Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (34) och avkastningen på sysselsatt kapital till 24 procent (31).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick vid periodens utgång till 45 procent (53).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 procent (39). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 55,65 SEK (48,20). Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 799 MSEK (550) inkluderande pensionsskuld om 247 MSEK (243). Finansiell nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet med återlagda avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (1,0).

Förändring i beräkning av nettoskuldsättningsgrad

Förändringar i IAS 19 har medfört att koncernen fr om 1 april 2013 har redovisat ökad pensionsskuld med 38 MSEK och minskat eget kapital netto med 25 MSEK. De nya redovisningsreglerna, där den sk korridormetoden försvinner, innebär en ökad volatilitet i dessa poster. Som en konsekvens av detta kommer Addtech från och med innevarande kvartal att ändra redovisningen av nettoskuldsättningsgraden, där nettoskulden beräknas exklusive avsättningar till pensioner. Nettoskuldsättningsgraden, utifrån den nya definitionen, uppgick till 0,4 (0,3) att jämföra med 0,6 (0,5) enligt tidigare tillämpad definition. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 659 MSEK (715) per 30 juni 2013.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 74 MSEK (44). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till -11 MSEK (-10) och företagsförvärv inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv till -80 MSEK (-31). Lösen av köpoptioner uppgick till 8 MSEK (0).

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 081, vilket kan jämföras med 2 011 vid räkenskapsårets ingång. Periodens förvärv har ökat antalet medarbetare med 40 personer och tillfälliga anställningar i produktion har ökat antalet medarbetare med 46. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadsperioden till 1 902 (1 649).

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier
A-aktier 1 086 380
B-aktier 21 646 452
Totalt antal aktier före återköp 22 732 832
Antal återköpta B-aktier -750 800
Totalt antal utestående aktier efter återköp 21 982 032

Det egna innehavet om 750 800 B-aktier motsvarar 3,3 procent av totalt antal aktier och 2,3 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 124 SEK per aktie. Senaste betalkurs för Addtechaktien den 17 juli 2013 var 226,50 SEK. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 884 750 (986 800).

I perioden har 60 600 köpoptioner hänförliga till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram lösts in. Samtliga av programmets 236 000 optioner har således lösts in till aktier.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med den 29 maj 2015.  

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 214,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016. 

Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden (0,2). Motsvarande utspädningseffekt för det senaste kvartalet är 0,5 procent (0,4). Aktiekursen per 30 juni 2013 uppgick till 225,00 SEK.

Förvärv

Under perioden 1 april till 30 juni 2013 har ett förvärv genomförts:

Den 2 april förvärvades 80 procent av aktierna i Rutab-koncernen till affärsområdet Energy. Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Rutab har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

Den sammanlagda köpeskillingen för periodens förvärv uppgår till 79 MSEK. Förvärvet har påverkat Addtech-koncernens nettoomsättning med 40 MSEK, rörelseresultatet med 3 MSEK och periodens resultat efter skatt med 2 MSEK.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar - 51 51
Övriga anläggningstillgångar 5 - 5
Varulager 19 - 19
Övriga omsättningstillgångar 49 - 49
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -4 -11 -15
Övriga skulder -62 - -62
Förvärvade nettotillgångar 7 40 47
Goodwill     45
Innehav utan bestämmande inflytande     -13
Köpeskilling 1)     79
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -3
Avgår ännu ej utbetald köpeskilling     -11
Påverkan på koncernens likvida medel     65
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Transaktionskostnader för periodens förvärv uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknade villkorade köpeskillingar till 11 MSEK, vilket utgör cirka 95 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå.

Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har lett till en kostnad om 1 MSEK under perioden, vilken redovisas under övriga rörelsekostnader.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för förändringarna i IAS 19.

Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Tillämpningen av standarden görs retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna i balansräkningen har omräknats. Per den 31 mars 2013 har pensionsskulder ökats med 38 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 13 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 25 MSEK, varav 9 MSEK via totalresultatet. Per den 31 mars 2012 har pensionsskulder ökats med 49 MSEK, inklusive särskild löneskatt om 11 MSEK, och eget kapital har netto minskats med 33 MSEK. Effekten på resultaträkningarna bedöms som oväsentlig varvid någon omräkning inte gjorts. Utifrån förändringarna i IAS 19 har bolaget beslutat att ändra definitionen för beräkningen av nettoskuldsättningsgraden, där nettoskulden beräknas exklusive avsättningar till pensioner.

Utökade upplysningskrav för värdering till verkligt värde enligt IFRS 7 och för finansiella instrument enligt IFRS 13 har inkluderats i denna rapport. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 12 MSEK (12) och resultatet efter finansiella poster till 2 MSEK (2). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 57 MSEK, jämfört med en finansiell nettoskuld om 44 MSEK vid räkenskapsårets ingång.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har ett företagsförvärv genomförts.

Den 2 juli förvärvades Holger Eldfast AB till affärsområdet Addtech Industrial Solutions. Holger Eldfast bedriver agenturverksamhet inom eldfasta material i huvudsak på den svenska markanden. Bolaget omsätter cirka 15 MSEK och har två anställda.

Arbetet med upprättande av förvärvsanalys är ännu ej slutfört och kommer att redovisas i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhets-
faktorer i förvaltningsberättelsen (sid 24-25) i Addtechs årsredovisning 2012/2013 för ytterligare detaljer.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

 

Stockholm den 18 juli 2013

Johan Sjö

VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 september 2013 kommer att publiceras 25 oktober 2013.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 28 augusti 2013 kl. 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10