Utveckling totalt

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick till 32 procent (34) och avkastningen på sysselsatt kapital till 24 procent (29).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick vid periodens utgång till 46 procent (50).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 procent (34). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 50,90 SEK (42,65). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 645 MSEK (561), exklusive pensionsskuld om 249 MSEK (241). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,6 (0,6).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 539 MSEK (471) per 30 september 2013.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 174 MSEK (89). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 30 MSEK (19) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 MSEK (1). Företagsförvärv inklusive reglering av köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 92 MSEK (125). Lösen av köpoptioner uppgick till 18 MSEK (13).

Under det andra kvartalet utbetalades utdelning med 8,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 176 MSEK (174).

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 088, vilket kan jämföras med 2 011 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv medfört att antalet  medarbetare  ökat  med 49. Vidare har tillfälliga anställningar i produktion ökat antalet medarbetare med 40. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadsperioden till 1 988 (1 681).

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier
A-aktier 1 084 600
B-aktier 21 648 232
Totalt antal aktier före återköp 22 732 832
Antal återköpta B-aktier -685 650
Totalt antal utestående aktier efter återköp 22 047 182

Det egna innehavet om 685 650 B-aktier motsvarar 3,0 procent av totalt antal aktier och 2,1 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 124 SEK per aktie. Senaste betalkurs för Addtechaktien den 24 oktober 2013 var 305,00 SEK. Antalet innehavda egna aktier  uppgick  under  perioden  i  medeltal  till  822 955 (986 349).

Efter beslut av årsstämman i augusti 2013 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 180 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 180 000 motsvarande 0,8 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 21,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Under perioden 16 september till och med 30 september 2013 har 65 150 optioner, av totalt 221 700 optioner, lösts in till aktier.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med den 29 maj 2015.  

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 214,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2013 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 318,40 SEK med lösenperioden 19 september 2016 till och med den 2 juni 2017.

Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånaders-perioden (0,2). Motsvarande utspädningseffekt är cirka 0,7 procent för det senaste kvartalet (0,3). Aktiekursen per 30 september 2013 uppgick till 282,00 SEK.

Förvärv

Under perioden 1 april till 30 juni 2013 förvärvades Rutab-koncernen till affärsområdet Energy. För mer information kring det förvärvet hänvisas till tidigare delårsrapport samt Addtechs hemsida.

Under det andra kvartalet har två företagsförvärv genomförts:

Den 1 juli förvärvades Holger Eldfast AB till affärsområdet Industrial Solutions. Holger Eldfast bedriver agenturverksamhet inom eldfasta material i huvudsak på den svenska marknaden. Bolaget har två anställda och omsätter 15 MSEK.

Den 6 augusti förvärvades Vimex AS till affärsområdet Life Science. Vimex verksamhet är inriktad mot analysprodukter till fartygsindustrin. Vimex har sju anställda och omsätter 13 MNOK.

Den sammanlagda köpeskillingen för periodens tre förvärv uppgår till 89 MSEK. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 82 MSEK, rörelseresultatet med 6 MSEK och periodens resultat efter skatt med 3 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 88 MSEK, rörelseresultatet med cirka 7 MSEK samt periodens resultat efter skatt med cirka 4 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2013. 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 1 59 60
Övriga anläggningstillgångar 5 - 5
Varulager 22 - 22
Övriga omsättningstillgångar 53 - 53
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -4 -13 -17
Övriga skulder -74 -3 -77
Förvärvade nettotillgångar 3 43 46
Goodwill     54
Innehav utan bestämmande inflytande     -15
Köpeskilling 1)     89
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -4
Avgår ännu ej utbetald köpeskilling     -12
Påverkan på koncernens likvida medel     73
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.
Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår beräknade villkorade köpeskillingar till 12 MSEK, vilket utgör cirka 86 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har medfört en intäkt om 2 MSEK under perioden, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för förändringarna i IAS 19.

Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden görs retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulder ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulder ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts. Utifrån förändringarna i IAS 19 har bolaget beslutat att ändra definitionen för beräkningen av nettoskuldsättningsgraden, där nettoskulden beräknas exklusive avsättningar till pensioner.

Utökade upplysningskrav för värdering till verkligt värde enligt IFRS 7 och för finansiella instrument enligt IFRS 13 har inkluderats i denna rapport.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 23 MSEK (23) och resultatet efter finansiella poster till 10 MSEK (25). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 8 MSEK (20). Nettoinvesteringar i anläggnings- tillgångar gjordes med 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld  uppgick  vid  periodens utgång  till  8 MSEK, jämfört med 44 MSEK vid räkenskapsårets ingång.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden. 

Händelser efter delårsperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har ett företagsförvärv genomförts.

Den 1 oktober förvärvades Sittab AB till affärsområdet Addtech Industrial Solutions. Sittab är en nischad aktör som levererar ergonomiska lösningar till förarstolar främst mot entreprenadmaskiner och bussar. Sittab har 26 anställda och omsättningen uppgår till cirka 65 MSEK.

Arbetet med upprättande av förvärvsanalyser är ännu ej slutfört och kommer att redovisas i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk och osäkerhetsfaktorerna är de samma som under tidigare perioder, för mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 24-25) i Addtechs årsredovisning 2012/2013.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören anser att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför.

 

Stockholm den 25 oktober 2013

 

 

Anders Börjesson
Styrelsens ordförande

 

 

Tom Hedelius
Styrelsens vice ordförande

 

 

Eva Elmstedt
Styrelseledamot                    

 

 

Ulf Mattsson
Styrelseledamot                

 

 

Lars Spongberg
Styrelseledamot                  
 

 

 

Johan Sjö
Styrelseledamot och
Verkställande direktör       

 

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april 2013-31 december 2013 kommer att publiceras 11 februari 2014.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10