1 april - 30 september 2013 (6 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 2 909 MSEK (2 525).
  • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 254 MSEK (220) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,7).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 14 procent till 241 MSEK (211) och resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 183 MSEK (153).
  • Vinst per aktie uppgick till 8,15 SEK (6,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 15,80 SEK (14,55).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 174 MSEK (89). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 19,35 SEK (19,15).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 32 procent (34) och soliditeten var 36 procent (34).
  • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt tre förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 180 MSEK på årsbasis.

1 juli - 30 september 2013 (3 månader)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 18 procent till 1 409 MSEK (1 189).
  • Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 121 MSEK (95) och rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (8,0).
  • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,95 SEK (3,10).

Addtechkoncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första sex månader ökade med 15  procent  till 2 909 MSEK (2 525). Jämförbara enheter ökade med 2 procent och den förvärvade tillväxten var 14 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 23 MSEK, och rörelseresultatet påverkades negativt med 1 procent, motsvarande 2 MSEK.

Nettoomsättningen i det andra kvartalet ökade med 18 procent till 1 409 MSEK (1 189). Jämförbara enheter ökade med 4 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 14 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 MSEK, och rörelseresultatet positivt med 1 MSEK.

Under inledningen av verksamhetsåret var affärsläget för koncernen totalt sett stabilt men med en splittrad marknadsbild utifrån geografi, kundsegment och produktsegment. Denna marknadsbild har även under det andra kvartalet medfört att delar av vår verksamhet hade en god efterfrågan medan andra fortsatt har haft ett svårare affärsläge. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag har varit avvaktande, vilket framförallt påverkat affärsområdena Components och Industrial Solutions. För affärsområdena Life Science och Energy har efterfrågeläget från till exempel nordisk sjukvård och från kunder inom energisegmentet utvecklats väl.  

För koncernen som helhet är det framförallt verksamheterna i Danmark och Finland som har känt av en minskad efterfrågan medan koncernens svenska verksamheter, totalt sett, hade ett något stabilare affärsläge. Koncernens bolag som är verksamma i Norge och på marknader utanför Norden har generellt haft goda marknadsförutsättningar under perioden. Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen, under perioden och i det andra kvartalet, kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv samt att de selektiva kostnadsanpassningar som genomförs har givit en positiv resultateffekt.

Under perioden har koncernen tillträtt tre förvärv vilket adderar en årsomsättning om cirka 180 MSEK. Därutöver har koncernen annonserat ett förvärv med en årsomsättning om ytterligare 65 MSEK, vilket tillträddes den 1 oktober. 

Rörelseresultatet ökade under delårsperioden med 15 procent till 254 MSEK (220) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,7). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 10,1 procent (9,9). Finansnettot var -13 MSEK (-9) och resultatet efter finansiella poster ökade med 14 procent till 241 MSEK (211).

Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 27 procent till 121 MSEK (95) och resultatet efter finansiella poster till 117 MSEK (93). I det andra kvartalet har omstruktureringar inom koncernen medfört att engångsnedskrivning av immateriella anläggningstillgångar gjorts med 4 MSEK.

Resultatet efter skatt för delårsperioden ökade med 20 procent till 183 MSEK (153) och vinsten per aktie ökade till 8,15 SEK (6,95). Effektiv skattesats uppgick till 24 procent (27).