1 april - 30 juni 2013 (3 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 500 MSEK (1 336).
  • Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 133 MSEK (125) och rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (9,4).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 124 MSEK (118) och resultatet efter skatt ökade med 8 procent till 93 MSEK (86).
  • Vinst per aktie uppgick till 4,20 SEK (3,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 14,95 SEK (15,10).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 74 MSEK (44). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 16,90 SEK (19,80).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (34) och soliditeten var 38 procent (39).
  • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt ett förvärv, vilket tillför en omsättning om cirka 150 MSEK på årsbasis.

Addtechkoncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första kvartal ökade med 12 procent till 1 500 MSEK (1 336). För jämförbara enheter var tillväxten 0 procent och den förvärvade tillväxten var 14 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 28 MSEK, och rörelseresultatet påverkades negativt med 2 procent, motsvarande 3 MSEK.

Affärsläget under det första kvartalet har totalt sett varit relativt stabilt men den splittrade marknadsbilden kvarstår, där delar av vår verksamhet går bra medan andra har ett svårare marknadsläge. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag inom framförallt fordons- och verkstadsindustrin har fortsatt varit avvaktande under det första kvartalet, vilket i huvudsak påverkar våra affärsområden Components och Industrial Solutions. För affärsområdet Energy var marknadsläget fortsatt gott medan vi hade en ökande efterfrågan inom affärsområdet Life Science. Totalt sett var koncernens försäljning för jämförbara enheter på samma nivå som under det relativt starka första kvartalet föregående år. Koncernens tillväxt i omsättning och resultat beror på de förvärv som genomförts kombinerat med en positiv effekt från de selektiva kostnadsanpassningar som initierades under föregående verksamhetsår. Under det första kvartalet har koncernen tillträtt ett förvärv som tillför en årsomsättning om cirka 150 MSEK. Efter delårsperioden tillträddes även ett mindre förvärv med en omsättning om cirka 15 MSEK.

Rörelseresultatet ökade under delårsperioden med 6 procent till 133 MSEK (125) och rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (9,4). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 10,1 procent (10,4). Finansnettot var -9 MSEK (-7) och resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 124 MSEK (118). Resultatet efter skatt för delårsperioden ökade med 8 procent till 93 MSEK (86) och vinsten per aktie ökade till 4,20 SEK (3,90). Effektiv skattesats uppgick till 25 procent (27).