Miljömässigt värdeskapande

Stark vilja att värna om miljön är en del av Addtechs affärsstrategi. Målet är att minimera Addtechs inverkan på miljön genom att arbeta för minskat avfall, ökad andel förnyelsebar energi och mer effektivt och försiktigt användande av våra naturresurser. Addtechs huvudsakliga verksamhet utgörs idag av teknikförsäljning och distribution i ett 30-tal länder. Den andel av koncernens bolag som bedriver egen produktion innefattande användandet av råmaterial, kemikalier och fossila bränslen har ökat under året. Produktion utgör dock endast en begränsad del i koncernens verksamhet. Detta innebär att Addtechs direkta klimatpåverkan huvudsakligen utgörs av transport av färdiga varor, samt tjänsteresor. Huvuddelen av koncernens inköp sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien, vilket medför behov av en stor mängd transporter. Den sammanlagda miljöpåverkan från de produkter våra bolag tillhandahåller inkluderar även produktionen hos våra leverantörer och i förlängningen även sättet våra kunder använder produkterna. I det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i koncernen försöker vi därför ta hela vår verksamhets livscykel i beaktning. 

Addtechs betydande miljöaspekter kan sammanfattats enligt nedan:

  • Transporter av varor och personal.
  • Användning/förbrukning av energi, råvaror och kemikalier.
  • Utsläpp och avfall från produktionen.

Koncernens emissionsrelaterade risker är huvudsakligen kopplade till utsläpp av koldioxid. Dessa orsakas företrädesvis av den egna verksamhetens förbränning av fossila bränslen, främst genom transporter av varor och personal, samt indirekt genom inköp av el som producerats genom förbränning av fossila bränslen.

Koncernen har inte under året, och inte heller under föregående år, blivit föremål för böter i samband med överträdelser mot miljölagstiftning. 

Vi är stolta över att Addtech, som internationell koncern, får mer än hälften av vår el från förnyelsebara källor och vi arbetar ambitiöst för att kontinuerligt öka den andelen.

Addtechs miljöpolicy

Addtechkoncernens miljöpolicy, som är en del av vår Code of Conduct, uttrycker viljan att ta vår del av ansvaret för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Miljöåtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Ansvaret för det löpande miljöarbetet ligger hos varje enskilt bolag i koncernen. Miljöpolicyn innebär att bolagen inom Addtech ska arbeta enligt följande punkter:

  • Addtech ska minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.
  • Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda.
  • Addtech ska kontinuerligt påverka medarbetare och leverantörer att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
  • Addtechs miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och gällande lagkrav är minimikrav för verksamheten.

Addtechs energianvändning

Under året ökade koncernens totala energianvändning till 18,1 GWh (16,0 GWh). Av energianvändningen utgör 73 % (74 %) elförbrukningen och 27 % (26 %) fjärrvärmen. Av den totala energin härstammade 57 % (53 %) från förnyelsebara energikällor, en ökning på 4 procentenheter trots årets förvärv av produktionsintensiva företag, vilket vi ser som ett positivt tecken. I förhållande till omsättning ökade andelen förnyelsebara energikällor med 19 % medan andelen icke förnyelsebara källor minskade. Ett av Addtechs övergripande mål är att över tid minska energianvändningen i förhållande till vår omsättning, samt att arbeta för att kontinuerligt öka andelen energi från förnyelsebara källor. Cirka 30 % av koncernens bolag använder nu enbart elektricitet från förnyelsebara källor. I tabellen åskådliggörs utvecklingen av energi­användningen inom Addtech.

Energiforbrukning 2013

Siffrorna i de orange fälten ovanför stapeldiagrammen anger förändringen i relation till koncernens omsättning.
*Solenergi, vindkraft och vattenkraft
** Biobränsle, spillvärme, avfall (70 % förnybart) 

Klimatpåverkan

Addtechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av utsläpp av koldioxid. Förbränning av fossila bränslen ger även upphov till utsläpp av andra växthusgaser men Addtech har gjort bedömningen att utsläppen av koldioxid utgör den största hotbilden från koncernens verksamhet.

Vid uträknandet av koldioxidutsläpp relaterade till generering av elenergi har beräkningen baserats på Nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.

Förutom utsläpp relaterade till intern användning av fossila bränslen och elektricitet genereras även utsläpp av koldioxid från olika typer av transporter, såsom transport av material och produkter, samt persontransporter. Addtech rapporterar koldioxidutsläpp för persontransporter och från transporter av material och produkter enligt tabellen nedan som visar koncernens CO2 emissioner.

CO2 Emissioner 2013

*Baserat på rapporterat antal körda kilometer, samt genomsnittligt utsläpp av CO2/km från koncernens fordonspark.
**Baserat på rapporter från transportleverantörer, samt egna beräkningar med hjälp av ecotransit.org.
***Baserat på Nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.

Summorna avseende Frakt In och Frakt Ut har justerats för 2011/2012 efter att lapsus påträffats på två av koncernens fraktintensiva bolag (25 % av totala CO2 emissioner). Jämförelsesiffrorna har därför ökat i dessa staplar. Den generella ökningen i förhållande till omsättningen härstammar från koncernens nyförvärv av ett bolag med tung frakt som ensamt står för 12 % respektive 7 % av koncernens totala Frakt In respektive Frakt Ut CO2 emissioner.