet. 

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning uppgick till 855 MSEK (857). Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (66).

Affärsläget för affärsområdet skiljer sig väsentligt mellan olika geografiska marknader och produktområden men totalt sett är efterfrågan relativt oförändrad. Verksamheterna utanför Norden har haft en mer positiv utveckling än våra nordiska verksamheter. Flera större kunder har fortsatt att ta ut lägre volymer medan nya intressanta projekt har tillkommit. Efterfrågan för produkter till specialfordonsindustrin har stabiliserats något i kvartalet, men är fortsatt på en låg nivå från tillverkare av gruvrelaterade maskiner. Försäljningen har varit dämpad avseende elmotorlösningar och produkter i polymera material på den danska marknaden. Efterfrågan från industriella eftermarknadskunder har varit stabilt i det tredje kvartalet.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård, forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 1 019 MSEK (812), vilket är en ökning med 26 procent. Rörelseresultatet uppgick till 100 MSEK (81).

Marknaden för affärsområdets produkter och lösningar har varit god under hela delårsperioden. För diagnostikutrustningar och reagenser till den nordiska sjukvårdssektorn fanns det under andra kvartalet vissa positiva effekter av tidigarelagda leveranser. Trots detta så låg efterfrågan på en stabilt hög nivå under det tredje kvartalet. Efterfrågan på mät- och analysinstrument till marinsegmentet har ökat under perioden medan efterfrågan från nordisk processindustri har varit stabil. Försäljningen av utrustningar och reagenser till vård- och forskningslaboratorier har fortsatt att utvecklas bra.