VD-ord

VD har ordet

Totalt sett visade Addtech upp en fortsatt god tillväxt och en hög lönsamhet under verksamhetsåret 2012/2013. Året präglades dock av en fortsatt oro på flertalet av koncernens marknader. Trots det levererade koncernen goda resultat, vilket har sin förklaring i att Addtech är en stabil koncern med god riskspridning avseende såväl kunder och leverantörer som geografiska marknader.

I förra årets VD-ord skrev jag att vi inte skulle få något gratis från marknaden när vi gick in i det nya året. Det fick vi inte heller. Den generella marknadsbilden är densamma. Det är fortfarande upp till oss att göra ett bra jobb för att växa och bibehålla vår lönsamhet.

Ungefär hälften av koncernens verksamhet mötte en sämre konjunktur, medan den andra hälften verkat på stabila, och i vissa delar, växande marknader. Sverige och Danmark har generellt sett varit svagare jämfört med föregående år medan Norge och Finland samt de utomnordiska marknaderna haft bättre marknadsförutsättningar.

Marknadsläget har varit varierande för våra dotterbolag beroende på kundsegment och produktnisch. Nordisk sjukvård, medicinteknik och energi mötte till exempel en stark efterfrågan under året. Ett antal tillverkande kunder, framför allt inom fordons- och verkstadsindustri, drog däremot ner produktionstakten under hösten vilket i sin tur påverkade koncernens utfall för verksamhetsåret. 

Totalt sett ökade koncernens omsättning, framförallt beroende på tillskottet via förvärv. Organiskt tappade vi något i volym, men under det sista kvartalet skedde det i lägre takt än i tidigare kvartal, vilket är positivt. För att säkerställa att våra dotterbolag står väl rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden för med sig genomför vi löpande nödvändiga åtgärder för att långsiktigt maximera lönsamheten i verksamheten.

Effektivisering ger handlingsfrihet 

På en orolig marknad är det alltid en utmaning att hantera rörelsekapitalet effektivt. Läxan vi lärde oss av krisen 2008-2009 var att det tar tid att kapitaleffektivisera. Därför fokuserade vi redan för ett år sedan på att reducera rörelsekapitalet, och framförallt hålla nere lagernivåerna i våra dotterbolag för att inte binda kapital i onödan. På så sätt har vi under året haft ett fortsatt bra kassaflöde.

Parallellt med detta har vi sett över kostnadssituationen bland de dotterbolag som haft ett tuffare affärsläge. Dotterbolag som visat en lönsam tillväxt har däremot kunnat fortsätta arbeta enligt sina mål och strategier. Sammanfattningsvis har arbetet varit framgångsrikt vilket gör att vi har goda möjligheter att fortsätta att stärka koncernens positioner även under kommande verksamhetsår, både med egen kraft och med hjälp av förvärv.

Förvärv kompletterar vår operativa utveckling

Genom årets förvärv av totalt åtta bolag, med en sammanlagd omsättning om cirka 590 miljoner kronor på årsbasis, har koncernen stärkt sina positioner inom ett antal marknadssegment. Ett exempel är förvärvet av Necks Electric-koncernen som innebär att affärsområdet Energy nu har ett starkare helhetsgrepp på marknaden för eldistribution och transmissionsnät.

Det finns fortsatt gott om förvärvsmöjligheter och vi kommer att fortsätta göra förvärv som passar in i vår strategi inom intressanta marknadssegment. Hur många vi kommer att göra per år är svårt att svara på och också mindre viktigt, men över tid kommer vi göra de förvärv som krävs för att vi ska nå våra mål. Förvärven kommer ske inom väl definierade nischmarknader och alltid vara väl förankrade i våra tillväxtstrategier. Vid några tillfällen har koncernen även tagit steg in i nya marknadsnischer där vi har sett stora möjligheter och komplement till vår verksamhet i övrigt. Dessa möjligheter finns även framgent och ger ytterligare möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt för koncernen.

100-åriga rötter stark grogrund för fortsatt tillväxt och lönsamhet

Addtech börsnoterades 2001 och bestod då av cirka 50 dotterbolag, 1 100 anställda och hade en omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. Idag har vi cirka 130 operativa dotterbolag, 2 000 anställda och en omsättning om cirka 5,5 miljarder med bibehållen god lönsamhet. Den positiva operativa utvecklingen har lett till en god utveckling av vårt aktieägarvärde sedan vår egen börsnotering.

En förklaring till våra framgångar är den starka företagskultur som skapades av grundarna till
Bergman & Beving för över 100 år sedan. Inom Addtech lever och frodas den än idag. Det är en företagskultur där teknisk kompetens i kombination med affärsmannaskap är centralt. Vi tror på småskalighet för att behålla denna ytterst viktiga kultur i våra dotterbolag. Det innebär att varje bolag självständigt kan sträva efter att vara marknadsledande inom sina respektive nischer och erbjuda ett tekniskt och ekonomiskt mervärde till kunder och leverantörer.

Möjligheter finns i alla konjunkturer

Inom Addtech har vi inställningen att det finns möjligheter i alla konjunkturer - det gäller bara att ta dem. Nuvarande marknadsläge gör att våra dotterbolag fokuserar på att ta ytterligare marknadsandelar som kan ge bra utväxling när marknaden vänder upp igen.

Koncernens dotterbolag är snabbfotade, något som är möjligt tack vare vår decentraliserade organisation. De kombinerar god marknadskännedom med nära relationer till kunder och leverantörer. Det innebär att de snabbt känner av förändringar och nya behov och utifrån det kan utveckla sina affärer och till och med utveckla nya bärkraftiga affärsidéer som ersätter en del av det vi tappar. Det är naturligtvis oerhört värdefullt i tider som dessa.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för året som gått. Det är genom ert engagemang som dotterbolagen, och därmed koncernen i stort, fortsätter att utvecklas. Jag vill också rikta ett tack till alla våra kunder och leverantörer. Under det kommande året ska vi fortsätta tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde i era verksamheter. Tillsammans kan och ska vi möta en framtid med många möjligheter. 

Stockholm i juni 2013

Johan Sjö

VD och koncernchef