Moderbolaget i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
Nettoomsättning 11 11   23 23   45 45
Administrationskostnader -13 -13   -26 -26   -50 -50
Rörelseresultat -2 -2   -3 -3   -5 -5
Resultat från andelar i koncernföretag 8 20   8 20   222 234
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter
2 5   5 8   11 14
Resultat efter finansiella poster 8 23   10 25   228 243
Bokslutsdispositioner - -   - -   -25 -25
Resultat före skatt 8 23   10 25   203 218
Skatt 0 -1   -1 -2   -52 -53
Periodens resultat 8 22   9 23   151 165
                 
Periodens totalresultat 8 22   9 23   151 165

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK   30 sep 13 31 mar 13 30 sep 12
Immateriella anläggningstillgångar   0 1 1
Materiella anläggningstillgångar   0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar   2 319 2 325 2 054
Summa anläggningstillgångar   2 319 2 326 2 055
Kortfristiga fordringar   90 307 117
Likvida medel   0 1 0
Summa omsättningstillgångar   90 308 117
Summa tillgångar   2 409 2 634 2 172
Eget kapital   827 976 821
Obeskattade reserver   327 327 302
Avsättningar   17 17 17
Långfristiga skulder   425 354 330
Kortfristiga skulder   813 960 702
Summa eget kapital och skulder   2 409 2 634 2 172
Ställda säkerheter   - - -
Ansvarsförbindelser   144 144 147
         
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 kl. 08.00 (CET).