Moderbolaget i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
Nettoomsättning 12 12   45 45
Administrationskostnader -13 -13   -50 -50
Rörelseresultat -1 -1   -5 -5
Resultat från andelar i koncernföretag - -   234 234
Ränteintäkter, räntekostnader och 3 3   14 14
liknande resultatposter          
Resultat efter finansiella poster 2 2   243 243
Bokslutsdispositioner - -   -25 -25
Resultat före skatt 2 2   218 218
Skatt -1 -1   -53 -53
Periodens resultat 1 1   165 165
           
Periodens totalresultat 1 1   165 165

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK   30 jun 13 31 mar 13 30 jun 12
Immateriella anläggningstillgångar   1 1 1
Materiella anläggningstillgångar   0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar   2 456 2 325 2 193
Summa anläggningstillgångar   2 457 2 326 2 194
Kortfristiga fordringar   340 307 79
Likvida medel   0 1 0
Summa omsättningstillgångar   340 308 79
Summa tillgångar   2 797 2 634 2 273
Eget kapital   985 976 961
Obeskattade reserver   327 327 302
Avsättningar   17 17 17
Långfristiga skulder   399 354 270
Kortfristiga skulder   1 069 960 723
Summa eget kapital och skulder   2 797 2 634 2 273
Ställda säkerheter   - - -
Ansvarsförbindelser   144 144 147
         
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 08.00 (CET).