Koncernen i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
Nettoomsättning 1 409 1 189   2 909 2 525   5 787 5 403
Kostnad för sålda varor -945 -802   -1 944 -1 689   -3 894 -3 639
Bruttoresultat 464 387   965 836   1 893 1 764
Försäljningskostnader -259 -221   -537 -466   -1 072 -1 001
Administrationskostnader -81 -74   -172 -157   -354 -339
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -3 3   -2 7   4 13
Rörelseresultat 121 95   254 220   471 437
- i % av nettoomsättning 8,6 8,0   8,7 8,7   8,1 8,1
Finansiella intäkter och kostnader -4 -2   -13 -9   -33 -29
Resultat efter finansiella poster 117 93   241 211   438 408
- i % av nettoomsättning 8,3 7,8   8,3 8,4   7,6 7,6
Skatt -27 -26   -58 -58   -85 -85
Periodens resultat 90 67   183 153   353 323
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 88 66   180 151   347 318
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1   3 2   6 5
Vinst per aktie, SEK* 3,95 3,10   8,15 6,95   15,80 14,60
Vinst per aktie efter utspädning, SEK* 3,95 3,05   8,15 6,90   15,80 14,60
Medelantal aktier, ’000 21 990 21 747   21 969 21 746   21 909 21 798
Antal aktier vid periodens utgång, ’000 22 047 21 829   22 047 21 829   22 047 21 921
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar                
– på materiella anläggningstillgångar med -10 -9   -21 -19   -41 -39
– på immateriella anläggningstillgångar med -23 -15   -41 -29   -74 -62
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.      

Ladda ned Excel

Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
Periodens resultat 90 67   183 153   353 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                
Kassaflödessäkringar 0 -1   0 0   0 0
Periodens omräkningsdifferenser -24 -28   3 -34   -12 -49
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - 2   - 4   5 9
Övrigt totalresultat -24 -27   3 -30   -7 -40
Periodens totalresultat 66 40   186 123   346 283
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 65 38   184 121   342 279
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2   2 2   4 4

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 sep 13 31 mar 13 30 sep 12
Goodwill 749 696 639
Övriga immateriella anläggningstillgångar 514 496 446
Materiella anläggningstillgångar 177 166 151
Finansiella anläggningstillgångar 15 14 14
Summa anläggningstillgångar 1 455 1 372 1 250
Varulager 709 675 667
Kortfristiga fordringar 973 943 826
Likvida medel 76 72 50
Summa omsättningstillgångar 1 758 1 690 1 543
Summa tillgångar 3 213 3 062 2 793
Eget kapital 1 156 1 113 945
Räntebärande avsättningar 249 239 241
Icke räntebärande avsättningar 196 188 196
Räntebärande långfristiga skulder 171 10 119
Summa långfristiga skulder 616 437 556
Icke räntebärande avsättningar 8 9 9
Räntebärande kortfristiga skulder 550 586 491
Icke räntebärande kortfristiga skulder 883 917 792
Summa kortfristiga skulder 1 441 1 512 1 292
Summa eget kapital och skulder 3 213 3 062 2 793

 

Ladda ned Excel

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, MSEK 1 apr 13−30 sep 13 1 apr 12−31 mar 13 1 apr 12−30 sep 12
  Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 097 16 1 113 1 004 13 1 017 1 004 13 1 017
Förändring redovisningsprinciper - - - -34 - -34 -33 - -33
Inlösta och utfärdade köpoptioner 18 - 18 24 - 24 13 - 13
Utdelning -176 0 -176 -174 -4 -178 -174 -1 -175
Förändring innehav utan best. inflytande - 15 15 -2 3 1 - - -
Periodens totalresultat 184 2 186 279 4 283 121 2 123
Belopp vid periodens utgång 1 123 33 1 156 1 097 16 1 113 931 14 945

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
Resultat efter finansiella poster 117 93   241 211   438 408
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27 22   57 50   108 101
Betald inkomstskatt -47 -31   -70 -71   -165 -166
Förändringar i rörelsekapital 3 -39   -54 -101   43 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 100 45   174 89   424 339
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -18 -9   -28 -18   -50 -40
Företagsförvärv och avyttringar -12 -94   -92 -125   -278 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 -103   -120 -143   -328 -351
Utdelning till moderbolagets aktieägare -176 -174   -176 -174   -176 -174
Övrig finansieringsverksamhet 101 240   125 234   110 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -75 66   -51 60   -66 45
Periodens kassaflöde -5 8   3 6   30 33
Likvida medel vid periodens ingång 86 47   72 50   50 50
Valutakursdifferens i likvida medel -5 -5   1 -6   -4 -11
Likvida medel vid periodens slut 76 50   76 50   76 72

Ladda ned Excel

Verkliga värden på finansiella instrument            
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
             
Finansiella instrument, MSEK 30 sep 13 31 mar 13
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 1 1 - 0 0 -
Derivat som innehas för handelsändamål 1 1 - 3 3 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 2 2 - 3 3 -
             
Derivat som används i säkringsredovisning 1 1 - 1 1 -
Derivat som innehas för handelsändamål 3 3 - 1 1 -
Villkorade köpeskillingar 51 - 51 61 - 61
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 55 4 51 63 2 61
             
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Ladda ned Excel

Nyckeltal   12 månader t.o.m.
  30 sep 13 31 mar 13 30 sep 12 31 mar 12 31 mar 11
Nettoomsättning, MSEK 5 787 5 403 5 272 5 200 4 418
Rörelseresultat, MSEK 471 437 465 470 380
Resultat efter finansiella poster, MSEK 438 408 442 447 364
Periodens resultat, MSEK 353 323 323 327 265
Rörelsemarginal, % 8,1 8,1 8,8 9,0 8,6
Vinstmarginal, % 7,6 7,6 8,4 8,6 8,2
Soliditet, %* 36 36 34 36 40
Avkastning eget kapital, %* 32 31 34 34 31
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 46 45 50 53 50
Avkastning sysselsatt kapital, %* 24 25 29 32 33
Skuldsättningsgrad, ggr* 0,8 0,7 0,9 0,6 0,4
Finansiell nettoskuld, MSEK 894 763 802 584 358
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 645 523 561 339 172
Nettoskuldsättningsgrad, ggr* 0,6 0,5 0,6 0,3 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 15,2 14,2 14,8 15,8 19,5
Medelantal anställda 1 988 1 815 1 681 1 612 1 445
Antal anställda vid periodens slut 2 088 2 011 1 723 1 700 1 512
* Nyckeltalen är beräknade med innehav utan bestämmande inflytande inkluderat i eget kapital.

Ladda ned Excel

Nyckeltal per aktie   12 månader t.o.m.
  30 sep 13 31 mar 13 30 sep 12 31 mar 12 31 mar 11
Vinst per aktie, SEK 15,80 14,60 14,55 14,65 11,80
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 15,80 14,60 14,50 14,60 11,75
Kassaflöde per aktie, SEK 19,35 15,55 19,15 18,90 13,50
Eget kapital per aktie, SEK* 50,90 50,10 42,65 44,65 40,80
Sista betalkurs per aktie, SEK 282,00 217,00 178,50 182,00 189,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 21 909 21 798 21 746 21 944 22 253
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 21 965 21 844 21 787 22 000 22 293
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 22 047 21 921 21 829 21 746 22 246
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.