Ekonomiskt värdeskapande

Addtechs övergripande mål är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel, genom att vara den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartners för våra kunder, leverantörer och medarbetare. Detta ställer krav på koncernen som kan sammanfattas i tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Långsiktig lönsam tillväxt

Tillväxt är grunden till en långsiktig lönsamhet. Utan tillväxt kan inte bolaget utveckla verksamheten. För Addtech är därför tillväxt ett första grundläggande krav för att säkerställa vår långsiktiga överlevnad.

Tillväxt inom koncernen mäts som resultattillväxt, eller resultatexpansionsmål. Detta är ett långsiktigt mål som mäts över en konjunkturcykel, där den genomsnittliga resultattillväxten ska ligga på 15 % per år.  Tillväxten uppnås genom ett strategiskt arbete för att satsa på expanderade marknader, koncentrerat på ledande leverantörer och ett ständigt kundfokus. Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 %, mätt som relationen mellan rörelseresultat ( R ) och rörelsekapital ( RK ). R/RK-modellen premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 % ger möjlighet till en egenfinansierad långsiktig lönsam tillväxt. För att kunna generera en resultattillväxt och en hög lönsamhet krävs konstant utveckling.

Långsiktig lönsam tillväxt innebär långsiktig hållbarhet och är viktigt inte bara för Addtech som koncern och för våra medarbetare. Hållbarhet skapar även långsiktigt värde för våra aktieägare. Utvecklingen av Addtechs aktiekurs och utdelning till Addtechs aktieägare är ytterligare ett sätt som bolaget tillför värde.