Våra intressenter

Addtech har identifierat fem viktiga intressentgrupper för koncernen: kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och samhället. Addtech strävar efter att ha en öppen dialog med koncernens intressenter kring hur arbetet bedrivs, förklara prioriteringar, beslut och vilka resultat som uppnås. Addtech anser att det är en grundläggande förutsättning för att koncernen ska kunna fokusera på rätt saker i CSR-arbetet. För att CSR-arbetet ska kunna fungera på bästa sätt välkomnar Addtech att intressenter, som har synpunkter på arbetets inriktning eller utfall, kontaktar företaget för att föra en dialog.

De väsentliga CSR-frågorna kommuniceras till intressenterna huvudsakligen via hållbarhetsredovisningen. Dialoger med intressenter förs dels på koncernnivå men även till stor del hos koncernens bolag. Efter dialog med koncernens intressenter är det koncernens ledning i samråd med styrelsen som tar beslut om vad som är de väsentliga CSR-frågorna för koncernen, samt beslutar om gemensamma arbetssätt och mål.

För att säkerställa att Addtech både arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för verksamheten och intressenterna, genomförde företaget under 2010/2011 både en intern och en extern intressentanalys. De interna intressenterna representerade Addtechs fyra affärsområden och de externa intressenterna bestod av centrala kunder och större aktieägare. Dialogen med intressenterna visade att de värdesätter Addtechs ökade engagemang inom CSR-frågor. Utifrån intressentanalysen tog Addtech fram en kommunikations- och handlingsplan för hur företaget skall förankra arbetet ytterligare inom koncernen samt producerade informationsmaterial om vad CSR-arbetet omfattar. Det senare används såväl internt som externt.

Resultatet av intressentanalysen visade att de högst prioriterade frågorna var affärsetik, arbetsmiljö, energiförbrukning och resultatutveckling. Under detta verksamhetsår har Addtech fortsatt arbeta utifrån dessa områden.

 

Intressentanalys

 

I tabellen "Skapat och fördelat ekonomiskt värde" åskådliggörs hur det värde som skapas genom koncernens verksamhet har uppstått och distribuerats till olika intressentgrupper.  Under året har Addtech inte mottagit något väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde      
MSEK Intressent 2012/2013 2011/2012
Intäkter Kunder 5 403 5 200
Ekonomiskt värde genererat 5 403 5 200
Kostnader för tillverkning Leverantörer 3 852 3 721
Löner och ersättningar* Personal 1 114 1 008
Betalningar till kapitalförsörjare Kreditgivare 33 30
Betalningar till kapitalförsörjare Aktieägare 174 156
Betalningar till stater Offentlig sektor 122 126
Ekonomiskt värde fördelat 5 295 5 041
Kvar i företaget 108 159
       
       

* Summa löner och ersättningar innefattar löner och pensioner till anställda inklusive belopp som betalats till den offentliga sektorn (löneskatter, sociala avgifter m.m.) för de anställdas räkning.