Utveckling i affärsområdena

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Components nettoomsättning uppgick till 399 MSEK (399). Rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (32). Sammantaget för affärsområdet har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit relativt stabil under perioden men variationerna mellan olika kundsegment kvarstår. I jämförelse med ett starkt första kvartal föregående år, så var den underliggande efterfrågan något lägre. Våra verksamheter i Norge och Finland har utvecklats väl medan de danska och svenska verksamheterna fortsatt har haft ett svagare affärsklimat.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 496 MSEK (361), vilket är en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (41). Efterfrågan på affärsområdets produkter har totalt sett varit god under perioden och affärsområdet redovisar under kvartalet sin hittills högsta omsättning och resultat. Marknaden för batterilösningar var relativt stabil och produkter inom elinstallation hade en dämpad efterfrågan under kvartalet medan affärsläget för produkter inom elkraftdistribution var fortsatt bra.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning minskade med 6 procent till 280 MSEK (298). Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (22). Under det första kvartalet har efterfrågan från affärsområdets nordiska kunder varit dämpad medan verksamheterna utanför Norden har haft en positiv utveckling. Industriella eftermarknadskunder och kunder på produkter i polymera material har minskat sin efterfrågan. Specialfordonsindustrin har fortsatt haft en låg produktionstakt medan affärsläget för affärsområdets elmotorlösningar har förbättrats.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård, forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 327 MSEK (279), vilket är en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (32). För affärsområdet som helhet ökade efterfrågan under perioden. Marknadsläget för diagnostikutrustningar och reagenser från den nordiska sjukvårdssektorn var fortsatt positivt. Affärsläget var stabilt för utrustningar och förnödenheter till nordiska vård- och forskningslaboratorier. Efterfrågan på mät- och analysinstrument till nordisk processindustri var positiv, trots ett avvaktande marknadsläge inom vissa kundsegment.