Koncernen i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
Nettoomsättning 1 500 1 336   5 567 5 403
Kostnad för sålda varor -999 -887   -3 751 -3 639
Bruttoresultat 501 449   1 816 1 764
Försäljningskostnader -278 -245   -1 034 -1 001
Administrationskostnader -91 -83   -347 -339
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1 4   10 13
Rörelseresultat 133 125   445 437
- i % av nettoomsättning 8,9 9,4   8,0 8,1
Finansiella intäkter och kostnader -9 -7   -31 -29
Resultat efter finansiella poster 124 118   414 408
- i % av nettoomsättning 8,3 8,8   7,4 7,6
Skatt -31 -32   -84 -85
Periodens resultat 93 86   330 323
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 92 85   325 318
Hänförligt till: Innehav utan bestämmande inflytande 1 1   5 5
Vinst per aktie, SEK* 4,20 3,90   14,95 14,60
Vinst per aktie efter utspädning, SEK* 4,20 3,85   14,90 14,60
Medelantal aktier, ’000 21 947 21 746   21 848 21 798
Antal aktier vid periodens utgång, ’000 21 982 21 746   21 982 21 921
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar          
– på materiella anläggningstillgångar med -10 -10   -39 -39
– på immateriella anläggningstillgångar med -18 -14   -66 -62
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Ladda ned Excel

Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
Periodens resultat 93 86   330 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen          
Kassaflödessäkringar 0 1   -1 0
Periodens omräkningsdifferenser 27 -6   -16 -49
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen          
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - 2   7 9
Övrigt totalresultat 27 -3   -10 -40
Periodens totalresultat 120 83   320 283
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 119 83   315 279
Hänförligt till: Innehav utan bestämmande inflytande 1 0   5 4

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 jun 13   31 mar 13 30 jun 12
Goodwill 748   696 599
Övriga immateriella anläggningstillgångar 533   496 399
Materiella anläggningstillgångar 172   166 153
Finansiella anläggningstillgångar 15   14 15
Summa anläggningstillgångar 1 468   1 372 1 166
Varulager 728   675 651
Kortfristiga fordringar 1 019   943 850
Likvida medel 86   72 47
Summa omsättningstillgångar 1 833   1 690 1 548
Summa tillgångar 3 301   3 062 2 714
Eget kapital 1 254   1 113 1 067
Räntebärande avsättningar 247   239 242
Icke räntebärande avsättningar 199   188 179
Räntebärande långfristiga skulder 27   10 13
Summa långfristiga skulder 473   437 434
Icke räntebärande avsättningar 10   9 13
Räntebärande kortfristiga skulder 611   586 341
Icke räntebärande kortfristiga skulder 953   917 859
Summa kortfristiga skulder 1 574   1 512 1 213
Summa eget kapital och skulder 3 301   3 062 2 714

Ladda ned Excel

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, MSEK                  
  1 apr 13−30 jun 13 1 apr 12−31 mar 13 1 apr 12−30 jun 12
  Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 097 16 1 113 1 004 13 1 017 1 004 13 1 017
Förändring redovisningsprinciper - - - -34 - -34 -33 - -33
Inlösta och utfärdade köpoptioner 8 - 8 24 - 24 - - -
Utdelning - 0 0 -174 -4 -178 - 0 0
Förändring innehav utan best. inflytande - 13 13 -2 3 1 - - -
Periodens totalresultat 119 1 120 279 4 283 83 0 83
Belopp vid periodens utgång 1 224 30 1 254 1 097 16 1 113 1 054 13 1 067

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
Resultat efter finansiella poster 124 118   414 408
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 28   103 101
Betald inkomstskatt -23 -40   -149 -166
Förändringar i rörelsekapital -57 -62   1 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 44   369 339
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -10 -9   -41 -40
Företagsförvärv och avyttringar -80 -31   -360 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -90 -40   -401 -351
Utdelning till moderbolagets aktieägare - -   -174 -174
Övrig finansieringsverksamhet 24 -6   249 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 -6   75 45
Periodens kassaflöde 8 -2   43 33
Likvida medel vid periodens ingång 72 50   47 50
Valutakursdifferens i likvida medel 6 -1   -4 -11
Likvida medel vid periodens slut 86 47   86 72

Ladda ned Excel

Verkliga värden på finansiella instrument            
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
             
Finansiella instrument, MSEK 30 jun 2013 31 mar 2013
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 0 0 -
Derivat som innehas för handelsändamål 3 3 - 3 3 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 - 3 3 -
             
Derivat som används i säkringsredovisning 1 1 - 1 1 -
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 - 1 1 -
Villkorade köpeskillingar 56 - 56 61 - 61
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 59 3 56 63 2 61
             
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Ladda ned Excel

Nyckeltal   12 månader t.o.m.
  30 jun 13 31 mar 13 30 jun 12 31 mar 12 31 mar 11
Nettoomsättning, MSEK 5 567 5 403 5 301 5 200 4 418
Rörelseresultat, MSEK 445 437 483 470 380
Resultat efter finansiella poster, MSEK 414 408 458 447 364
Periodens resultat, MSEK 330 323 335 327 265
Rörelsemarginal, % 8,0 8,1 9,1 9,0 8,6
Vinstmarginal, % 7,4 7,6 8,6 8,6 8,2
Soliditet, %* 38 36 39 36 40
Avkastning eget kapital, %* 30 31 34 34 31
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 45 45 53 53 50
Sysselsatt kapital, MSEK* 2 139 1 949 1 665 1 617 1 330
Avkastning sysselsatt kapital, %* 24 25 31 32 33
Skuldsättningsgrad, ggr* 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4
Finansiell nettoskuld, MSEK 799 763 550 584 358
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 552 523 307 339 172
Nettoskuldsättningsgrad, ggr* 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 14,2 14,2 15,7 15,8 19,5
Medelantal anställda 1 902 1 815 1 649 1 612 1 445
Antal anställda vid periodens slut 2 081 2 011 1 699 1 700 1 512
* Nyckeltalen är beräknade med innehav utan bestämmande inflytande inkluderat i eget kapital.

Ladda ned Excel

Nyckeltal per aktie   12 månader t.o.m.
  30 jun 13 31 mar 13 30 jun 12 31 mar 12 31 mar 11
Vinst per aktie, SEK 14,95 14,60 15,10 14,65 11,80
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 14,90 14,60 15,05 14,60 11,75
Kassaflöde per aktie, SEK 16,90 15,55 19,80 18,90 13,50
Eget kapital per aktie, SEK* 55,65 50,10 48,20 44,65 40,80
Sista betalkurs per aktie, SEK 225,00 217,00 170,00 182,00 189,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 21 848 21 798 21 820 21 944 22 253
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 21 898 21 844 21 871 22 000 22 293
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 21 982 21 921 21 746 21 746 22 246
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.