Utveckling i affärsområdena

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Components nettoomsättning minskade med en procent till 756 MSEK (764). Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (56).

Efter en relativt stabil inledning på verksamhetsåret, har efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag totalt sett varit något sämre under det andra kvartalet. Skillnaderna mellan olika marknader och kundsegment kvarstår. I det andra kvartalet har våra finska verksamheter haft ett svagare affärsklimat medan de svenska verksamheterna sammantaget hade en något stabilare efterfrågan än tidigare. Affärsklimatet i Danmark var oförändrat relativt lågt medan de norska verksamheterna fortsatt har utvecklats väl.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 952 MSEK (695), vilket är en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK (74).

Den goda efterfrågan under det första kvartalet fortsatte i det andra kvartalet och tidigare förvärvade bolag har bidragit med omsättning och resultat enligt förväntan. Affärsläget för batterilösningar var totalt sett stabilt på de nordiska marknaderna. Efterfrågan på produkter för elkraftsdistribution och transmission var god under hela delårsperioden. Marknaden för produkter inom elinstallation och elsäkerhet har varit bra i Norge men den var svagare i Sverige under det andra kvartalet. 

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning minskade med en procent till 563 MSEK (571). Rörelseresultatet uppgick till 47 MSEK (47).

Affärsläget för affärsområdet är relativt oförändrad sedan det första kvartalet. Efterfrågan från nordiska kunder har varit relativt svagare medan verksamheterna utanför Norden generellt har haft en mer positiv utveckling. Affärsklimatet för produkter till specialfordonsindustrin var fortsatt dämpad, liksom försäljningen av produkter i polymera material på den danska marknaden. I det andra kvartalet har efterfrågan från industriella eftermarknadskunder stabiliserats något och marknaden för elmotorlösningar har fortsatt att utvecklats väl.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård, forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 640 MSEK (497), vilket är en ökning med 29 procent. Rörelseresultatet uppgick till 62 MSEK (47).

Affärsläget förbättrades ytterligare under det andra kvartalet och sammantaget för perioden har det varit god efterfrågan inom affärsområdet. Det goda marknadsläget för diagnostikutrustningar och reagenser från den nordiska sjukvårdssektorn har fortsatt under hela perioden. Den egengenerade tillväxten har varit bra och dessutom hade verksamheten vissa positiva effekter av tidigarelagda leveranser i det andra kvartalet. Efterfrågan på utrustningar till vård- och forskningslaboratorier var god på den danska marknaden, medan övriga marknader var mer stabila. Försäljningen av mät- och analysinstrument till nordisk processindustri har utvecklats positivt, framförallt inom marinsegmentet.